umzimba nezinombolo Word Search
Type
Word Search
Description

isishiyagalombili
isishiyagalolunye
isikhombisa
isithupha
isihlathi
isiphongo
amahlombe
amarandi
kuthathu
amazinyo
izinwele
ngicela
isifuba
kuhlanu
isilevu
indlebe
ikhanda
umlenze
isandla
kubili
ishumi
intamo
ikhala
amehlo
ingalo
umunwe
uzwani
unyawo
madolo
umlomo
kunye
isisu
kune

Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi Mmuso Word Search

Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi Mmuso Word Search
Type
Word Search
Description

intwansahlobo
isikhombisa
isithupha
inkwindla
kuthathu
kuhlanu
ubusika
ekuseni
ebusuku
kubili
ihlobo
ishumi
kunye
emini
kune

Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi selanga Word Search

Izikhathi zonyaka, izinombolo kanye nesikhathi selanga Word Search
Type
Word Search
Description

intwasahlobo
isikhombisa
isithupha
inkwindla
kuthathu
ebusuku
ekuseni
kuhlanu
ubusika
ishumi
kubili
ihlobo
emini
kunye
kune

zulu numbers Word Search

zulu numbers Word Search
Type
Word Search
Description

isishakalombili
ishagalomibilli
isikhombisa
kuthathu
kubilli
iqanda
ikhulu
ishumi
kunye
kune

IsiXhosa Word Search

IsiXhosa  Word Search
Type
Word Search
Description

amazinyo
imilenze
amadolo
impumlo
indlebe
intloko
isandla
amagxa
amehlo
ingalo
intamo
inwele
inyawo
umlomo
isisu

Umndeni kanye nomzimba wami Word Search

Umndeni kanye nomzimba wami Word Search
Type
Word Search
Description

Amahlombe
Dadewethu
Izindlebe
Izinzwane
ikhanda
Isifuba
Umlenze
Amehlo
Ikhala
Iminwe
Ingalo
Malume
Umlomo
Bhuti
Isisu
Ulimi
Baba
Gogo
Mama
Sisi

Uzimba Word Search

Uzimba Word Search
Type
Word Search
Description

izindlebe
uluzwane
izinyawo
imilenze
amazinyo
izinwele
isandla
umhlane
isifuba
indlebe
ikhanda
umzimba
uzwane
unyawo
umunwe
ingalo
izinyo
umlomo
ikhala
amehlo
idolo
ubuso
ihlo

Ukubala (Counting) Word Search

Ukubala (Counting) Word Search
Type
Word Search
Description

ishumi nesishiyagalolunye
ishumi nesishiyagalombili
ishumi nesikhombisa
ishumi nesithupha
isishiyagalolunye
isishiyagalombili
amashumi amabili
ishumi nanhlanu
ishumi nantathu
ishumi nambili
ishumi nanye
ishumi nane
isikhombisa
isithupha
kuthathu
kuhlanu
ishumi
kubili
kunye
kune

Izithozomzimba ne Word Search

Izithozomzimba ne  Word Search
Type
Word Search
Description

Umsombuluko
Inhlanzi
Isithupa
Ulwesine
Fundisa
Ikhanda
Isandla
Umlenze
Gibela
Ingalo
Ingane
Intamo
Iqanda
Ishumi
Umlomo
Umzala
Hamba
Hleka
Imoto
Isisu
Iyena
Khala
Enza
Gula
Hola
Ilwa
Jika
Kama
Yebo
Cha
Ifa

Colours (Imibala) and numbers (izinombolo) Word Search

Colours (Imibala) and numbers (izinombolo) Word Search
Type
Word Search
Description

isithupha
wolintshi
kuthathu
kuhlanu
imibala
bunsomi
bomvana
mhlophe
liphuzi
luhlaza
kubili
mpunga
mnyama
nsundu
ubomvu
kunye
kune

Grade 3 isiZulu Word Search

Grade 3 isiZulu Word Search
Type
Word Search
Description

isishiyagalombili
intombazane
udadewethu
umfowethu
khuluma
mhlophe
kuhlanu
umkhulu
isbongo
abafana
ishumi
mpunga
sukuma
ibhola
nsundu
gijima
phuza
hamba
ugogo
phuzi
umama
ubaba
igama
vuka
lala
idla