Type
Crossword
Description

Mokslas, tiriantis kiekybinius ekonominių procesų dėsningumus bei kintamųjų tarpusavio priklausomybes, siekiant prognozuoti šių procesų vystymąsi Ekonometrija
Kvadratinė paklaidų suma SSE
... koeficientas yra vienas iš tiesines regresijos tinkamumo rodikliu ir, paprastosios tiesines regresijos atveju, sutampa su koreliacijos koeficiento kvadratu. Determinacijos
Išsibarstymas arba nuokrypis nuo vidurkio Dispersija
Dispersijos pastovumas Homoskedastiškumas
Atsitiktinis procesas, kurio tikimybinės charakteristikos laike nekinta yra vadinamas Stacionariu
Charakteristika, dalinanti variacinę eilutę į q ir (1 – q) dalis Kvantilis
Kvantiliai, dalijantys variacinę eilutę į keturias dalis po 25%, vadinami Kvartiliais
Netipinės ir retos reikšmės, kurios yra žymiai nukrypusios nuo kitų duomenų pasiskirstymo Išskirtys
Statistinio įvertinimo tikslumą ir patikimumą nustato pasikliautinieji intervalai
Statistinis ryšys tarp kintamųjų Koreliacija
... analizė sprendžia klausimą ar ryšys tarp kintamųjų egzistuoja ir ar jis reikšmingas Koreliacinė
Statistinis modelis leidžiantis vieno kintamojo reikšmes prognozuoti pagal kito kintamojo reikšmes Regresijos
... koeficientas plačiai naudojamas kaip regresijos modelio tinkamumo indikatorius Determinacijos
Modelis kuriame paklaidos nekoreliuotos, bet nepastovi dispersija Heteroskedastinis
tai duomenų seka, gauta matuojant kintamojo X reikšmes reguliariais(vienodais) laiko intervalais Laiko eilutė
Modelis, kuriame laiko eilutė pateikiama kaip paminėtų komponenčių suma Adityvus
Modelis, kuriame laiko eilutė pateikiama kaip komponenčių sandauga Multiplikatyvus
Tendencija, kuri yra išreiškiama tam tikra matematine funkcija, kuri vadinama .. trendu
Reguliarūs svyravimai, vykstantys metų laikotarpyje. Sezoniniai
... svyravimus paprastai galima pastebėti per ilgesnį laikotarpį, dažniausiai jiems būdingas ne staigus, o daugiau ar mažiau tolygus perėjimas iš vienos fazės į kitą Ciklinius
Tokia reikšmė, kurios tikimybė didžiausia. Moda
Autoregresyvus integruotas slenkančių vidurkių metodas, kuris yra taikomas duomenų prognozavimui ARIMA
Paklaidų normalumas tikrinamas ... testu Kolmogorovo-Smirnovo
Matas, leidžiantis nustatyti išskirtis tiesinėje regresijoje Kuko

Dailės kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Meno kryptis, XVII a. – XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje? Barokas
Kaip vadinama greita vizualizavimo forma, kuri paprastai nelaikoma išbaigtu meno darbu? Eskizas
Kaip vadinamas tapybos, grafikos arba meninės fotografijos kūrinys, kuriame vaizduojamas natūralus arba žmogaus sukurtas kraštovaizdis? Peizažas
Kaip vadinama žmogaus kūrybinės veiklos estetinė-sensualinė (grožinė-jutiminė) išraiška? Menas
Kaip vadinamas meninės išraiškos kūrinys, vaizduojantis žmogų ar žmonių grupę? Portretas
Kaip vadinamas dailės žanras, kuriame dažniausiai vaizduojami negyvi daiktai, nuskinti vaisiai, gėlės, medžioklės ar kitokios žmogaus veiklos atributai? Natiurmortas
Kokie vandeniniai dažai, gaminami iš smulkiai sutrintų augalinės, gyvulinės kilmės arba cheminių pigmentų ir vandenyje tirpaus rašiklio? Akvarelė
Kaip vadinama skulptūros forma- žmogaus atvaizdas iki pusės krūtinės arba iki juosmens? Biustas
Kaip vadinamas stilizuotas gėlės žiedo pavidalo ornamento motyvas? Rozetė
Koks yra žymiausias Leonardo da Vinčio paveikslas? Mona liza
Dekoratyvinės dailės rūšis, dailės kūrinys iš spalvoto stiklo, įstatomas į langą, duris? Vitražas
Kaip vadinama vaizduojamosios dailės šaka, kurioje meninis vaizdas kuriamas plokštumoje įvairių spalvų dažais? Tapyba
Kaip vadinamas marinistinis peizažas, meno kūrinys jūrų tematika? Marina
Kokia ispanų tapytojo, vieno žymiausių XX a. menininkų, labiausiai žinomo kaip kubizmo kūrėjo pavardė? Pikasas
Vienus pirmųjų dailininkų galima vadinti...žmones Urvinius
Kaip vadinamas grafikos žanras, satyrinis arba humoristinis piešinys, išjuokiantis arba pašiepiantis žmogaus ar visuomenės ydas? Karikatūra
kaip vadinamas itin mažo formato tapytas paveikslas? Miniatiūra
Medinis įtaisas tapomam paveikslui pritvirtinti? Molbertas
Dailininko ar poeto įkvėpimo šaltinis, moters pavidalu? Mūza

Matematikos kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Kokiu skrituliuku žymime kraštinius taškus, kurie priklauso intervalui? Pilnaviduriu
Stataus trikampio statinių kvadratų suma lygi įžambinės kvardratui Pitagoro teorema
Kraštinės, esančios prieš kampą ir įžambinės santykis Sinusas
Taisyklė, kuri kiekvienam aibės elementui priskiria vienintelį elementą kitoje aibėje Funkcija
Objektas, esantis tam tikroje erdvės vietoje, bet neturintis apimties (tūrio, ilgio arba ploto) taškas
Marius turi 5 lipdukus, Vytautas - 7, o Matas - 23. Kiek lipdukų turės Algis, jeigu visų lipdukų vidurkis yra 10. Penki
Kaip vadinasi šios funkcijos grafikas y=ax+b? Tiesė
Kraštinės, esančios šalia ir įžambinės santykis? Kosinusas
Visos leistinos x reikšmės, su kuriomis reiškinys turi prasmę Intervalas
Kai a>0 parabolės šakos nukreiptos.... aukštyn
Visos nepriklausomojo kintamojo x reikšmės sudaro funkcijos... apibrėžimo sritį
Kaip vadinamas realusis skaičius, kurio neįmanoma išreikšti dviejų sveikųjų skaičių santykiu? iracionalusis
Kaip vadinama atkarpa, jungianti trapecijos šoninių kraštinių vidurio taškus? Vidurio linija
Kaip vadinamas teiginys, kurio teisingumas yra grindžiamas įrodymu? Teorema
Kaip vadinamas, centrinio kampo dalys, kurios skritulį padalija į dvi dalis. Išpjova
Kaip vadinama tiesė, kuri su apskritimu turi du bendrus taškus kirstinė
Kaip vadinama, tam tikro nepastovaus įvykio tikėtinumas? Tikimybė
Marijos tėtis turi 5 dukras: Čača, Čeča, Čiča, Čoča… Koks penktos dukros vardas? Marija
Kiek mėnesių turi 28 dienas? Visi
Kai a<0 parabolės šakos nukreiptos... žemyn

Matematika Crossword

Type
Crossword
Description

Pagal kampus trikampiai skirstomi į stačiuosius, bukuosius ir... smailiuosius
x^3 : x^2 = x^? (Kokiu laipsniu pakeltas x atsakyme?) pirmuoju
Vienašalių kampų suma - 180. Jei vienas iš tų kampų lygus 170 laispnių, koks bus kito kampo dydis? dešimt
Rombo įstrižainės kertasi ........ statmenai
Koks yra neigiamo skaičiaus modulis? teigiamas
Kaip vadinamas skaičius, kurį keliame laipsniu? pagrindas
Kokie kampai yra vienodi, neskaitant priešinių ir atitinkamųjų? kryžminiai
Kiek stačių kampų turi stačioji trapecija? du
(-2x) * (-2) + 5 = 21 ( * reiškia daugybą. Surastą x reikšmę parašykite žodžiu) keturi
Koks kampas sudaro 360 laipsnių? pilnutinis
Marius turi 5 lipdukus, Vytautas - 7, o Matas - 23. Kiek lipdukų turi Deimantas, jei visų lipdukų vidurkis - 10. penkis
Kokios figūros kampų dydžių suma yra 180 laipsnių? trikampio
Trapecijos kampų dydžių suma lygi 180 laipsnių. Tiesa ar melas? melas
Kaip kitaip žemėlapyje vadinamas esantis santykis? mastelis
Kokios rūšies trapecijos kampai prie ilgesnio pagrindo yra lygūs? lygiašonės
Kokios figūros įstrižainės dalina kampus pusiau? rombo
Kokia erdvinė figūra turi du vienodus pagrindus? prizmė
2x + 3x = 6x (Tiesa ar melas?) melas
1/30 = 2/90 (Tiesa ar melas?) ( / reiškia dalybą) melas
Kiek laipsnių yra viena 45-oji ištiestinio kampo? keturi
Kiek įstrižainių turi šešiakampis? tris
Kaip vadiname reiškinį, kuriame yra raidžių? raidiniu
Prieš ilgiausią trikampio kraštinę stovi ........ kampas. Koks? didžiausias
Lygiašonė trapecija neturi stačių kampų. (Tiesa ar melas?) tiesa
Kėlimas trečiuoju laipsniu dar vadinamas "kėlimas ....." kubu

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Kas yra žymiausias romėnų rašytojas? Vergilijus
Koks senovės istorijos laikotarpis, truko apytikriai nuo 1250 m. pr. m. e. iki Vakarų Romos imperijos žlugimo 476 m. ? Antika
Pirmosios antikinės filosofijos - Miletas, pradininkas? Talis
Kuri antikos filosofinė mokykla mokė kaip tapti geru oratoriumi,valdytoju? Sofistai
Svarbiausias antikinės filosofijos centras? Atėnai
Pirmasis krikščionybės filosofijos raidos etapas? Patristika
Didžiai įtakingo pirmojo krikščionių mokslininko pavardė? Aleksandrietis
Romėnų teisininkas, karvedys, retorinės prozos autorius, kurio kalbų išliko maždaug pusė - net 58? Ciceronas
Miestas, kuriame merginos buvo auklėjamos kaip vyrai? Sparta
Antikos filosofijos šalininkai? Skeptikai
Kas atlieka svarbiausią vaidmenį senovės istorijoje? Šeima

Ieva Simonaitytė "Aukštųjų Šimonių likimas" Crossword

Type
Crossword
Description

Kas padega Jokūbo namus? Anskis
Kokiu vienu žodžiu būtų galima nusakyti pagrindinę romano idėja? Likimas
Koks šio romano tipas? Saga
Kuri Krizo duktė mirė nuo džiovos? Urtė
Kas romane gauna mirties bausmę? Etmė
Dėl kokios priežasties miršta Endrius? Maro
Kuris sūnus mirė gindamas tėvą nuo vokiečių? Etmonas
Kuris iš senojo Šimonio sūnų persikėlė gyventi į Aukštujus? Matas
Kokioje pakrantėje stovėjo senasis Šimonių namas? Įsros
Koks yra šio kūrinio žanras? Romanas
Kas miršta besilaukdama kūdikio? Anė
Kuriame mieste įsikuria Mikelis? Karaliaučiuje
Romane Puserna vaizduojamas kaip ... Sadistas
... - tai tikėjimas, kad likimas yra iš anksto nulemtas. Fatalizmas
Kas buvo vadinamas kietasprandžiu lietuvininku? Danielius
Romano tema - giminės moralinio ir ... degradavimo istorija nutautinimo sąlygomis. socialinio
Kas jėga užgrobė lietuvių namus? Vokiečiai
Kelintais metais buvo išleista ši knyga? 1935
Kokia liga nuo penkerių metų sirgo kūrinio autorė? Tuberkulioze
Ieva Simonaitytė negalėjo eiti į mokyklą. Kas ją išmokė skaityti ir rašyti? Motina

matkė Crossword

Type
Crossword
Description

Kas yra statmena apskritimo spinduliui,nbrėžtam į lietimosi tašką? Liestinė
Atkarpa jungianti du apskritimo taškus... Styga
Atkarpa,jungianti kurį nors apskritimo tašką su jo centru... Spindulys
Kampas,kurio viršūnė yra apskritimo centre...,koks tai kampas Centrinis
Taisyklė,pagal kurią kiekvienai vieno dydžio reikšmei priskiriama vienintelė kito dydžio reikšmė,vadinama... Funkcija
Kas yra funkcijos visuma koordinačių plokštumos taškų? Grafikas
Kūgio pjūvis, gaunamas kertant kūginį paviršių plokštuma, lygiagrečia vienai iš kūginį paviršių generuojančių tiesių yra... Parabolė
Jeigu kertasi tiesės tarpusavyje,kiek turi sprendinių? Vienas
Lygtys,turinčios tuos pačius sprendinius (arba neturinčios sprendinių),vadinamos.. Ekvivalenčios
Kokia yra teorema,jeigu dvi lygiagrečios tiesės kerta kampo kraštines,tai atkirstos atkarpos yra proporcingos. Talio
Kas yra,jeigu dvi tiesės kerta kampo kraštines ir jose atkerta proporcingos atkarpas,tai tos tiesės yra lygiagrečios? Teorema
Kas yra,jeigu trapecijos vidurine linija,jungianti jos šoninių kraštinių vidurio taškus? Atkarpa
Kas yra,jeigu yra du trikampiai ir jų kampai lygūs ir vieno trikampio kraštinės proporcingos atitinkamoms kito trikampio kraštinėms. Panašus
Kas yra,jeigu duota ,,a=1 b=4 c=3"? Diskriminantas
Kokia yra teorema,jei redukuotoji kvadratinė lygtis turi du sprendinius,tai jų suma lygi lygties koeficientui prie x su priešingu ženklu,o sprendinių sandauga lygi laisvajam nariui? Vijeto
Jeigu yra duota lygtis ax4(pakelti ketvirtuoju) + bx2(kvadratu) + c =0,kokia tai lygtis? Bikvadratinė

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Įvairios išvaizdos negyvos dalelės, kurios turi tam tikrų bendrų bruožų ir yra užkrečiamos. VIRUSAI
Kokie grybai negali būti priskirti kuriam nors iš skyrių, nes nėra žinomas jų lytinis dauginimasis? MITOSPORINIAI
Kokia Louis pavardė, kuris nustatė, jog pasiutligę sukelia kažkas mažesnis už molekules? PASTEUR
Už kokios ląstelės ribų virusai negali daugintis? GYVOS
Kieno ląsteles užkrečia hepatito virusas? KEPENŲ
Ką daro virusai, kurie gali keistis? EVOLIUCIONUOJA
Kokie viduląsteliniai parazitai yra virusai? OBLIGATINIAI
Kuo lizogeninio ciklo metu tampa fagas? PROFAGU
Į ką įsijungia profagas? GENOMĄ
Ką gali fagas perėjęs į lizės ciklą? DAUGINTIS
Ką sukelia virusai? INFEKCIJAS
Kas sukelia apie tuziną augalų ligų ir tėra atviros RNR grandinės? VIROIDAI
Kokiu metu virusas įgyja apvalkalą? PUMPURAVIMO
Kokiai karalystei priklauso bakterijos? MONERŲ
Kieno bendras skaičius yra žymiai didesnis už bet kokių kitų organizmų skaičių žemmėje? BAKTERIJŲ
Bakterijos – bebranduoliai organizmai PROKARIOTAI
Kokioje aplinkoje bakterijos prisitaikiusios gyventi? BETKOKIOJE
Iš ko sudaryta išorinė bakterijų sienelė? GLIKOPEPTIDO
Kokiam slėgiui pasikeitus, bakteriją nuo suirimo saugo sienelė? OSMOSINIAM
Kur yra siūlas, sudarytas iš spirale susisukusių trijų baltymo flagelino gijų? ŽIUŽELYJE
Kaip vadinamos trumpos siūlinės paviršiaus ataugos? FIMBRIJOMIS
Kaip dauginasi bakterijos? NELYTIŠKAI
Po kokio įvykio donorinė ląstelė perduoda savo DNR ? KONJUGACIJOS
Kas transdukcijos metu bakterinės DNR fragmentus perneša į kitą ląstelę? BAKTERIOFAGAI
Kokius santykius su kitais palaiko simbiontai? MUTUALINIUS
Bakterijos būna trijų pagrindinių formų - lazdelės, apvalios arba? SFERINĖS
Kas paprastai vyksta dumblio zigotoje lytinio dauginimosi metu? MEJOZĖ
Kaip vadinami maži, heterotrofiniai judrūs vienaląsčiai organizmai? PIRMUONYS
Kaip vadinami kai kurie pirmuonys, prarijantys iškart visą maistą? HOLOZOJINIAIS
Kuo amebos juda ir maitinasi? PSUDOPODIJOMIS

Šventosios Velykos Crossword

Type
Crossword
Description

Kaip vadinasi paskutinis sekmadienis prieš Velykas, kuris primena Jėzaus įžengimą į Jeruzalę? Verbų
Kaip vadinasi vakarienė, kurios metu Jėzus įsteigė Šventąsias Mišias? Paskutinė
Koks vardas apaštalo, kuris išdavė Jėzų už 30 sidabrinių? Judas
Kaip vadinamas 40 dienų susikaupimo laikotarpis prieš Šventas Velykas? Gavėnia
Kuo vardu mokinys, kurį Jėzus mylėjau labiausiai ir jis vienintelis nemirė kankinio mirtimi? Jonas
Kuo vardu apaštalas, kuris dar gaidžiui nepragydus Jėzaus išsižadėjo tris kartus? Petras
Kuo vardu žmogus, kuris padėjo Jėzui nešti kryžių? Simonas
Kuo vardu moteris nušluosčiusi Jėzui veidą kryžiaus kelyje? Veronika
Miestas, kuriame Jėzus kentėjo, mirė ir prisikėlė? Jeruzalė
Kuo vardu slaptas Jėzaus mokinys, kuris palaidojo Jėzų sau paruoštame kape? Juozapas
Kaip vadinasi vieta, sodas, kuriame Jėzus meldėsi prieš pat suėmimą? Alyvų
Ant kokio kalno Jėzus buvo nukryžiuotas? Golgota
Kuo vardu žmogus, kuris viešai nusiplovė rankas ir atidavė Jėzų miniai nukryžiuoti? Pilotas
Kuo vardu nusikaltėlis, kuris buvo paleistas žydų Velykų proga? Barabas
Koks yra krikščionybės, Jėzaus atpirkimo simbolis? kryžius
Koks užrašas (sutrumpintas) buvo virš Jėzaus galvos? INRI
Veiksmas, kuriuo buvo išduotas Jėzus? Pabučiavimas
Kas pirmieji(-os) pamato tuščią kapą? Moterys
Iš kokio augalo buvo pagamintas Jėzaus vainikas? (vardininko linksnis dgs.) Erškėčiai
Kaip vadinasi Jėzaus prisikėlimo šventė? Velykos
Kuo vardu žmogus, kuris išjuokia Jėzų ir reikalauja stebuklo? Erodas
Kas visą laiką sekė Jėzų ir buvo su juo kančios agonijoje ant kryžiaus? Motina
Kelintą dieną Jėzus prisikėlė? Trečią
Kokią savaitė dieną Jėzus mirė ant kryžiaus? (vns. Vard. links) Penktadienis
Kas praneša žinią moterims apie prisikėlusį Jėzų? Angelas

CANVAS ("BRIDOM") Crossword

Type
Crossword
Description

Kaip vadinama CANVAS drobės skiltis, kurioje aprašome kapitalą, darbo priemones ir pnš.? IŠTEKLIAI
Kokia priemonė yra svarbiausia verslo plano rengimo CANVAS metodu? VAIZDO
Ką labiausiai ugdome CANVAS metodu? VERSLUMĄ
Ką galime suformuoti CANVAS metodu? (Du žodžiai) VERSLO MODELĮ
CANVAS modelio skiltis, kuri atskleidžia kokiu būdu bus parduodama produkcija. KANALAI
Iš kokio miesto atvažiavo įmonė "BRIDOM"? RASEINIŲ
Kaip vadinamas grafinis ženklas, pagal kurį yra atpažįstamos įmonės? LOGOTIPAS
Kaip vadinama lentelė, kuri apibrėžia verslo sėkmes ir nesėkmes? SSGG
Kaip vadinama santykių visuma tarp realių ir potencialių pirkėjų bei pardavėjų? RINKA
Kaip vadinama apklausa, kurios metu klausinėjama apie būsimos įmonės veiklą, produktus?(Du žodžiai) RINKOS TYRIMAS

Kryžiažodis Crossword

Type
Crossword
Description

Kaip vadiname piniginio kapitalo pavertima realiuoju kapitalu? Investicija
Finansiniai ištekliai, investuojami į prekių ir paslaugų gamybą. Kapitalas
Skolos vertybinis popierius. Obligacija
Dalis akcinės bendrovės pelno, padalinta akcininkams priklausomai nuo jų turimų akcijų kiekio ir rūšies. dividendas
Ekonominis terminas, įvardijantis galimybę greitai ir lengvai pakeisti aktyvus į grynuosius pinigus su labai mažu vertės praradimu arba iš viso be vertės praradimo. likvidumas
Indėlis banke, materialioji vertybė, atiduota saugoti kredito įstaigai nustatytomis sąlygomis.. Depozitas
Valstybės ekonominės pagalbos teikimas privačiam sektoriui arba kurios nors prekės (paslaugos) vartotojams. Subsidija
Veiksmas siekiant ženklaus pelno per trumpą laikotarpį. Investicijų rinkose toks veiksmas išsiskiria aukšta. rizika, ir yra tarp investavimo bei lošimo. Spekuliavimas
Tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų suvestinė. Biudžetas
Pinigų suma, kuri mokama už naudojimąsi skolintais pinigais. Tai atlyginimas kreditoriams už atsisakymą vartoti ir už prisiimtą riziką skolinant pinigus Palūkanos