Type
Crossword
Description

Miesto savivaldybės pastatas. Rotušė
Ankstyvaisiais viduramžiais – žemės valda, duodama iki gyvos galvos už karinę tarnybą. Beneficija
Viena iš pagrindinių krikščionybės krypčių. Stačiatikybė
Miesto pirklių sąjunga. Gildija
Bažnytinės bausmės forma, kai bažnytinės bendruomenės narys laikinai iš jos pašalinamas ir netenka kai kurių teisių. Ekskomunika
Valda, kurią gaudavo vasalas iš senjoro už karinę tarnybą. Feodas
Viena iš trijų pasaulinių religijų, kurią išpažįsta 1/3 planetos gyventojų. Krikščionybė
Stačiatikių Bažnyčios vadovas. Patriarchas
Religija, atsiradusi VII a. Islamas
Amatininkų sąjunga viduramžių miestuose. Cechas
Religiniai judėjimai, atskilę nuo oficialiosios Bažnyčios doktrinos. Erezijos
Viduramžių architektūros ir dailės stilius, išaugęs XII a. viduryje Prancūzijoje. Gotika
Viduramžių Vakarų Europoje – stambus žemvaldys, turėjęs savo valdžioje tenykščius gyventojus. Senjoras

istorijos kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Italijos miestas Roma
Stačiatikių ir Unitų bažnyčia Cerkvė
Islamo šventykla Mečetė
Vyriausybės įstaiga valdanti finansus Iždas
Lietuvos ir Lenkijos sąjungos pavadinimas ATR
Lietuvos miestas Vilnius
Architektūros stilius susiformaves Italijoje 16 a. Barokas
Maldos namai Bažnyčia
sąjunga tarp dviejų valstybių Unija
Laikotarpis 16 a. Renesansas
Mokymo įstaiga Universitetas
Žydų bažnyčia Sinagoga
Žydų religija Judaizmas
architektūros stilius susiformavęs Prancūzijoje 12 a. Gotika
Kur yra saugomas Liublino unijos aktas Varšuvoje

Ekonomikos kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

fizinis ar juridinis asmuo (tarp jų gali būti valstybė, savivaldybė, kita akcinė bendrovė) turintis vieną ar kelias akcinės bendrovės akcijas. Akcininkas
netiesioginis mokestis, kuriuo apmokestinamos prekės. akcizas
Finansų įstaiga, telkianti iš skolintojų jų laikinai laisvas lėšas ir santaupas, teikianti kreditus, tarpininkaujanti atliekant piniginius atsiskaitymus, leidžianti į apyvartą pinigus, vertybinius popierius, atlikinėjanti su jais susijusias operacijas ir kitas funkcijas bankas
Nustatytos formos dokumentas, pagal kurį bankas privalo išduoti tam tikrą sumą; taip pat dokumentas, išduodamas, pvz., parduotuvėje, kuriame užrašomas pirktų prekių kiekis, kaina ir bendra pirkimo suma čekis
Vertybinis popierius, išleidžiamas akcinės bendrovės kaip ilgalaikio kapitalo didinimo priemonė. akcija
Pagrindinis rinkos ekonomikos ūkinis vienetas, kuris perka reikiamus išteklius ir jais naudodamasis parduoda pagamintas prekes arba paslaugas įmonė
Lėšų, priklausančių įmonei arba valstybei, visuma; taip pat šių lėšų gavimo ir panaudojimo sistema. Finansavimas – įvairių lėšų teikimas (kreditai, vertybinių popierių išleidimas ir pan.). finansai
Vieta, kurioje sudaromi finansiniai, prekybiniai ir kiti sandėriai. birža
Prekių (įskaitant darbo jėgą, piniginius išteklius) mainų sistema, kurios funkcionavimas priklauso nuo pasiūlos ir paklausos santykio, esant gamintojų konkurencijai ir atitinkamai kainodaros sistemai. rinka
Tam tikras pinigų kiekis, kurį asmuo ar kompanija yra skolinga kitam asmeniui ar kompanijai. Skola
Ūkinė veikla, kurios metu ištekliai naudojami kuriant naują realų kapitalą investicija
Įstatymų nustatyti individualių asmenų, įmonių ir kitų ūkio subjektų privalomieji mokėjimai. mokesčiai
Vertybinis popierius, kurio savininkas įsipareigoja periodiškai mokėti nustatyto dydžio palūkanas, o atėjus nustatytai datai – grąžinti už obligacijas sumokėtus pinigus obligacija
Darbo užmokesčio, dividendų, palūkanų ar kita forma asmenų, įmonių arba visuomenės gaunami pinigai. pajamos
Prekių kiekio, kurį pardavėjai nori ir gali parduoti, ir kainos, už kurią ta prekė gali būti nupirkta, ryšys pasiūla

Žmogaus teisės Crossword

Type
Crossword
Description

Kas saugo kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę? Įstatymas
Dėl kokio akto teismui galima atimti žmogaus gyvybę? Nusikaltimo
Kiekvienam suimtajam turi būti nedelsiant jam suprantama kalba pranešta, dėl ko jis suimtas ir kuo (...) Kaltinamas
Mėnesis, kurio dešimtą dieną kiekvienais metais minime žmogaus teisių dieną. Gruodis
Vyras ir moteris, sulaukę (...) metų, turi teisę tuoktis. Aštuoniolikos
Keliolikos metų sulaukus galima tuoktis TIK su teismo leidimu? Šešiolikos
Keleriems metams renkami teisėjai teisme? Devyneriems
Kurioje šalyje 1789 m. rugpjūčio 26 d. buvo priimta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Prancūzijoje
Ekonomines ir socialines teises Europoje gina Europos Tarybos Europos socialinė (...) Chartija
Europos Parlamentas kasmet skiria (...) premiją už minties laisvę asmeniui ar organizacijai už nuopelnus ginant žmogaus teises. Sacharovo
Priemonė, kuria visuomenė reguliuoja savo narių, nesilaikančių įsakymų ar taisyklių, elgesį. Bausmė
Priemonių visuma, teisingumui visuomenėje nustatyti ir užtikrinti. Teisė
Institucija, kuriai pavedama spręsti (teisinį) ginčą, vykdyti teisingumą. Teismas

RADIACIJA IR CIVILINĖ SAUGA Crossword

Type
Crossword
Description

Radioaktyvus metalas URANAS
Kaukia perspėjimo... SIRENA
Jonizuojančioji radiacija arba jonizuojančioji... SPINDULIUOTĖ
Medžiagos sąveika su deguonimi, kai išsiskiria dūmai ir liepsna DEGIMAS
Neįprastai didelis ligos plitimas tam tikroje geografinėje vietovėje EPIDEMIJA
Nevaldomas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavojų žmonėms, turtui ir aplinkai GAISRAS
Galimas įvykis, keliantis grėsmę gyventojų gyvybei arba sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai PAVOJUS
Dėl gresiančios arba susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuojamas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas EVAKAVIMAS
Sprogstamasis masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas vidinės branduolinės energijos naudojimu BRANDUOLINIS
Aukštos energijos elektromagnetinė spinduliuotė, kurios siekis yra pats didžiausias GAMA

Lietuvių kalbos kurso kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Autorės vardas, parašiusios "Aukštųjų Šimonių likimą" Ieva
Žinomiausias Kristijono Donelaičio kūrinys metai
Kas, pasak graikų mitų, žmonėms atnešė ugnį? Prometėjas
Autorius, parašęs Iliadą ir Odisėją Homeras
Antigonės sesers vardas Ismenė
Kas yra atgimimo simbolis? Feniksas
Kokia Houldeno pavardė? Kolfildas
Kokio žanro kūrinys yra "Lygiosios trunka akimirką"? Romanas
Koks viduramžių laikotarpis prasideda nuo XI a. ir baigiasi XII a. Brandusis
Kokį tikėjimą privalėjo išpažinti riteriai? krikščionybę
Kas parašė "Don Kichotą" ? Servantesas
Koks vyresniojo Mindaugo brolio vardas? Dausprungas
Juliaus vaiko motinos vardas zINA
Koks vaikinas yra auginamas girtuoklio dėdės? Lukas
Kaip vadinasi griežtos formos, 8 eilučių eilėraštis UTA
Modernaus meno kryptis futurizmas
Kokios tautybės berniukai, kūrinyje "Musių valdovas", nukrenta į salą? Britai
Kas parašė baladę "Juratė ir Kastytis" Maironis
Kas parašė "Antigonę"? Sofoklis
Kas "Dieviškojoje komedijoje" yra tyras meilės simbolis? Beatričė

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Įvairios išvaizdos negyvos dalelės, kurios turi tam tikrų bendrų bruožų ir yra užkrečiamos. VIRUSAI
Kokie grybai negali būti priskirti kuriam nors iš skyrių, nes nėra žinomas jų lytinis dauginimasis? MITOSPORINIAI
Kokia Louis pavardė, kuris nustatė, jog pasiutligę sukelia kažkas mažesnis už molekules? PASTEUR
Už kokios ląstelės ribų virusai negali daugintis? GYVOS
Kieno ląsteles užkrečia hepatito virusas? KEPENŲ
Ką daro virusai, kurie gali keistis? EVOLIUCIONUOJA
Kokie viduląsteliniai parazitai yra virusai? OBLIGATINIAI
Kuo lizogeninio ciklo metu tampa fagas? PROFAGU
Į ką įsijungia profagas? GENOMĄ
Ką gali fagas perėjęs į lizės ciklą? DAUGINTIS
Ką sukelia virusai? INFEKCIJAS
Kas sukelia apie tuziną augalų ligų ir tėra atviros RNR grandinės? VIROIDAI
Kokiu metu virusas įgyja apvalkalą? PUMPURAVIMO
Kokiai karalystei priklauso bakterijos? MONERŲ
Kieno bendras skaičius yra žymiai didesnis už bet kokių kitų organizmų skaičių žemmėje? BAKTERIJŲ
Bakterijos – bebranduoliai organizmai PROKARIOTAI
Kokioje aplinkoje bakterijos prisitaikiusios gyventi? BETKOKIOJE
Iš ko sudaryta išorinė bakterijų sienelė? GLIKOPEPTIDO
Kokiam slėgiui pasikeitus, bakteriją nuo suirimo saugo sienelė? OSMOSINIAM
Kur yra siūlas, sudarytas iš spirale susisukusių trijų baltymo flagelino gijų? ŽIUŽELYJE
Kaip vadinamos trumpos siūlinės paviršiaus ataugos? FIMBRIJOMIS
Kaip dauginasi bakterijos? NELYTIŠKAI
Po kokio įvykio donorinė ląstelė perduoda savo DNR ? KONJUGACIJOS
Kas transdukcijos metu bakterinės DNR fragmentus perneša į kitą ląstelę? BAKTERIOFAGAI
Kokius santykius su kitais palaiko simbiontai? MUTUALINIUS
Bakterijos būna trijų pagrindinių formų - lazdelės, apvalios arba? SFERINĖS
Kas paprastai vyksta dumblio zigotoje lytinio dauginimosi metu? MEJOZĖ
Kaip vadinami maži, heterotrofiniai judrūs vienaląsčiai organizmai? PIRMUONYS
Kaip vadinami kai kurie pirmuonys, prarijantys iškart visą maistą? HOLOZOJINIAIS
Kuo amebos juda ir maitinasi? PSUDOPODIJOMIS

Krikštukas Crossword

Type
Crossword
Description

Metų laikas, kada pirmą kartą pamačiau pasaulį. Pavasaris
Mano akučių spalva. ruda
Kai mane kviečia, ką aš darau? ignoruoju
Šiandien aš tapau... krikščioniu
Kuria diena priėmiau bažnyčios sakramentą? šeštadienį
Labai mėgstu vandenį ir su juo ... taškytis
Šiuo metu gyvenu. kaime
Labiausiai nemėgstama daržovė. agurkas
Mėnuo, kada priėmiau krikštą. liepa
Mėgstamiausia daržovė. Pomidoras
Krikšto tėvo vardas. mantas
krikšto mamos mergautinė pavardė Daunytė
Šiandien, matydamas Jus visus savo šventėje, esu labai... Laimingas

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Graikijos sostinė Atėnai
Homero parašytas epas apie Trojos karą Iliada
Antikinio pasaulio miestas - valstybė Polis
Turtingi žemvaldžiai kurie valdė polius Aristokratai
Vienas iš svarbiausių graikų užsiėmimų Jūreivystė
Graikų įkurtos gyvenvietės kitose šalyse Kolonijos
Dviejų arba trijų burių irklinis karo laivas Galera
Dievų valdovas, dangaus ir griausmo dievas Dzeusas
Kas ketverius metus rengiama sporto šventė skirta moterims Heraja
Galinga imperija kuri V a. iki Kr. grasino Graikijos miestams Persija
480 m. iki Kr. vykęs mūšis kurį laimėjo persai Termopilų
Politikas ir puikus oratorius galutinai įtvirtinęs demokratiją Atėnuose Periklis
Šventė vykstanti pavasario pradžioje, skirta Dioniso garbei Didžiosios Dionisijos
Palapinė ar pastatas už scenos, kuriame aktoriai rengėsi vaidinimui, laikė reikalingus daiktus ir prietaisus Skena
Gimnastikos mokykla berniukams Palestra
Įžymusis graikų skulptorius sukūręs Dzeuso statulą Feidijas
Mitinė būtybė su gyvatėmis vietoj plaukų, žvynuotu kūnu. Nuo jos žvilgsnio suakmenėjama Gorgonė
Miestas kuriame vyko Olimpinės žaidynės Olimpija
Olimpinių žaidynių rungtis kurią sudaro bėgimas, ieties ir disko metimas, šuolis į tolį, imtynės Penkiakovė
Vieta, kurioje susikūrė pirmoji Europos civilizacija Kreta

Chemijos kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Vienas iš nemetalų? Siera
31 elementas Galis
Žmogui būtinos dujos? Deguonis
Mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė Atomas
Medžiaga naudojama šilumai, energijai, šviesai gauti Kuras
Mažiausia medžiagos dalelė, turinti tos medžiagos chemines savybes Molekule
Elektronų atidavimas Oksidacija
Dalelė, kuri atiduoda elektronus Reduktorius
Alotropinė deguonies atmaina Ozonas
Perdirbti skirta medžiaga Žaliava
Gamtonis savitos sudėties mineralų mišinys, slūgstantis Žemės plutoje Uoliena
Kiekvienos medžiagos masės ir jos tūrio santykis Tankis
Glicerolio ir riebalų rūgščių esteriai Riebalai
Joniniai junginiai, kuriuose metalų (ar amonio) jonai susijungę su vienu ar keliais hidroksido jonais Hidroksidai
Žemės plutos cheminis junginys arba laisvasis elementas Mineralas
Medžiagos, kurių vienoda molekulių sudėtis, bet skirtinga struktūra Izomerai
Žmogus kurio garbei vadinamas Avogadro dėsnis Avogadras
Medžiagos kiekio vienetas Molis
Sudėtinės medžiagos, sudarytos iš dviejų elementų, kurių vienas yra deguonis Oksidai
Elektringoji dalelė, kuria virsta atomas, atidavęs arba prisijungęs elektroną Jonas

Šventosios Velykos Crossword

Type
Crossword
Description

Kaip vadinasi paskutinis sekmadienis prieš Velykas, kuris primena Jėzaus įžengimą į Jeruzalę? Verbų
Kaip vadinasi vakarienė, kurios metu Jėzus įsteigė Šventąsias Mišias? Paskutinė
Koks vardas apaštalo, kuris išdavė Jėzų už 30 sidabrinių? Judas
Kaip vadinamas 40 dienų susikaupimo laikotarpis prieš Šventas Velykas? Gavėnia
Kuo vardu mokinys, kurį Jėzus mylėjau labiausiai ir jis vienintelis nemirė kankinio mirtimi? Jonas
Kuo vardu apaštalas, kuris dar gaidžiui nepragydus Jėzaus išsižadėjo tris kartus? Petras
Kuo vardu žmogus, kuris padėjo Jėzui nešti kryžių? Simonas
Kuo vardu moteris nušluosčiusi Jėzui veidą kryžiaus kelyje? Veronika
Miestas, kuriame Jėzus kentėjo, mirė ir prisikėlė? Jeruzalė
Kuo vardu slaptas Jėzaus mokinys, kuris palaidojo Jėzų sau paruoštame kape? Juozapas
Kaip vadinasi vieta, sodas, kuriame Jėzus meldėsi prieš pat suėmimą? Alyvų
Ant kokio kalno Jėzus buvo nukryžiuotas? Golgota
Kuo vardu žmogus, kuris viešai nusiplovė rankas ir atidavė Jėzų miniai nukryžiuoti? Pilotas
Kuo vardu nusikaltėlis, kuris buvo paleistas žydų Velykų proga? Barabas
Koks yra krikščionybės, Jėzaus atpirkimo simbolis? kryžius
Koks užrašas (sutrumpintas) buvo virš Jėzaus galvos? INRI
Veiksmas, kuriuo buvo išduotas Jėzus? Pabučiavimas
Kas pirmieji(-os) pamato tuščią kapą? Moterys
Iš kokio augalo buvo pagamintas Jėzaus vainikas? (vardininko linksnis dgs.) Erškėčiai
Kaip vadinasi Jėzaus prisikėlimo šventė? Velykos
Kuo vardu žmogus, kuris išjuokia Jėzų ir reikalauja stebuklo? Erodas
Kas visą laiką sekė Jėzų ir buvo su juo kančios agonijoje ant kryžiaus? Motina
Kelintą dieną Jėzus prisikėlė? Trečią
Kokią savaitė dieną Jėzus mirė ant kryžiaus? (vns. Vard. links) Penktadienis
Kas praneša žinią moterims apie prisikėlusį Jėzų? Angelas