Type
Crossword
Description

1. Ma. Maandag
ww. werkwoord
tel. telefoon
mej. mejuffrou
Ds. Dominee
bv. byvoorbeeld
asb. asseblief
nm. namiddag
vlg. volgende
antw. antwoord
TV Televisie
nr. nommer
ens. ensovoorts
Dr. dokter
mnr. meneer
kg. kilogram
bl. bladsy
Afr. Afrikaans
Apr. April

Blokkiesraaisel - Vergelykings & Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

So mal soos 'n ... haas
So blink soos 'n ... spieel
So dun soos 'n ... plank
So vet soos 'n ... vark
So stil soos 'n ... muis
So soet soos ... stroop
So plat soos 'n ... pannekoek
So swaar soos... lood
So giftig soos 'n ... geitjie
So hard soos ... klip
Afkorting: Ma. Maandag
Afkorting: TV televisie
Afkorting: asb. asseblief
Afkorting: bv. byvoorbeeld
Afkorting: kg. kilogram
Afkorting: bl. bladsy
Afkorting: dr. dokter
Afkorting: ens. ensovoorts
Afkorting: Apr. April
Afkorting: a.g.v as gevolg van

Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

Ma. Maandag
Aug. Augustus
Str. Straat
Apr. April
Dr. Dokter
B.o. Blaai om
bl. Bladsy
Asb. Asseblief
TV Televisie
Ant. Antwoorde.
Mnr. Meneer
Adj. Adjektief

Afkortings en Akronieme Word Search

Type
Word Search
Description

voormiddag
namiddag
Suid
sent
na Christus
dosyn
per adres
asseblief
dominee
meneer
outomatiese tellermasjien
mejuffrou
Noord
Rand
volgens
grade Celsius
afdeling
kilometer
milimeter
woordeboek
Dokter

Vind die woord en skryf sy afkorting Word Search

Type
Word Search
Description

byvoorbeeld
antwoord
juffrou
meneer
Dokter
januarie
november
graad
straat
ensevoorts
asseblief
nommer

afkortings en versamelname Crossword

Type
Crossword
Description

antw. antwoord
asb. asseblief
hfst. hoofstuk
nm. namiddag
str straat
vgl. vergelyl
Vr. vrydag
gedigte bundel
blomme bos
blomme rangskikking
mense skare
druiwe tros
pêrels snoer
pêrels string
wasgoed bondel
baksel baksel
paaie netwerk
vrugtebome boord

Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

Die 7th op September 2020 is 'n [Ma.] Maandag
Vrouedag is in [Aug.] Augustus
Die [str.] mark is snags Straat
[Apr.] dwaas is op 1 April April
Die [Dr.] huis in op Newhaven ry Dokter
Die onderwyser se: '[b.o] die volgende bladsy Blaai om
Die [antw.] is lang Antwoorde
Ek woon in [RSA]. Republiek van Suid-Afrika
My ma se naam is [Mev.] Josanne Naidoo Mevrou
My droom is om [NY] toe te gaan New York

Graad 5 Afrikaans Crossword

Type
Crossword
Description

Verkleinwoord van besem Besempie
Afkorting van Noord Kaap NK
Meervoud van paddastoel Paddastoele
Meervoud van leeu Leeus
Warvoor is die afkorting ens. Ensovoorts
Verkleinwoord van haas Hasie
Waarvoor staan die afkorting bv. Byvoorbeeld
Wat se tipe sin is "gooi die bal"! Bevelsin
Afkorting van Suid-Afrikaanse Lugdiens SAL
Verkleinwoord van kar Karretjie
Vroulik van koning Koningin

Afkortings Crossword

Type
Crossword
Description

m.a.w. metanderwoorde
cm sentimeter
bv. byvoorbeeld
leerl. leerling
mev. mevrou
LW letwel
l.n.r. links na regs
wisk. wiskunde
nm. namiddag
Vr. Vrydag

HERSIENING 3 Crossword

Type
Crossword
Description

Skryf die getal tussen hakies in woorde. (24) vier en twintig
Vul die korrekte VOORSETSEL in.Hulle het mekaar_______ 'n vrien d ontmoet. deur
Gee die WERKWOORD in die volgende sin. Die twee jong entrepreneurs bestuur 'n suksesvolle besigheid. bestuur
Gee die OORTREFFENDE TRAP van die woord tussen hakies. Vandag is bekende besighede soos Woolworths en Checkers hulle (groot) kliënte. grootste
Gee die MEERVOUD van die woord tussen hakies. (produk) produkte
Kies die korrekte woord uit dié tussen hakies. Verder reël hulle funksies en (huur/verheer) klanktoerusting vir openbare geleenthede. verhuur
Gee EEN WOORD vir (ete wat in die aand geëet ) word. aandete
Gee die korrekte vorm van die woord tussen hakies. Die (goed) seniordans ooit. beste
Gee EEN WOORD vir die beskrywing tussen hakies. (Klere vir mans) is ook by Woolworths beskikbaar. mansklere
Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen . Skryf slegs die woord as antwoord neer.Die Beeld reël (wonderlik) aktiwiteite by die ekspo. wonderlike
Wat is die AFRIKAANSE WOORD vir "show"? vertoning
Kies die korrekte antwoord. Daar is 'n vrou agter elke suksesvolle man. (manipuleer / stereotipeer) stereotipeer
Voltooi die volgende UITDRUKKING. Die vrou swoeg en _______ om haar man gelukkig te maak. sweet
Gee die ANTONIEM vir (suksesvol) onsuksesvol
Vorm 'n SAMESTELLING. Hy leer 'n (lewe + les). lewensles
Skryf die volgend AFKORTING voluit. (TV) televisie
Gee die AFKORTING vir die volgende. (Sondag) So.
Gee die OORTREFFENDE TRAP. Trevor Noah is die (snaaks) mens wat ek ken. snaakste
Kies die korrekte HOMOFOON. Ek (rys/reis) baie graag. reis
Kies die korrekte HOMOFOON. My suster se man is my (swaer/swaar) swaer
Gee die MEERVOUD van die woord tuseen hakies. Ons het al die (benodigheid) by die winkel gaan koop. benodighede
Gee die VERKLEINING van die woord tussen hakies. Sy is 'n goeie (koningin). koninginkie
Gee die VERKLEINING van die woord tussen hakies. Klein (katte) se oë het drie ooglede elk. katjies
Gee die TEENOORGESTELDE GESLAG vir die woord tussen hakies. 'n Kaliko-kat is byna altyd 'n (wyfie) mannetjie
Gee die INTENSIEWE VORM van (swart). pikswart
Kies die KORREKTE WOORD om die sin te voltooi. 'n Koppie het 'n (oor/handvatsel). oor
Skryf die volgende AFKORTING voluit. (mnr.) meneer
Gee EEN WOORD vir die volgende tussen hakies. Die meisie wet (van+wat) sy praat. waarvan
Gee die KORREKTE VORM van die woord tussen hakies. Baie leerlinge gaan aan die Universiteit van Kaapstad (studie). studeer
Gee die TEENOORGSTELDE GESLAG van die woord tussen hakies. Sy vrou is 'n bekende (akteur). aktrise
Vul die ontbrekende VOORSETSEL in . Die gesin sit elke aand ________ tafel vir aandete. aan
Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies om die sin te voltooi. Ek (weet/ken) al my werk vir die toets. ken

Afrikaans Woordeskat Word Search

Type
Word Search
Description

aanhalingstekens
afrikaans
agtervoegsel
asseblief
basisvorme
boer
dankie
derde
dubbel
dubbelpunt
eerste
enkel
familie
grawe
hakies
herhaal
hersien
honde
hoofletters
inkoopies
jaag
klinker
komma
konsonant
kraal
laaste
leesteken
leidraad
lettergreep
lippe
maniere
medeklinker
muur
nommer
nuwe
oggend
omkring
onderstreep
party
plaas
punt
raas
samestelling
skelm
spelling
taal
tweede
uitroepteken
uitveer
vleis
voegsel
vokaal
voorvoegsel
vraagteken
werkwoord