Type
Word Search
Description

Lshanah Tovah
Raisin Challah
Etrog
Lulav
Torah
Apples and Honey
Shofar
Simchat Torah
Sukkot
Yom Kippor
Rosh Hashanah

Rosh Hashanah Word Search

Type
Word Search
Description

Torah
Prayer
Holiday
Fish Heads
Candles
New Year
Jewish
Yom Kippur
Apple
Honey Card
Shofar
Rosh Hashanah

Fall Holiday Review Word Search

Type
Word Search
Description

Tishrei
Simchat Torah
Sukkot
Yom Kippur
willow
lulav
myrtle
etrog
machzor
teshuvah
atonement
akedah
Rosh Hashanah

Jewish Bingo

Type
Bingo Cards
Description

challah
hamentaschen
purim
chanukah
menorah
shabbat
candles
torah
ner tamid
ark
siddur
shemah
aleinu
ashrei
tzedakah
amidah
havdallah
pesach
rosh hashanah
yom kippur
shofar
kippah
sukkot
simchat torah
kiddush
tu b'shevat
om ha'atzmaut
Yom Hashoah
Yom Hazikaron
sedar plate
plagues
Queen Esther
Haman
graggar
shavuot
shul
tallit
yad
rabbi
cantor

    Customize    

Jewish Practices Word Search

Type
Word Search
Description

Liberal
Orthodox
Ten Commandments
Ner Tamid
The Ark
Sukkot
Shavuot
Egypt
slavery
Seder Plate
Salt Water
Bitter Herbs
Lamb bone
Charoset
Leaven
Pesach
Yom Kippur
Shofar
Days of Awe
Rosh Hashanah
havdalah
bimah
yad
Yahrzeit
Yud-bet chodesh
Sheloshim
Shiva
Aninut
Challah
Bar Mitzvah
brit milah
Mezuzzah
Modeh Ani
Kiddush
Mishnah
Gemara
synagogue
Shabbat
Mount Sinai
Ketuvim
Nevii'im
Torah
Moses
Treifah
Kosher
Talmud
Tenakh
KIddush
Tefillin
Tallit
Shema
Amidah

Holidays in Israel- A Jewish Country! Word Search

Type
Word Search
Description

Shavuot
Lag B'Omer
Yom Hatzmaut
Yom Hashoah
Yom Hazikaron
Pesach
Purim
Tu B'Shvat
Channukah
Sukkot and Simchat Torah
Yom Kippur
Rosh Hashanah
Shabbat

Judaism Word Search

Type
Word Search
Description

Annatude
apples
Bereshit
bimmah
candles
etrog
fasting
Genesis
Hanukkah
Hebrew
honey
Israel
Jewish
Judaics
kindness
kippah
latkes
lulav
menorah
newyear
parsha
pomegranate
RoshHashanah
shofar
sukkah
Sukkot
Tashlich
torah
YomKippur

Judaism Word Search

Type
Word Search
Description

death of firstborn
darkness
locusts
fire
boils
diseased livestock
wild animals
lice
frog
blood
torah
pesach
rosh hashanah
shavuot
sukkot
yom kippur
bat mitzvah
bar mitzvah
Rabbi
Ten

Word Search

Type
Word Search
Description

USHPIZIN
TORAH
SUKKOT
SUKKAH
SIMCHAT
SARAH
RACHEL
PUMPKIN
MOSES
MITZVAH
LULAV
LEAH
JOSEPH
JACOB
FRUIT
ETROG
DAVID
CORN
APPLE
ABRAHAM

Jewish Holidays Word Search

Type
Word Search
Description

Hanukkah
Lag Baomer
Pesach
Purim
Rosh Hashanah
Shavuot
Simchat Torah
Sukkot
Tu Bishvat
Yom Haatzmaut
Yom Hashoah
Yom Kippur

Jewish holidays Word Search

Type
Word Search
Description

shavuot
lag ba'omer
tu bishvat
purim
chanukah
sukkot
shabbat
passover
calendar
holiday
yom kippur
rosh hashanah
jewish