Type
Word Search
Description

Jane
Mika
Juandre
Seetal
Anna
Sithandwa
Lulu
Zelmarie
Rayden
Kayla
Elano
Christiaan
Wynand
Khaya
Anru
Ariana

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Afrikaans Graad 6 Word Search

Type
Word Search
Description

hoofletter
uitroepteken
vraagteken
komma
leestekens
saamgestelde sin
enkelvoudige sin
homoniem
homofoon
lydende vorm
verlede tyd
lettergrepe
eienaam
hulpwerkwoorde
samestellings
afleiding
afkortings
trappe van vergelyking
versamelnaam
voegwoorde
werkwoorde
ontkenning
voorsetsel
voornaamwoorde
teenoorgestelde
byvoeglike naamwoord
verkleining
meervoude
selfstandige naamwoord
bevelsin
uitroepsin
sinne
stelsin
vraagsin

Afrikaans Blokkiesraaisel Graad 6 Crossword

Type
Crossword
Description

'n Voorbeeld van lidwoord die
Wat beskryf die selfstandige naamwoord? 'n ______naamwoord byvoeglike
'n Voorbeeld van 'n hulpwerkwoord het
Rangtelwoord vir 7 sewende
Hierdie kom voor 'n want en 'n maar komma
Liefde is 'n voorbeeld van 'n _____ selfstandige naamwoord abstrakte
Iemand se direkte woorde direkterede
Trappe van vergelyking vir dood dood
Ander woord vir 'n simpleks basisvorm
bv. is 'n afkorting vir byvoorbeeld

Afrikaans Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Personifikasie Die boom huil
Vergelyking Die Meisie is soos lekkergoed
Paarrym AABB
Kruisrym ABAB
Omarmde rym CDDC
Onomatopee klik-klak
Alliterasie Herhaling van konsonante
Assonansie Herhaling van vokale
Metafoor DIe meisie is `n blom
Byvoeglike naamwoord vinnig, mooi, rooi
Selfstandige naamwoord Tshepo, Mense, die hond
Werkwoord Skop, slaan, skryf
Voorsetsel bo,onder,langs
Voornaamwoord sy, hulle, ons
Voegwoorde want, omdat, tog

Woordsoort- Graad 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

hardloop werkwoord
stoel selfstandige naamwoord
'n Onbepaalde lidwoord
Pretoria eienaam
goud Maatname
liter massaname
Sjoe! Tussenwerpsel
min hooftelwoorde
eerste rangtelwoorde
op voorsetsel

Woordsoorte Graad 7 Word Search

Type
Word Search
Description

eiename
massaname
predikatief
attributief
tussenwerpsel
voorsetsel
lidwoord
telwoord
selfstandige naamwoord
byvoeglike naamwoord
bywoord
werkwoord

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Dit is name van plekke, persone, diere ens Selfstandige naamwoorde
Wat word gebruik in die plek van 'n selfstandige naamwoord Voornaamwoorde
Dit beskryf die selfstandige naamwoorde Byvoeglike naamwoord
Dui aksie aan Werkwoord
Beskryf die werkwoord Bywoord
Dit vertel waar die aksie in die sin plaasvind of aandui waar iets is Voorsetsels
Dit verbind woorde en sinne met mekaar Voegwoorde
Dit dui hoeveel here of posisie aan Telwoorde
Word voor selfstandige naamwoorde gebruik Lidwoorde
Woorde wat emlsie of gevoel uitdruk Tussenwerpsels

Woordsoorte Word Search

Type
Word Search
Description

voegwoorde
tussenwerpsel
voorsetsels
telwoorde
byvoeglike naamwoorde
bywoorde
koppelwerkwoorde
hulpwerkwoorde
werkwoorde
onbepaalde lidwoorde
Bepaalde lidwoorde
Voornaamwoorde
Maatnaam
Stofnaam
Versamelnaam
Soortname
Eiename
selfstandige naamwoorde

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie werkwoord
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel selfstandige naamwoord
Ek help die "doenwoord" bywoord
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak sin
Die baba-woordsoort lidwoord
Ek is mooi, warm, slim of klein byvoeglike naamwoord
Hoeveel familielede in die storie? vyf
Wat is die van (surname) van die familie? woord
Die seuns (boys) het almal _______ name kort
Die meisies (girls) het ______ name lang

Selfstandige naamwoorde en werkwoorde Word Search

Type
Word Search
Description

bed
gooi
grawe
hardloop
Jack
kerk
lees
Londen
Pretoria
proe
saai
Sannie
sing
sit
skoene
stoel
tas
tik
venster
vlieg