Type
Matching Worksheet
Description

San okenn abi ak ________. neglijans
Dwa pou gen yon kominikasyon prive ________. san kontrent
Èd pou jwenn bonjan swen sante ki gen ________ ak ________ selon nòm ki etabli epi yo rekonèt. kalite, apwopriye
Dwa pou pratike aktivite ________ ak ________ tankou pran desizyon pèsonèl. sivil, relijye
Dwa pou kominike san restriksyon gen ladan li resevwa ak voye kourye ki pa ________. louvri
Dwa pou patisipe nan ________ ak ________ kominote a. sèvis, aktivite
Dwa pou w pa gen okenn kontrent ________ ak ________ si se pa doktè rezidan an ki rekòmande li. fizik, chimik
Dwa pou soumèt ________ epi pwopoze chanjman nan règleman, pwosedi, ak sèvis anplwaye etablisman an san pwoblèm, entèferans, kontrent, diskriminasyon, oswa reprezay. doleyans
Posibilite rezonab pou fè egzèsis epi pou sòti deyò ________ ak ________. souvan ak san pwoblèm
Jere pwòp aktivite ________ li sof si rezidan an (oswa reprezantan legal rezidan an) bay administratè a etablisman an otorizasyon pou konsève fon yo. finansyè

HC_NH_Residents' Rights Crossword 2

Type
Crossword
Description

Dwa pou genyen ________ sou règ ak règleman, tankou yon kopi alekri dwa rezidan yo. enfòmasyon
Dwa pou deziyen yon ________ pou egzèse dwa yon moun. reprezantan
Dwa pou ________ nan reyinyon plan swen yon moun. patisipe
Dwa pou voye ak resevwa ________ pèsonèl san ouvè li. kourye lapòs
Dwa pou jere koze ________ yon moun. finansyè
Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe yon tretman se yon egzanp dwa pou ________. otodetèminasyon
Pa sibi ________ fizik oswa mantal. kontrent
Dwa pou jwenn yon anviwonman ki ________, epi aksè ak itilizasyon bagay ki pèsonèl yo lè sa posib. agreyab
________ rezonab pou bezwen ak preferans yo se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou otodetèminasyon. adaptasyon
Dwa pou patisipe nan ________ sosyal. aktivite
Sekirite ________ se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou yo viv ak diyite. posesyon

HC_NH_Residents' Rights Crossword 1

Type
Crossword
Description

Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe ________. tretman
Kominikasyon prive epi ________ ansanm ak nenpòt moun li chwazi. san limit
Dwa pou jwenn enfòmasyon sou ________ nan plan swen an, oswa nan kondisyon medikal oswa sante. chanjman
Dwa pou pote ________ san diskriminasyon oswa replik, oswa laperèz pou bagay sa yo. doleyans
Aksè Egalego ak swen ________. (Endis: Pwogram Medyatè a fè pwomosyon pou sa a!) kalite
Yon avi ________ dwe fèt nan fòm sa a anvan yon chanjman nan chanm lan oswa konpayon. alekri
Dwa ak ________ ki gen pou wè ak dosye pèsonèl, finans, ak medikal. vi prive
Egzeyat la egzije ________ jou avi. trant
Dwa pou yo trete yo ak ________. diyite
Yo dwe kenbe rejis medikal yo nan ________. konfidansyalite

HC_NH_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Pa sibi abi, neglijans, ________, ak detounman byen eksplwatasyon
Dwa pou ________ vizitè. refize
Dwa pou genyen aksè ak ________ pèsonèl ak medikal. dosye
Dwa pou ________ epi patisipe nan gwoup rezidan oswa fanmi. òganize
Dwa pou genyen aksè ak ________ si gen pwoblèm vizyon, tande, elatriye. èd
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon sou ________ ak ________ nan yon lang oswa yon fason li kapab konprann. avi, enfòmasyon
Dwa pou ________ pwopozisyon transfè a oswa egzeyat an epi pa jwenn egzeyat pandan apèl la annatant apèl (kontestasyon)
Dwa pou pa oblije peye pou sèvis ________ oswa ________ bay yo. Medicaid, Medicare
Dwa pou patisipe nan devlope ak amelyore yon plan pou swen ki santre sou moun ki genyen ladan li preferans ________ ak ________ yo. pèsonèl, kiltirèl
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon kontak ________ nan ajans sondaj eta a. LTCOP

Chinese Inventions Word Search

Type
Word Search
Description

explosion
cannon
fire lance
charcoal
saltpeter
sulfur
gunpowder
Feng Shui
Si Nan
compass
cloth
bark
fishnet
Cai Lun
paper making

lesson 3 med terms Word Search

Type
Word Search
Description

hydro
epi
auto
cephal
dent
rrhaphy
mast
dyn
ptosis
supra
trophy
glosso
mani
desis
strept
trip
retro
burso
gen
penia
carcin
rhexis
acro
gram
cost

Spanish Vocabulary Word Search

Type
Word Search
Description

De donde eres
ellas son de
ellos son de
ella es de
el es de
Yo soy de
ustedes
ellas
ellos
vosotros
nosotros
usted
ella
el
tu
yo
El la muchacho
Mi companero a de clase
Esta es
Este es
Ella se llama
El se llama
Nos Vemos
Hasta Pronto
Hasta La Vista
Chao
Adios
Igual
Encantado
Mucho Gusto
Como te llamas
Me llamo
Yo soy
Estoy Cansado
Estoy triste
Estoy mal
Estoy regular
Estoy Chevere
Estoy Feliz
Estoy Bien, Gracias
Como estas
Dona
Don
Senora
Senorita
Senor
Que Onda
Que Pasa
Que Tal
Hola
Buenos Noches
Buenos Tardes
Buanas Dias

a - z oil word seaarch Word Search

Type
Word Search
Description

O i l f i t t e r s
P e t r o l e u m j e l l y
Q u i l t s
R u b b I n g a l c o h o l
S h a m p o o
T o o t h p a s t e
Z i p p e r
Y o g a p a n ts
X y l o p h o n e
W h e e l s
V a p o r i z e r s
U p h o l s t e r y
N y l o n r o p e
A s p r i n
B a l l o o n s
C l o t h i n g
D e o d o r a n t
E y e l i n e r
F o u n d a t i o n
G u m
H a i r s p r a y
I b u p r o f e n
J e t f u e l
K e r o s e n e
L i p s t i c k
M o i s t u r i z e r

Family and friends Word Search

Type
Word Search
Description

fun
miss d
donna
emma
kelly
jamie
tayla
m.j
pa
nan
friends
family

Moles Crossword

Type
Crossword
Description

convert to grams: 3.57 mol Al 96.3 g Al
convert to grams: 42.6 mol Si 1.20x10^23 g Si
a formula that shows the smallest whole-number ratio empirical formula
convert to moles: 25.5 g Ag .236 mol Ag
convert to moles: 300.0 grams S 9.35 mol S
the percent by mass of each element in a compound percent composition
convert to atoms: 55.2 g Li 4.79x10^24 atoms
convert to atoms: 0.230 grams Pb 6.68x10^26 atoms
the SI base unit used to measure the amount of a substance mole
convert to moles: 5.75x10^24 9.55mol Al
2.50x10^20 atoms Al 4.15x10^-4 mol Fe
find the percent composition of Hydrogen by using H2SO3 2.46%
find the percent composition of Sulfur by using H2SO3 39.06%
the mass in grams of one mole of any pure substance molar mass
find the percent composition of hydrogen by using H2S2O8 1.04%
find the percent composition of Sulfur by using H2S2O8 33.03%
a formula that specifies the actual number of atoms of each element in one molecule of a substance molecular formula

US State Abbreviations Crossword

Type
Crossword
Description

Alabama AL
Alaska AK
Arizona AZ
Arkansas AR
California CA
Colorado CO
Connecticut CT
Delaware DC
Florida FL
Georgia GA
Hawaii HI
Idaho ID
Illinois IL
Indiana IN
Iowa IA
Kansas KS
Kentucky KY
Louissiana LA
Maine ME
Maryland MD
Massachusetts MA
Michigan MI
Minnesota MN
Mississppi MS
Missouri MO
Montana MT
Nebraska NE
Nevada NV
New Hampshire NH
New Jersey NJ
New Mexico NM
New Youk NY
North Carolina NC
North Dakota ND
Ohio OH
Oklahoma OK
Oregon OR
Pennsylvannia PA
Rhode Island RI
South Carolina SC
South Dakota SD
Tennessee TN
Texas TX
Utah UT
Vermont VT
Virginia VA
Washington WA
West Virginia WV
Wisconsin WI
Wyoming WY