Type
Crossword
Description

Mae'r _____ yn dewis y dewin. hudlath
Mae rhaid i ni ffeindio'r _____ adeiniog i'w agor y drws. agoriadau
Hoffet ti fynd i'r _____ Diagon i'w brynu ein pethau ysgol gyda i'n gilydd? ale
Wyt ti'n casglu cardiau _____ siocled? broga
Beth wyt ti'n gweld pan ti'n edrych i mewn i'r _____ Erised? drych
Mae gan Quiddich bedair _____. pêl
Mae Harri a Ron yn hoffi bwyta pastai _____. pwmpen
Hoffet ti ddysgu llawer o _____ newydd gyda fi? sbeliau
Mae Hermione'n gallu wneud _____ glas a diddos. tân
Mae nhw'n binc ac mae nhw'n ffrindiau gyda'r athro Boggart Snape. uncornau

Welsh Wordsearch - The Weekend

Type
Word Search
Description

mynd am dro
Mae rhaid i fi pel-droed
mynd a'r ci am dro
marchogaeth
fynd i'r gwaith
wneud gwaith cartref
ymarfer y ffidil
mae rhaid i fi warchod
gwneud dim byd
ofalu am fy chwaer
bob penwythnos
bore dydd Sadwrn
weithio
adolygu
prynhawn dydd Sul
cwrdd a ffrindiau
nos Wener

Y Galon Crossword

Type
Crossword
Description

Beth yw enw'r pibell waed mwyaf yn y Galon? Aorta
Mae pedwar o rhain yn y galon Siambr
Beth yw'r enw am astudiaeth y Galon? Cardioleg
Mae'r galon tua'r un maint a hwn. Dwrn
Mae'r strwythur yma yn atal gwaed i lifo nol. Falf
Rhywbeth sy'n achosi i'r galon curo'n gyflymach. Ymarfer corff
Pa ochor o'r galon sy'n cario gwaed i'r ysgyfaint? Dde
Ble yn y byd cafodd y trawsblaniad cyntaf ei gwneud? De Affrica
Er mwyn cael calon iach mae'n bwysig i fwyta llai o ------- Fraster
Pa siambr sydd efo wal trwchus? Fentrigl chwith
Beth mae doctor yn cyfri wrth teimlo garddwn claf? Curiad y galon

Croesair Anifeiliaid Crossword

Type
Crossword
Description

Mae gen i trwyn hir, clustiau hir ac rydw i yn llwyd. Eliffant
Mae gen i patrwm du, oren, du, oren ar fy nghroen i gyd. Teigr
Rydw i yn hoffi rolio mewn mwd ac rydw i yn drewi. Mochyn
Rydw i'n hoffi mynd am dro a chwarae gyda tegannau meddal. ci
Rydw i'n byw mewn cawell ac rydw i yn hopian. Cwningen
Rydw i yn frown gyda cynffon hir ac rydw i yn swingio trwy'r coed. Mwnci
Mae gen i adenydd a ply. Aderyn
Rydw i yn fach ac yn byw mewn bowlen. Pysgodyn Aur
Does gen i ddim coesau ond mae gen i croen oer ac esmwyth. Neidr
Rydw i yn wyn ac yn hoffi bwyta glaswellt. Dafad
Rydw i yn dal ac mae gen i croen melyn gyda spotiau brown. Jiraff

Crossword systemau'r corff

Type
Crossword
Description

Yn ogystal â dŵr a charbon deuocsid, beth arall sy'n gynnyrch mewn resbiradaeth? Egni
Ym mhresenoldeb dŵr, mae papur cobalt clorid yn newid o fod yn las i beth? Pinc
Beth yw'r nwy rydym ni'n allananadlu fwyaf? carbon deuocsid
Beth yw enw'r bibell wynt? Tracea
Ble mae cyfnewid nwyon yn digwydd? Alfeoli
Pa nwy sy'n tryledu o'r alfeoli i'r gwaed? Ocsigen
Beth yw enw'r haen o gyhyr o dan yr ysgyfaint? llengig
Beth yw enw'r tiwbiau bach mae'r tracea yn cludo aer tuag at? Bronci
Pa liw yw'r celloedd yn y gwaed sy'n amddiffyn y corff rhag microbau? gwyn
Beth yw enw'r rhan o'r gwaed sy'n ceulo'r gwaed? platennau
Pa fath o gymal yw'r benglog? ansymudol
Beth yw enw'r lle mae dau asgwrn yn cyfarfod yn y corff? cymal
Beth sy'n dal esgyrn y gymal hefo'i gilydd? gewyn
Pa gyhyr sy'n cyfangu i blygu'r fraich? deuben
Beth sy'n cysylltu'r cyhyr gyda'r asgwrn? tendon
Beth sy'n cyfangu a thynnu ar asgwrn i'w symud? cyhyr

Croesair Crossword

Type
Crossword
Description

Gallu gwneud sudd allan ohonno fo Afal
Tyfu yn ystod yr haf (lliw piws/du ac yn sur) Mwyarduon
Wedi cael ei enwi ar-ol lliw Oren
Rydych yn gallu cael o i frecwast Uwd
Gallu rhoi o ar crempog (euraidd a chlir) Mel
Math o gig Ham
Ffrwyth melyn a sur Lemon
Croen pigog a lliw melyn tu-mewn Pinafal
Roedd y siocled yn ...... (ansoddair) Blasus
Lliw coch gyda hadau melyn ar y tu-allan Mefus

Misoedd y Flwyddyn Crossword

Type
Crossword
Description

Mis y Fari Lwyd a'r Hen Galan Ionawr
Mae cariadon yn hoffi'r mis yma Chwefror
Mis ein nawddsant Mawrth
mae'r flwyddyn dreth (tax) yn dechrau ebrill
Dau wyl y banc mis yma Mai
Bydd Cwpan y Byd mis yma Mehefin
Diwedd tymor Gorffennaf
Mis Eisteddfod Genedlaethol Cymru Awst
pa fis mae diwrnod Owain Glyndwr Medi
Ydych pwmpen yn barod ? Hydref
Tan gwyllt a ffair Aberteifi Tachwedd
Dathlu'r Nadolig Rhagfyr

F neu Ff Crossword

Type
Crossword
Description

Pan fo golau yn troi arno ac yna i ffwrdd Fflachio
Dyma y gwna athro ar ddechrau pob gwers Cofrestr
Rhywbeth rydych yn gwylio yn y sinema Ffilm
Sgil mewn gwersi Mathemateg Cyfri
Gair arall am ffrind Cyfaill
Mae 3.074 o bobl yn byw yng Nghymru. Mae hynny'n ............... Ffaith
Mae nifer o rhain yn eich cartrefi Ystafelloedd
Rôl gôl geidwad Amddiffyn
Ffordd arall o gyfathrebu heblaw tecstio Ffonio
Gwydr tryloyw Ffenestr

Harri Morgan crossword

Type
Crossword
Description

Dim pres Tlawd
Lot o pres Cyfoethog
Usain Bolt yn byw yma Jamacia
Haul yma pob dydd trwy y dydd Barbados
Aur, Gemwaith ac Ceiniog Trysor
Tir hefo dwr rownd o Ynys
Y rheini Harri yn ______ Dirgel
Enfairth o fawr hwylio dros y mor Llong
Pethau metal hefo diwedd miniog Cleddyf
Harri Morgan yn ________ Mor-Leidr

Y Beibl Crossword

Type
Crossword
Description

Pa destament sydd wedi ei ysgrifennu cyn cyfnod iesu? Testament Newydd
Pa reolau sy'n hanfodol i Gristnogion eu dilyn? Deg Gorchymyn
Efengyl Mathew, Marc, Ioan a phwy gaiff ei gynnwys yn y 4 Efengyl? Luc
Pwy gafodd effaith mawr ar Gristnogaeth, heblaw am Dduw a Iesu? Job
Cred rhai Cristnogion mae gair pwy yw'r Beibl? Duw
Beth mae pobl anghrefyddol yn gredu yw'r Beibl? Ffuglen
Beth yw'r enw ar Gristnogion sy'n credu'n y Beibl air am air? Llythrenolwyr
Pwy nad oedd awduron yr Hen Destament yn ei adnabod? Iesu
Os mae gair Duw yw'r Beibl mae ganddo... Awdurdod
Os mae gair Duw yw'r Beibl, pa effaith mae Cristnogion yn honni fod Duw wedi ei gael ar y Beibl? Ysbrydoliaeth
Sut mae'r Beibl yn arbennig ac unigryw ? Gair Duw
Beth gelwir y weithred o Dduw'n gwneud ei hun yn hysbys i ddyn trwy'r Beibl? datguddiad
Mae'r Beibl yn dangos i Gristnogion sut hoffai Duw iddynt... Fyw

llinyn Tons Crossword

Type
Crossword
Description

pwy yw arwenydd y grwp Donna
beth yw figenw dad Llinyn hittler
beth mae nhw cymharu y canolfan awyr agored i Alcatraz
beth ydyr fig enw y athro sydd mynd gyda nhw Tecs Pecs
beth oedd enw ar cheffyl Donna Cwmwl
pwy helpodd Llinyn darllen y map Olwen
beth ywr lliw dillad mae rhaid iddo nhw gwisgo i dringor mynydd oren
pwy syn rhedeg y gwersyll Roger
pwy sydd yn cael traferth mynd mewn i ei canw Dei
pwy mae Llinyn yn fansio Gwenan
pwy mae Gwenan yn mynd mas gyda Gags
pwy sydd yn frynd gorau Gags Nobi
beth ywr peth cyntaf mae Gags yn rhy ofn i wanid Abseilo
beth mae Llion yn galw Olwen ar damwain ar bwis y wall dringo Hwyaden
beth maer ddau merched yn yfed yn ystod y nosson olaf fodca
pwy ysgraffennodd Llinyn trons Bethan Gwanas
beth yw hoff raglen Llinyn SouthPark
beth yw enw brawd Llinyn Merfyn
ble mae nhw mynd y arol angladd Gags Wyddfa
beth maer grwp yn plannu i cofio Gags coeden