IsiXhosa  Word Search
Type
Word Search
Description

amazinyo
imilenze
amadolo
impumlo
indlebe
intloko
isandla
amagxa
amehlo
ingalo
intamo
inwele
inyawo
umlomo
isisu

Izenzi (Action Words) Namalungu Omzimba (Body Parts) Crossword

Izenzi (Action Words) Namalungu Omzimba (Body Parts) Crossword
Type
Crossword
Description

used to see, read and smell
Used to speak or to eat
Used to sense, smell and breath
Used to clap and to hold
Used to walk and run
Flexible and below the thigh (Knee)
Used to kick and to walk
To teach
To leave or walk
To write
To run
To look or see
To read or study
To listen or hear
To cry
To laugh
To play
To work
To wash
Another word meaning to see or look
To draw
To Speak

umzimba Word Search

umzimba Word Search
Type
Word Search
Description

izindlebe
amashiya
indlebe
ikhanda
ishiya
ikhala
umlomo
amehlo
ubuso
ihlo

isiXhosa word search

isiXhosa word search
Type
Word Search
Description

umkhenkce
intliziyo
iskolweni
isiqhamo
umntwana
indlela
umnyaka
inkungu
umlambo
indlebe
ishushu
intaba
ilitye
imvula
unyawo
intaka
amanzi
umoya
usuku
usiba
goba

Umzimba Word Search

Umzimba Word Search
Type
Word Search
Description

iinzwane
iimpundu
igxalaba
amazinyo
iindlebe
amabele
isilevu
ithanga
umlenze
isifuba
iinwele
isandla
impumlo
intloko
umqolo
isinqe
ulwimi
unyawo
ingalo
umqala
amehlo
idolo
isisu
umnwe
ubuso

Izithozomzimba ne Word Search

Izithozomzimba ne  Word Search
Type
Word Search
Description

Umsombuluko
Inhlanzi
Isithupa
Ulwesine
Fundisa
Ikhanda
Isandla
Umlenze
Gibela
Ingalo
Ingane
Intamo
Iqanda
Ishumi
Umlomo
Umzala
Hamba
Hleka
Imoto
Isisu
Iyena
Khala
Enza
Gula
Hola
Ilwa
Jika
Kama
Yebo
Cha
Ifa

Umndeni kanye nomzimba wami Word Search

Umndeni kanye nomzimba wami Word Search
Type
Word Search
Description

Amahlombe
Dadewethu
Izindlebe
Izinzwane
ikhanda
Isifuba
Umlenze
Amehlo
Ikhala
Iminwe
Ingalo
Malume
Umlomo
Bhuti
Isisu
Ulimi
Baba
Gogo
Mama
Sisi

Uzimba Word Search

Uzimba Word Search
Type
Word Search
Description

izindlebe
uluzwane
izinyawo
imilenze
amazinyo
izinwele
isandla
umhlane
isifuba
indlebe
ikhanda
umzimba
uzwane
unyawo
umunwe
ingalo
izinyo
umlomo
ikhala
amehlo
idolo
ubuso
ihlo

Umzimba wam Word Search

Umzimba wam Word Search
Type
Word Search
Description

IMPUMLO
INTLOKO
ISANDLA
ISIFUBA
ISILEVU
UMLENZE
AMAGXA
INGALO
IZINYO
UMLOMO
UZWANE
IDOLO
ILISO
ISISU
UMNWE

Umzimba wam Word Search

Umzimba wam Word Search
Type
Word Search
Description

amazinyo
iinzwane
umzimba
iinwele
umlenze
izandla
isilevu
impumlo
indlebe
amadolo
intloko
isifuba
ingalo
unyawo
umlomo
amehlo
amagxa
isinqe
isisu

Intloko Word Search

Intloko Word Search
Type
Word Search
Description

Amazinyo
Isidlele
Imilebe
Impumlo
Indlebe
Intloko
Inwele
Ishiya
Ibunzi
Umlomo
Amehlo
Ubuso