Type
Crossword
Description

Millise pinnavormi piires asub sinu elukoht Lauskmaal
Mis on pinnavormid Maapinna ebatasasused
Mis on ulatuslik madal tasane ala madalik
Kuidas nimetatakse kõrgemat kohta maapinnal Künags
Milline on maapinna madalam osa Org
Mis on künka pikkim ots Lagi
Kust sa künkast üles tuled jalam
kust sa künkast alla lähed nõlv
Mis on kürgusest kõrgem tasandik Lavamaa
Milline on org Pikk ja kitsas

Mõistete kordamine Crossword

Type
Crossword
Description

Maapinna ebatasasus, mis erinevad ümbritsevast alast peamiselt kõrguse ja välimuse poolest pinnvorm
Ulatuslik tasane ala madalik
Kõrgem koht maapinnal Küngas
Ümara või korrapäratu kujuga madalam moodustis maapinnal Nõgu
Maapinna tasane ala Tasandik
Ümbrusest kõrgem tasandik lavamaa
Maapinna vähendatud kujutis kaart
Maapinna ühe punkti kõrgus teise punktiga võrreldes Suhteline kõrgus
Maapinna kõrgus merepinnast absoluutne kõrgus
pikk ja kitsas madalam moodustis maapinnal Org
Põhja-Eestis asuv kõrgustik Pandiverekõrgustik
Eesti kaguosas asuv kõrgustik Haanja kõrgustik
Eesti pinnavormide tekkele on aidanud kaasa mandrijää
jääst välja sulanud ja peenestunud kivimid Moreen
Mandrijää toimel tekkinud leivapätsi kujulised moodustised Voored
Suured mandrijää toimel kaasa kantud kivimid Rändrahnud

Füüsika teemaline ristsõna Crossword

Type
Crossword
Description

Selle tugevust mõõdetakse Joulides ja selle tähis on A Töö
Selle tugevust mõõdetakse Njutonites ja selle tähis on F Jõud
Seda mõõdetakse Wattides ja selle tähis on N Võimsus
See koosneb tuumast, elektronidest, prootonitest ja neutronitest Aatom
Sellega mõõdetakse voolutugevust Ampermeeter
Elektrilaengu mittejuht Dielektrik
See ümbritseb elektrilaenguga kehasid Elektriväli
Sellega Saab kindlaks teha voolu olemasolu juhis Galvanomeeter
Selles kehas muutub elektrienergia soojus-ja valgusenergiaks. Selle tähtsaimaks osaks on hõõgniit Hõõglamp
See tekitab ja hoiab vooluringi ühendatud juhtides elektrivälja Vooluallikas
Seal moondub osa elektrivälja energiast mingiks teiseks enrgialiigiks Tarviti
Neid kasutatakse vooluringi osade ühendamiseks Juhtmed
Sellega saab vooluringi sulgeda ja avada Lüliti
Mehaanika uurimisvaldkond, mis uurib kehade liikumise põhjuseid Dünaamika
Vabade laengukandjate suunatud liikumine välise elektrivälja mõjul. Elektrivool
Aine milles on suhteliselt palju vabu laengukandjaid Elektrijuht
Kehale laengu andmine Elektriseerimine
Osake aatomis, mis on laetud negatiivselt Elektron
Keha või välja võime teha tööd Energia
kehade püüe säilitada oma liikumisolek muutumatuna. Inerts
Keha mis võib pöörelda liikumatul toel Kang
Elektrilaengu põhiühik Kulon
See lääts on keskelt paksem kui äärtest Kumerlääts
See seade tekitab väga kitsa valguskiirte kimbu Laser
Keha püsiv asukoha muutumine ajas ja ruumis Liikumine
See ese võimaldab objekti vaadata suuremana Luup
Leatud keha ühendamine maaga Maandamine
Jõuväli, millega mõjutavad üksteist püsimagnetid Magnetväli
Keha inertsuse mõõt Mass
Aatomi tuuma elektrilaenguta osake Neutron
See lääts on keskelt õhem kui äärtest Nõguslääts
Osakese seisund kindlal ajahetkel Olek
Seadme osa, mis koosneb elektrijuhist ja selle alusest. Pool
Neid kasutatakse nägemise korrigeerimiseks Prillid
Aatomi tuuma positiivselt laetud osake. Prooton
See muudab päikeseenergia elektrienergiaks Päikesepatarei
Liikumine kus kõik keha punktid liiguvad ringjoonel Pöörlemine
See on gravitatsioonijõud, millega Maa tõmbab meid oma keskme poole Raskusjõud
Võnkumise amplituudi järsk suurenemine Resonants
Ajaühikus sooritatud võngete arv Sagedus
Aja põhiühik Sekund
Massi põhiühik Kilogramm
Aine üleminek tahkest vedelasse Sulamine
Aine üleminek vedelast tahkesse Tahkumine
Aine üleminek vedelast gaasiliseks Aurumine
Aine üleminek gaasilisest vedelaks Kondenseerumine
Aine üleminek gaasilisest tahkeks Härmatumine
See on sile ja valgust hästi peegeldav pind Tasapeegel
Näitab aine massi ruumala kohta Tihedus
Ruumi osa kus puuduvad õhk ja muud gaasid Vaakum

Loodusõpetus Crossword

Type
Crossword
Description

Mis järvest saab Tallinn oma joogivee? Ülemiste
Mis on Eesti kõige suurem järv? Peipsi
Mis on suvel märg ja maas? Kaste
Nähtus, mille puhul vedeliku pinna kiht näib kui kile pindpinevus
Eesti pikim jõgi? Võhandu
Merest puhuv tuult nimetatakse? Merebriis
See on põhiline jõgi Peajõgi
Jõgi mis suubub suuremasse jõkke lisajõgi
Jõe algus lähe
Oru sügavaim osa milles voolab jõgi? Jõesäng
Mis jõgi viib vett Võrtsjärvest Peipsisse? Emajõgi
Mis linna lähedal asub Pühajärv? Otepea
Kus meie ainus meteoriiditekkeline järv asub? Hiiumaal
Kas lünklikudel aladel on järvi palju või vähe? vähe
Loom kes on läbipaistev, seljapeal on roosa rist ja ta elab meres meririst
Millist gaasi on vaja põlemisel? hapnikut
Millised gaasid tekkivad hingamisel? veeaur
Mida sisaldab atmosfäär? osooni
CO2 on vajalik (kellele?) taimedele
O2 on vajalik (kellele?) inimestele
Protsess mille käigus taimed valmistavad endale toitaineid valguse energia abil Fotosüntees
Laiatiivaline suur kulliline Kotkas
Tuultolmev puu Lepp
Kõige vihmasemad pilved on? Kihtpilved
Mis pilved asuvad kõige kõrgemal? Kiudpilved

Loodus Crossword

Type
Crossword
Description

Mis on aine väikseim osake? aatom
Mis on jõe algus? lahe
Mis moodustavad toiduvõrgustiku? toiduahelad
Mis näitab õhu soojust? õhutemperatuur
Millised on lindude luud? õõnsad
Milleks on inimesel vaja energiat? liikumiseks
Mida sajab talvel? lund
Millised pilved on umbes 2 km maapinnast? kihtpilved
Kumb pind soojeneb kiiremini kas maismaa või meri? maismaa
Kuidas kutsutakse päeval puhuvat rannikutuult? maabriis
Kuidas nimetatakse prügi ja vee kahjustamist? reostus
Mis vetikas lebab mere põhjas või kinnitub kividele? agarik
Mis maiustust saab teha Agarikust saadavast agarist? marmelaad
Mis vetikas kasvab merepinnal? rohevetikas
Millist veesiseste lehtetega meretaime mageveekogudes ei leidu? merihein
Mis kala on lapik? lest
Mis kala meenutab madu? angerjas
Mis kalal on kare kõht? kilu
Mis kala on röövkala,laia peaga,vajab sigimiseks soolast vett ja elab sügavas vees? tursk
Kuhu peidab end Lest ,kui oht on lähedal? liiva
Mis mereolendit nimetatakse ka millimallikaks? meriristi
Mida sööb Merikilk? selgrootuid
Milline kajakas elab mereääres? kalakajakas
Milline taim on kapsale sarnane ja kasvab rannikul? merikapsas
Milline kotkas toitub kalast ja elab puu otsas? merikotkas

Läänemeri Crossword

Type
Crossword
Description

Jääajajärgne jäänuk liik Merikilk
Läänemeri on ... sisemeri
Kitsas maismaaosa, mis ulatub kaugele merre poolsaar
Mere osa, mis tungib sügavale maismaasse laht
Maismaa osa, mis on igast küljest ümbritsetud veega Saar
Paljude aastate keskmised ilmad moodustavad Kliima
Maismaa ja mere vaheline piir Rannajoon
Kivised merepõhja kõrgendikud Karid
Jämedast kivimmaterjalist moodustis rannal Rannavall
Päevane rannikutuul Merebriis
Öine rannikutuul Maabriis
Madal enamasti liivarand Lauskrand
Järsk paekivist moodustunud sein rannal Pank
Tuule toimel moodustuvad liivast ... luited
Mere elukoosluse "masimaataimed" Merevetikad
Tuntuim pruunvetika liik põisadru
Levinuim punavetikas Agarik
Selgrootud loomad Läänemeres Karbid
Lapik kala läänemeres Lest
Eesti rahvuskala Räim
Rannikualadel levinuim lind Naerukajakas
Läänemere suurim imetaja Hallhüljes

loodus Crossword

Type
Crossword
Description

Mitu sademe tüüpi langevad pilvest? neli
Vetikavöönd, mis kasvab kõige sügavamal? Punavetikad
Kes on Läänemeres tootjad? Pisivetikad
Külm õhk on soojast õhust... Kergem
Protsess, mille käigus taimed valmistavad endale toitaineid valguse ja energia abil. Fotosüntees
Laiatiivaline suur kulliline. kotkas
Kiire lennuga putukas kiil
Mis vetikast tehtakse marmelaadi? agarik
Ta on pardi välimusega, pika konksja nokaga, sööb palju kalu. Jääkoskel
See lind on sarnane eelajalooliste lendsisalikega. Kormoran
Sellel hülgel on rõnga kujulised laigud. viigerhüljes
Sööb selgrootuid ja rannakarpe ning on pardi sarnane hahk
Lihakate varte ja lehtedega on vastupidav taim. merihumur
On põllul kasvava kapsa sugulane. merikapsas
Ta on valkja kojaga, elab kuni paari meetri sügavusel merevees, on toiduks merelindudele. baltirannakarp
Roomab mere põhjas või ujub, on sõrme pikkune, sööb väikseid kalu ja põhjaloomakesi. merikilk
Merest puhuv tuult nimetatakse... merebriis
Maalt merele puhuvat tuult nimetatakse... maabriis
Mis riigi rannik on kõige enam liigestatud? Norra
Tolmuterade kandumine emakasuudmele. tolmlemine

Ristsõna Heike Rannas Crossword

Type
Crossword
Description

Mis gaasi vajavad taimed kasvamiseks? süsihappegaas
Mis gaasi on õhus kõige rohkem? lämmastik
Mis gaasi on lagunemisel vaja? hapnik
Mis kaitseb maad tugeva päikese kiirguse eest? osoon
Süsihappegaas ja ......... vajab taim ,et tema lehtede sees tekiks glükoos. klorofüll
Mis riigi rannik on vähe liigestatud? Poola
Milliste väinade lähedal muutub merevee soolsus kõige kiiremini? Taani
Mis puu on tuultolmlev? lepp
Mis gaasi vajab taim fotosünteesiks? hapnik
Kas põlemisel eraldub valgus? ja
Kellele on osoon vajalik? kõigile
Kas nartsiss on putuk-või tuultolmleja? putuk
Mida peab tegema, et kuumaõhupall maandada? jahutama
Mis gaasi on õhus kõige vähem? süsihappegaas
Millised pilved on kõrgel taevalaotuses, hõredad ja sulgjad? kiudpilved
Mis pilved on kõige vihmasemad? kihtpilved
Mis pilved on 6km kõrgusel? rünkpilved
Mis sade tekkib õhuniiskusest? härvatis
Kui vesi on madala soojusega siis tekkib ............ riimvesi
Millistes veekogudes elavad täiskasvanud angerjad? okeanides
Kus toovad hülged ilmale oma pojad? kevadiseljääl
Mis on mõjutanud rannikulinnade kasvu? satamatelaienemine
Kus on soolsus madalam? lahtedes

tööohutus ristsõna Crossword

Type
Crossword
Description

paberid, mille peal on kirjas kuidas näiteks masin töötab. kasutusjuhendid
asi mida töötavad masinad enamasti tekitavad. vibratsioon
põlengu korral kasutatakse tulekustuti
võib ohustada töötaja või töökeskkonnas viibiva isiku elu või tervist. Ohutegur
ohuolukorra tekkimise või õnnetuse toimumise tõenäosus. Risk
seljas, peas, jalas või käes kantav vahend, mis kaitseb Isikukaitsevahend
masin, tööriist või muu tööks kasutatav vahend Töövahend
koht kus on kõik vajalikud vahendid õnnetus juhtumiks esmaabikapp
värv mis keelab ja hoiatab punane
värv mis hoiatab. kollane
värv mis kohustab sinine
märgid mis hoiatavad ohumärgised
juhib õhku. peab olema igas töökohas ventilatsioon
tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskonna ohutegurid, mis võivad töötajat kahjustada riskianalüüs
olukord, mis võib lõppeda õnnetusjuhtumiga töökohal. õnnetusoht

Kehtna Kutsehariduskeskus Crossword

Type
Crossword
Description

Millise eriala õppurid krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ja välispindu? Ehitusviimistlus
Mitu valdkond on Kehtna Kutsehariduskeskuses? neli
Kuidas kannab nime meie kooli õpperestoran? Neljapäev
Mis oli see töö, mida tegi meie garaažis Mercedes-Benzi tehnik? mootorivahetus
Mis on see valdkond (lühendatult), kus õpitakse tarkvaraarendust? IT
Mis on selle infosüsteemi nimi, kus saab juba praegu kooli sisseastumiseks avaldust esitada? SAIS
Valdkond, kus õpetatakse tehnikuid, diagnostikuid ja juhte. tehnika
Selle erialal lõpetanul on võimalik tööle asuda näiteks restoranides, kohvikutes, bistroodes, catering- ides. kokk
Kehtna KHK tunnuslause võimalusiloovharidus
Kui sa tuled pärast 9.klassi kutsekooli eriala õppima, omandad sa erialase ja .... hariduse? keskhariduse

Ristsõna Crossword

Type
Crossword
Description

Jõe algus Lähe
Jõe lõpp Suue
Protsess mille käigus valmistavad taimed hapniku Fotosüntees
Laiatiivuline suur kulliline Kotkas
Tuultolmlev puu Lepp
Õhu koostisesse kuuluv gaasiline aine Lämmastik
Lendamine tiibu liigutamata Liuglemine
Nahkhiire lennunahk Lennus
Õhkkond ehk Atmosfäär
Kiire lennuga putukas Kiil
Imetaja kes liugleb Lendorav
Soojusaste ehk Temperatuur
Tolmuterade kandumine emakasuudmele Tolmlemine
Milline vihm kahjustab loodust Happevihm
Millised vetikad on mürgised? Sinivetikad
Millistest vetikatest tehakse marmelaadi? Punavetikatest
Mere kõige olulisem tootja Taimhõljum
Kus koevad angerjad? Sargasso meres
Väike sõrmepikkune loom kes sööb väikseid kalu ja põhjaloomakesi Merikilk
Millimallikas ehk Meririst
Kõige tavalisem kajakas on Kalakajakas
Millised vetikad toodavad kõige rohkem hapniku? Rohevetikad
Kõige tavalisem punavetikas Agarik
Kõige tavalisem rohevetikas Karevetikas
Kõige tavalisem pruunvetikas Adru