Type
Word Search
Description

Abi ak neglijans
Aktivite
Apèl Telefòn
Chwa
Diyite
Dwa
Enfòmasyon
Finansyè
Konfidansyalite
Posesyon
Pote plent
Pwogramasyon Abityèl
Refize tretman
Sòti nan izolman
Sòti nan limitasyon
Transfè oswa egzeyat
Vi prive
Vizitè
Voye epi resevwa mesaj imèl

HC_ALF_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

San okenn abi ak ________. neglijans
Dwa pou gen yon kominikasyon prive ________. san kontrent
Èd pou jwenn bonjan swen sante ki gen ________ ak ________ selon nòm ki etabli epi yo rekonèt. kalite, apwopriye
Dwa pou pratike aktivite ________ ak ________ tankou pran desizyon pèsonèl. sivil, relijye
Dwa pou kominike san restriksyon gen ladan li resevwa ak voye kourye ki pa ________. louvri
Dwa pou patisipe nan ________ ak ________ kominote a. sèvis, aktivite
Dwa pou w pa gen okenn kontrent ________ ak ________ si se pa doktè rezidan an ki rekòmande li. fizik, chimik
Dwa pou soumèt ________ epi pwopoze chanjman nan règleman, pwosedi, ak sèvis anplwaye etablisman an san pwoblèm, entèferans, kontrent, diskriminasyon, oswa reprezay. doleyans
Posibilite rezonab pou fè egzèsis epi pou sòti deyò ________ ak ________. souvan ak san pwoblèm
Jere pwòp aktivite ________ li sof si rezidan an (oswa reprezantan legal rezidan an) bay administratè a etablisman an otorizasyon pou konsève fon yo. finansyè

HC_NH_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Pa sibi abi, neglijans, ________, ak detounman byen eksplwatasyon
Dwa pou ________ vizitè. refize
Dwa pou genyen aksè ak ________ pèsonèl ak medikal. dosye
Dwa pou ________ epi patisipe nan gwoup rezidan oswa fanmi. òganize
Dwa pou genyen aksè ak ________ si gen pwoblèm vizyon, tande, elatriye. èd
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon sou ________ ak ________ nan yon lang oswa yon fason li kapab konprann. avi, enfòmasyon
Dwa pou ________ pwopozisyon transfè a oswa egzeyat an epi pa jwenn egzeyat pandan apèl la annatant apèl (kontestasyon)
Dwa pou pa oblije peye pou sèvis ________ oswa ________ bay yo. Medicaid, Medicare
Dwa pou patisipe nan devlope ak amelyore yon plan pou swen ki santre sou moun ki genyen ladan li preferans ________ ak ________ yo. pèsonèl, kiltirèl
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon kontak ________ nan ajans sondaj eta a. LTCOP

HC_NH_Residents' Rights Crossword 1

Type
Crossword
Description

Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe ________. tretman
Kominikasyon prive epi ________ ansanm ak nenpòt moun li chwazi. san limit
Dwa pou jwenn enfòmasyon sou ________ nan plan swen an, oswa nan kondisyon medikal oswa sante. chanjman
Dwa pou pote ________ san diskriminasyon oswa replik, oswa laperèz pou bagay sa yo. doleyans
Aksè Egalego ak swen ________. (Endis: Pwogram Medyatè a fè pwomosyon pou sa a!) kalite
Yon avi ________ dwe fèt nan fòm sa a anvan yon chanjman nan chanm lan oswa konpayon. alekri
Dwa ak ________ ki gen pou wè ak dosye pèsonèl, finans, ak medikal. vi prive
Egzeyat la egzije ________ jou avi. trant
Dwa pou yo trete yo ak ________. diyite
Yo dwe kenbe rejis medikal yo nan ________. konfidansyalite

HC_NH_Residents' Rights Crossword 2

Type
Crossword
Description

Dwa pou genyen ________ sou règ ak règleman, tankou yon kopi alekri dwa rezidan yo. enfòmasyon
Dwa pou deziyen yon ________ pou egzèse dwa yon moun. reprezantan
Dwa pou ________ nan reyinyon plan swen yon moun. patisipe
Dwa pou voye ak resevwa ________ pèsonèl san ouvè li. kourye lapòs
Dwa pou jere koze ________ yon moun. finansyè
Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe yon tretman se yon egzanp dwa pou ________. otodetèminasyon
Pa sibi ________ fizik oswa mantal. kontrent
Dwa pou jwenn yon anviwonman ki ________, epi aksè ak itilizasyon bagay ki pèsonèl yo lè sa posib. agreyab
________ rezonab pou bezwen ak preferans yo se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou otodetèminasyon. adaptasyon
Dwa pou patisipe nan ________ sosyal. aktivite
Sekirite ________ se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou yo viv ak diyite. posesyon

Germany Word Search

Type
Word Search
Description

Auto
eltern
schule
schuhe
kleidung
Essen
Haus
Telefon
Guten morgen
welche weise zum
hallo
Fernsehen
Wasser
Sport
wie geht es dir
NEIN
ja
DANKE

The Breadwinner Vocabulary Word Search

Type
Word Search
Description

Dari
Refugee
Pashtu
Chador
Nan
Afghanistan
Kebab
Taliban
Karachi
Toshak
Burqa
Land Mine

Human Rights Word Search

Type
Word Search
Description

activism
ally
change
civility
community
cooperation
courage
dignity
diversity
dreams
empathy
equality
freedom
hopes
human rights
justice
kindness
progress
respect
united
upstander

Finance Word Search

Type
Word Search
Description

Rights
Lease
Variable
Sale
Profit
Partnership
Expenses
Leverage
Liability
Investor
Equality
Dividend
Loan
Default
Debit
Credit Card
Credit History
Corporation
Capital
Business Plan
Audit
Asset
Annual Meeting
Job
Banking
Economics
Financial Affairs
Investment
Commerce
Accounts
Business
Manage
Budget
Money
Bank

Drama Terms Word Search

Type
Word Search
Description

projection
upstage
tragedy
theme
technical theatre
tableau
stage manager
stage right
stage left
stage crew
set stage
scene
role
rehearsal
props
plot
playwright
play
performance
pantomime
monologue
interpretation
objective
improvisation
house
fourth wall
dress rehearsal
down stage
director
diction
cue
conflict
comedy
characterization
center stage
cast
blocking
backstage
audition
audience
actor
act

Medical Terminology Bingo Cards

Type
Bingo Cards
Description

itis
osis
scope
ectomy
epi
ab
iso
hypo
homo
eu
pre
ecto
ambi
ad
algia
gram
tomy
opsy
rrhapy
logy
tripsy
pathy
graphy
pexy

    Customize