Izithozomzimba ne  Word Search
Type
Word Search
Description

Umsombuluko
Inhlanzi
Isithupa
Ulwesine
Fundisa
Ikhanda
Isandla
Umlenze
Gibela
Ingalo
Ingane
Intamo
Iqanda
Ishumi
Umlomo
Umzala
Hamba
Hleka
Imoto
Isisu
Iyena
Khala
Enza
Gula
Hola
Ilwa
Jika
Kama
Yebo
Cha
Ifa

Dance Styles Word Search

Dance Styles Word Search
Type
Word Search
Description

BANKHEADBOUNCE
bone breaking
Break dancing
HARLEM SHAKE
HAMMER TIME
PIROUETTE
Grapevine
CHA CHA
AFRICAN
Gumboot
RIPPLE
NAENAE
ballet
Dougie
SALSA
zumba
LEAP
jazz
wave
tap

Izenzi (Action Words) Namalungu Omzimba (Body Parts) Crossword

Izenzi (Action Words) Namalungu Omzimba (Body Parts) Crossword
Type
Crossword
Description

used to see, read and smell
Used to speak or to eat
Used to sense, smell and breath
Used to clap and to hold
Used to walk and run
Flexible and below the thigh (Knee)
Used to kick and to walk
To teach
To leave or walk
To write
To run
To look or see
To read or study
To listen or hear
To cry
To laugh
To play
To work
To wash
Another word meaning to see or look
To draw
To Speak

Grade 3 isiZulu Word Search

Grade 3 isiZulu Word Search
Type
Word Search
Description

isishiyagalombili
intombazane
udadewethu
umfowethu
khuluma
mhlophe
kuhlanu
umkhulu
isbongo
abafana
ishumi
mpunga
sukuma
ibhola
nsundu
gijima
phuza
hamba
ugogo
phuzi
umama
ubaba
igama
vuka
lala
idla

IsiZulu: izenzo Word Search

IsiZulu: izenzo Word Search
Type
Word Search
Description

bingelela
khahlela
khuluma
shayela
bukela
buyela
gibela
thatha
xhubha
bhala
dansa
dlala
funda
gqoka
hlala
hleka
khala
phuma
fika
geza
dla

Amagama Word Search

Amagama  Word Search
Type
Word Search
Description

Ibholalezinyawo
Ibhayisikili
Hlalaphansi
Ikhilikithi
Ngiyabonga
Ukubhukuda
Ezemidlalo
Nkosazane
Nkosikazi
Umqeqeshi
Abafundi
Sawubona
Mnumzane
Iminyaka
Ngicela
Ihhashi
Abafana
Umngane
Isikole
Umfundi
Uthisha
Ibanga
Sukuma
Gibela
Gijima
Ukudla
Ngena
Phuma
Ikati
Imoto
Inja

Umqondophika no mqondofana Crossword

Umqondophika no mqondofana Crossword
Type
Crossword
Description

Khala
Sukuma
Phansi
Omdala
Ngaphandle
Ingane
Isitulo
Izimpahla
Isihlahla
Imoto

IsiXhosa Word Search

IsiXhosa  Word Search
Type
Word Search
Description

amazinyo
imilenze
amadolo
impumlo
indlebe
intloko
isandla
amagxa
amehlo
ingalo
intamo
inwele
inyawo
umlomo
isisu

Ukusesha Kwamagama Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search
Type
Word Search
Description

Intende yesandla
Indololwane
Isihlakala
Izinzwane
Isithende
Inkonyane
Amahlombe
Isihlathi
Izinzipho
Izinkophe
Izindlebe
Isihluzu
Intshebe
Amashiya
Izinwele
Iqakala
Umlenze
Ithanga
Isifuba
Ikhanda
Unyawo
Inkaba
Iminwe
Ingalo
Umlomo
Ikhala
Umqala
Ibunzi
Idolo
Isisu
Ubuso

Ukusesha Kwamagama Word Search

Ukusesha Kwamagama Word Search
Type
Word Search
Description

Intende yesandla
Indololwane
Isihlakala
Isithende
Amahlombe
Isihlathi
Izinzipho
Izinkophe
Izindlebe
Isihluzu
Intshebe
Amashiya
Izinwele
Iqakala
Umlenze
Ithanga
Isifuba
Ikhanda
Unyawo
Inkaba
Iminwe
Ingalo
Umlomo
Ikhala
Ibunzi
Idolo
Isisu
Ubuso

Umndeni kanye nomzimba wami Word Search

Umndeni kanye nomzimba wami Word Search
Type
Word Search
Description

Amahlombe
Dadewethu
Izindlebe
Izinzwane
ikhanda
Isifuba
Umlenze
Amehlo
Ikhala
Iminwe
Ingalo
Malume
Umlomo
Bhuti
Isisu
Ulimi
Baba
Gogo
Mama
Sisi