Type
Crossword
Description

most Roman myths came from the Greeks
the name of a goddess Venus
100 centimeters meter
a type of tree cedar
keep it to yourself secret
everyone said yes agreed
a large, festive gathering of people jamboree
give a talk to an audience speech
temperature measurment degree
selling goods to individuals retail
sound tires make when stopping fast screech
beautiful countryside scenic
job or task that is too long, tiresome, boring tedious
you were finally able to do something succeeded
to produce more plants or animals that are exactly alike breed
you snore when you are asleep
something you plant seed
Cupid falls in love with Psyche
not including, other than except
to go behind someone follow
to make something create

Melanie Word Search

Type
Word Search
Description

Secret
Greeks
Psyche
Follow
Except
Tedious
Scenic
Retail
Degree
Speech
Jamboree
Create
Breed
Cedar
Succeeded
Seed
Agreed
Asleep
Venus
Meter

Ariana Word Search

Type
Word Search
Description

Psyche
Follow
Except
Tedious
Scenic
Screech
Retail
Degree
Speech
Jamboree
Create
Breed
Cedar
Succeeded
Seed
Agreed
Secret
Asleep
Venus
Meter
Greeks

Spelling 11-12 Word Search

Type
Word Search
Description

psyche
follow
except
tedious
scenic
screech
retail
degree
speech
jamboree
create
cedar
succeeded
agreed
meter
greek
seed
asleep
venus
secret

Cupid at Psyche Crossword

Type
Crossword
Description

Kuwento tungkol sa mga diyos at diyosa mitolohiya
Hari ng mga diyos Jupiter
Diyos ng propesiya, liwanag, araw, musikaw, at panulaan Apollo
Diyosa ng kadandahan Venus
Mga diyos at diyosa Immortal
Pagkain para maging immortal ambrosia
Pagtatago sa ibang anyo pagkukubli
Sino ang diyos ng empyerno Hades
Anong bagay ang binigay ni venus na kailangan lagyan ng kagandahan kahon
Mortal na dalaga iniibig ni Cupid Psyche
Naghatid sa mga kapatid ni psyche patungo sa kanya zypher
Asawa ni hades Proserpine
Alagang aso ni Hades na may tatlong ulo cerberus
Ano ang tumulo kay Cupid habang siya ay natutulog langis
Tumulong sa pagkuha ng buhok ng mga mababangis na tupa halaman
Tirahan nila Venus templo
Sino ang iniibig ni Psyche? Cupid
Tumulong kay Psyche upang maiayos ang mga buto langgam
Bagay na kailangan punoin ni Psyche ng itim na tubig Prasko
Tumulong sa pag kuha ng itim na tubig agila
Ano ang sinakyan ni Psyche patungo sa ilalim ng lupa bangka
Sino ang bangkero ng bangka Charon
Ano ang ibinigay ni Psyche sa alagang aso na may tatlongulo ni Hades Cake
Si Psyche ay naging diyosa ng ? Kaluluwa
Nag lakad gamit lamang ng mga daliri ng paa patiyad
Bagay na matalim na gagamitin dapat ni Psyche upang patayin si Cupid Punyal
Ayon kay Apollo ano ang ma papang asawa ni Psyche Halimaw
Nahimok o nahikayat buyo
Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung wala nito tiwala
Ayon kay Apollo dadalhin si Psyche sa tuktok ng isang ? Bundok

Cupid at psyche Crossword

Type
Crossword
Description

Sino ang kinikilalang hari n mga diyos? Zeus
Sino ang tinutuing na diyosa ng kagandahan Venus
Ano ang pangalan ng anak ni venus? Cupid
Sinong dalaga ang inibig ni cupid Psyche
Sino ang diyos ng impyerno Hades
Balahibo n hayop na nakuha ni psyche Tupa
Asawa ni hades Propespine
Tawag sa ibon na nabanggit sa cupid at psyche Agila
Paboritong pagkain ng mga diyos at dyosa Ambrosia
Diyos ng propesya Apollo
Bundok na tirahan ng mga diyos Olympus
Walang kamatayan, walan katapusan Imortal
Nanaig ang pagkainggit Pangimbolo
Tayo na lakad lang ang mga dalii lamang ang naka sayad Patiyaf
Nagalab na damdamin Namuyos
Nahimok, nahikayat Buyo
Tumupad sa tungkulij Tumalima
Kwento tungkol sa mga diyo at diyosa Mitilohiya
Ilan ang anak ng tatay ni payche Tatlo
Diyos na nagdala kay psyche sa palasyo ni cupid Zephyrus
Asawa ni zeus Hera
Kapatid ni zeus Poseidon
Kapatid na babae ni zeus na diyosa ng apoy Hestia
Dyosa ng pangangaso Artemis
Dyosa ng karunungan Athena
Diyos ng digmaan Aries

Cupid and Psyche Crossword

Type
Crossword
Description

What river did Psyche go to fill the bottle with water? Styx
The second task for Psyche was to get what? (2 words, no space) goldenwool
For what did Psyche's husband ask Zeus's consent? marriage
What did Psyche's husband do before light came? (a verb) vanished
Who was the "strange beast" or "winged monster" that Psyche marries? Cupid
What gave a confusing message to Psyche's father? oracle
What is the name of the ghostly ferryman? Charon
What did Psyche do with the box? (2 words, no space) openedit
What actually filled the bottle with water for Psyche? eagle
Who was the goddess who was jealous of Psyche? Aphrodite
Psyche had to fill a box with whose beauty? (name in previous myth) Persephone
Who went to visit Psyche? Sisters
How did Psyche's visitors feel concerning her? (They wanted what she had) jealous
What was the payment to cross the river to go to Hades? (2 words, no space) Coppercoins
How many sisters did Psyche have? two
What weapon did Psyche hold over her husband, but not use? knife
Why did men go to Psyche? (It was not to woo or win her hand in marriage) worship
What color (for a body part of hers) is Aphrodite known? white
What helped sort the grain? ants
Psyche helped bread each hand for what, not whom? Cerberus
What burned Psyche's husband? oil
How many total times did the visitors go to see Psyche? three

Cupid and psyche Crossword

Type
Crossword
Description

Unang humingi ng tulong kay apollo Cupid
Hiniling niyang payuhan siya ni ______. Apollo
Isang babaeng naging imortal Psyche
Naging hadlang sa pag-iibigan nila cupid at psyche Venus
Sinira ni psyche ang _________ kay cupid Tiwala
Tumulong kay psyche upang maayos at pag-sama-samahin ang mga bato Langgam
Tumulong kay psyche upang makuha ng itim na tubig Agila
Ang hangin na naghatid sa dalawang kapatid ni psyche Zephyr
Ano anh tawag kay cupid , venus , apollo at jupiter Imortal
Nag-bigay ng ambrosia Jupiter
Pagkain ng mga diyos at diyosa Ambrosia
Musikang nag-paaliw kay pscyhe Lira
_____ si psyche sa ginawa niyang hindi pag titiwala sa asawa Nagsisisi
Asawa ni proserpine Pluto
Taglay ni venus at psyche Ganda
Si psyche ay ____. Mortal
Bangkerong sinakyan ni psyche Charon
Mapapangasawa at lalamon kay psyche Ahas
Namuhay ng masya si psyche sa ___. Palasyo
Ang palasyo ni cupid ay gawa sa ___. Ginto

Spelling Word Word Search for /ee/ Crossword

Type
Crossword
Description

the goddess of love and beauty Venus
People who live in Greece Greeks
something kept hidden, or something that you keep and don't tell secret
When you put this in the ground and water it, it grows. seed
This is part of the metric system. It is equal to about 3 feet. meter
the opposite of awake asleep
a tall coniferous tree cedar
the opposite of disagreed agreed
to make something create
Marie was very happy, because she planned on getting a good grade, and she _____________. She got 90%! succeeded

Greek Mythology Review Crossword

Type
Crossword
Description

A reference that appears in literature, poetry, movies, music, and so on. Allusion
Psyche's mother-in-law Venus
Jealous mentors to Psyche sisters
Young maiden who Zeus turned into a cow in order to avoid the wrath of Hera Io
Pygmalion's perfect prototype Galatea
Thisbe's impulsive other half Pyramus
Ceyx and Alcyone transformed into these creatures birds
Goddess of marriage Hera
Ruled the sea Posiedon
Hades's domain underworld
Apollo was the most _______________. Greek
The perfect guy, minus the mommy issues Cupid
The muses share one of these mind
Contradictory god Bacchus
Man-Horse hybrid Centaur
The Sirens's secret weapon voices
Music is the key to understanding "the fundamental interconnectedness of all things." harmonia
Describing a non-human thing using human characteristics personification
describing humans using non human characteristics reversepersonification
Me is BAE Narcissus
This character is the ultimate copy cat... copy cat... copy cat Echo
Hera's character flaw jealousy
Created the gods universe
Part-time dweller of the underworld Persephone
Adonis killer Boar
Forethought Prometheus
Afterthought Epimetheus
Heads-up! Hyacinth
Cupid's weapon of choice arrow
Prefers her men sleeping Selene
Defeated by Orpheus's music Sirens

Krusigma Crossword

Type
Crossword
Description

Ito ang hinilig ni bugan at wigan Anak
Diyos ng kagandahan Venus
Diyos na Nakakita kay bugan Bumabbaker
Isang babaeng gustong magkaanak Bugan
Si cupid ay diyos ng _______. Pagibig
Hiningan ng tulong nina cupid at Haring ama Apollo
Huling Hayop na nakita ni bugan sa kanyang paglalakbay Pating
Hari ng mga diyos Jupiter
Ito'y ibinigay sa mga diyos at diyosa Alay
Lugar kung saan naninirahan sina wigan at bugan Kiyangan
Si psyche ay diyos ng _____. Kaluluwa
Lalakeng gustong magkaanak Wigan
Dito nagpahinga si bugan dahil sa pagod Lusong
Diyos ng pagibig Cupid
Siya ang diyos ng kaluluwa Psyche
Pangalawang hayop na nakita ni bugan Buhaya