Type
Word Search
Description

aesop
alexander the great
aphrodite
apollo
archimedes
ares
aristotle
artemis
athena
darius 1
dionysus
draco
hades
hephaestus
hera
herodotus
hestia
hippocrates
homer
perices
plato
poseidon
socrates
sophocles
thucydides
xerxes
zeus

Greece Word Search

Type
Word Search
Description

AESOP
ALEXANDERTHEGREAT
APHRODITE
APOLLO
ARCHIMEDES
ARES
ARISTOTLE
ARTEMIS
ATHENA
DIONYSUS
DRACO
HADES
HEPHAESTUS
HERA
HERODOTUS
HESTIA
HIPPOCRATES
HOMER
PERICLES
PLATO
POSEIDON
SOCRATES
SOPHOCLES
THUCYDIDES
XERXES
ZEUS

Ancient Greek Gods And Goddess!! Word Search

Type
Word Search
Description

Hermes
Demeter
Pericles
Aesop
Hepheastus
Artemis
Aphrodite
Apollo
Ares
Athena
Hestia
Hera
Poseidon
Zeus
Hades

Greek Gods Word Search

Type
Word Search
Description

Tyche
Hecate
Iris
Nemesis
Janus
Nike
Hypnos
Hades
Dionysus
Hermes
Aphrodite
Hephaestus
Artemis
Apollo
Athena
Ares
Demeter
Poseidon
Hera
Zeus

Greek Gods Crossword

Type
Crossword
Description

God of the sky Zeus
Goddess of love Aphrodite
Goddess of marriage Hera
God of fire and forge Hephaestus
God of the sea Poseidon
God of the Underworld Hades
Goddess of wisdom Athena
Goddess of home and hearth Hestia
God of war and chaos Ares
God of the sun Apollo
Goddess of hunt, twin sister to Apollo Artemis
Messenger of the gods Hermes

Greek Gods and Goddesses Crossword

Type
Crossword
Description

God of lightning and thunder Zeus
God of the underworld Hades
God of the sea Poseidon
Goddesses of wisdom and battle strategies Athena
God of music and poetry Apollo
Goddesses of love Aphrodite
God of war Ares
God of wine Dionysus
Message of the gods Hermes
God of fire Hephaestus
Goddesses of the hunt and the moon Artemis
Queen of the gods Hera
Goddesses of the harvest Demeter
Goddesses oldest Goddesses Hestia

Greek Myths & Legends Wordsearch

Type
Word Search
Description

Actaeon
Aether
Ananke
Andromeda
Aphrodite
Apollo
Ares
Artemis
Athena
Bellerophon
Calypso
Cerberus
Chaos
Charybdis and Scylla
Chimera
Chronos
Cyclops
Danae
Demeter
Dionysus
Echidna
Echo
Empusa
Endymion
Erebus
Erinyes
Eros
Gaia
Ganymede
Goddesses
Gods
Hades
Helen
Helios
Hemera
Hephaestus
Hera
Hercules
Hermes
Hero
Heroines
Hestia
Hydra
Hypnos
Kraken
Kronos
Ladon
Leto
Linus
Medusa
Minotaur
Narcissus
Nemean
Nemesis
Nesoi
Nyx
Orion
Orpheus
Ourea
Persephone
Phanes
Pontus
Poseidon
Selene
Sphinx
Tartarus
Thalassa
Thanatos
Typhon
Uranus
Zeus

The 12 Olympians Crossword

Type
Crossword
Description

King of the gods and goddesses Zeus
Roman name is Neptune Poseidon
Twin brother of Artemis, god of light and music Apollo
Goddess of the harvest, fertility, and argiculture Demeter
Roman name is Vulcan; god of blacksmiths Hephaestus
Goddess of hearth, fireplace Hestia
Goddess of the moon and hunting Artemis
Her symbol is the peacock, sister to Zeus Hera
Goddess of love and beauty Aphrodite
Goddess of wisdom Athena
God of war; Roman name is Mars Ares
Messenger of the gods Hermes

12 Olympians Word Search

Type
Word Search
Description

Hermes
Ares
Hephaestus
Aphrodite
Apollo
Artemis
Athena
Hestia
Poseidon
Hera
Hades
Zeus

Percy Jackson Lightning Thief Word Search

Type
Word Search
Description

Aphrodite
Apollo
Ares
Artemis
Athena
Demeter
Dionysus
Eros
Hades
Hebe
Helios
Hemera
Hephaestus
Hera
Hermes
Hestia
Iris
Nemesis
Nyx
Persephone
Poseidon
Zeus

Ancient Greek Gods and Goddess from Greece! Word Search

Type
Word Search
Description

Hermes
Demeter
Aesop
Dionysus
Artemis
Apollo
Ares
Athena
Aphrodite
Hephaestus
Hestia
Hera
Poseidon
Hades
Zeus