Puzzles and worksheets similar to Japan Crossword Word Search

Japanese word search

Japanese word search
Type
Word Search
Description

Nippon
shichi
Tokyo
Japan
Nihon
hachi
nana
roku
ichi
juu
kyu
yon
san
Ato
go
ni

Kihon Crossword

Kihon Crossword
Type
Crossword
Description

I
You
Hello
Goodbyeq
Yes
No
Alphabet used for native Japanese words
Alphabet used for non-native Japanese words
A complex alphabet based on traditional Chinese symbols
name
boy
girl
thanks
you're welcome
Please
Zero
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten

Japanese bingo (Romaji)

Japanese bingo (Romaji)
Type
Bingo Cards
Description

ichi
ni
san
yon
go
roku
nana
hatchi
kyu
juu
juu ichi
juu ni
juu san
juu yon
juu go
juu roku
juu nana
juu hatchi
juu kyu
ni juu
ni ichi
ni ni
ni san
ni yon

    Customize    

Japanese words Word Search

Japanese words Word Search
Type
Word Search
Description

yabsukansu
bunkatsu
hitoshi
nanaman
noodles
genzan
hatchi
Nippon
senpai
sensei
anime
issen
japan
jozan
kakko
nihon
squid
sushi
tenka
ichi
nana
rice
roku
juu
kyu
rei
san
yon
go
ni

1-10 Japanese Numbers Word Search

1-10 Japanese Numbers Word Search
Type
Word Search
Description

SHICHI
HACHI
ROKU
ICHI
JYU
KYU
SHI
SAN
GO
NI

Japanese numbers 1-10 Word Search

Japanese numbers 1-10 Word Search
Type
Word Search
Description

shichi
hachi
jyuu
kyuu
nana
roku
ichi
yon
shi
san
go
ni

Japanese word scramble

Japanese word scramble
Type
Word Scramble
Description

sushi
Japan
Nihon
Nippon
rice
rei
noodles
ni
nanaman
nana
kyu
kakko
juu
roku
issen
ichi
yon
hatchi
go
anime

japan word seach Word Search

japan word seach  Word Search
Type
Word Search
Description

moshimoshi
konnichiwa
sayounara
jamatane
konbanwa
murasaki
oyasumi
haiitro
sempai
sensei
ohayou
orenji
midori
chairo
kiitro
hachi
pinku
shiro
chan
kyuu
nana
roku
ichi
kuro
kun
san
juu
yon
aka
go
ni
ao

Japanese Numbers Word Search

Japanese Numbers Word Search
Type
Word Search
Description

bango
hachi
kyuu
nana
roku
ichi
sai
juu
yon
san
go
ni

japan word seach Word Search

japan word seach  Word Search
Type
Word Search
Description

konnichiwa
moshimoshi
chingwang
sayounara
jamatane
konbanwa
murasaki
oyasumi
chairo
haiiro
midori
ohayou
orenji
sensei
cross
hachi
kiiro
pinku
semai
shiro
chan
find
ichi
kuro
kyuu
nana
roku
aka
juu
kun
san
yon
ao
go
ni