Type
Bingo Cards
Description

challah
hamentaschen
purim
chanukah
menorah
shabbat
candles
torah
ner tamid
ark
siddur
shemah
aleinu
ashrei
tzedakah
amidah
havdallah
pesach
rosh hashanah
yom kippur
shofar
kippah
sukkot
simchat torah
kiddush
tu b'shevat
om ha'atzmaut
Yom Hashoah
Yom Hazikaron
sedar plate
plagues
Queen Esther
Haman
graggar
shavuot
shul
tallit
yad
rabbi
cantor

    Customize    

Jewish Practices Word Search

Type
Word Search
Description

Liberal
Orthodox
Ten Commandments
Ner Tamid
The Ark
Sukkot
Shavuot
Egypt
slavery
Seder Plate
Salt Water
Bitter Herbs
Lamb bone
Charoset
Leaven
Pesach
Yom Kippur
Shofar
Days of Awe
Rosh Hashanah
havdalah
bimah
yad
Yahrzeit
Yud-bet chodesh
Sheloshim
Shiva
Aninut
Challah
Bar Mitzvah
brit milah
Mezuzzah
Modeh Ani
Kiddush
Mishnah
Gemara
synagogue
Shabbat
Mount Sinai
Ketuvim
Nevii'im
Torah
Moses
Treifah
Kosher
Talmud
Tenakh
KIddush
Tefillin
Tallit
Shema
Amidah

Fall Jewish Holiday Words Word Search

Type
Word Search
Description

Lshanah Tovah
Raisin Challah
Etrog
Lulav
Torah
Apples and Honey
Shofar
Simchat Torah
Sukkot
Yom Kippor
Rosh Hashanah

Holidays in Israel- A Jewish Country! Word Search

Type
Word Search
Description

Shavuot
Lag B'Omer
Yom Hatzmaut
Yom Hashoah
Yom Hazikaron
Pesach
Purim
Tu B'Shvat
Channukah
Sukkot and Simchat Torah
Yom Kippur
Rosh Hashanah
Shabbat

Judaism Word Search

Type
Word Search
Description

death of firstborn
darkness
locusts
fire
boils
diseased livestock
wild animals
lice
frog
blood
torah
pesach
rosh hashanah
shavuot
sukkot
yom kippur
bat mitzvah
bar mitzvah
Rabbi
Ten

An Introduction to Judaism Word Search

Type
Word Search
Description

Passover
Prayer
Pesach
Torah
Kosher
Judah
Yom Kippur
Worship
Promised Land
Law
Purim
Yiddish
Yahweh
Exodus
Exile
David
Covenant
Hanukkah
Ten Commandments
Talmud
Succoth
Shema
Shavuot
Shabbat
Ruth
Rosh Hashannah
Reform
Patriarch
Orthodox
Synagogue
Mount Sinai
Moses
Midrash
Menorah
Jew
Jerusalem
Israel
Isaac
Holocaust
Hebrew
Gentile
Faith
Judaism
Cantor
Candle
Brit Milah
Book
Bar Mitzvah
Ark
Amidah
Abraham
Rabbi

Jewish Holidays Word Search

Type
Word Search
Description

Hanukkah
Lag Baomer
Pesach
Purim
Rosh Hashanah
Shavuot
Simchat Torah
Sukkot
Tu Bishvat
Yom Haatzmaut
Yom Hashoah
Yom Kippur

Torah Word Search

Type
Word Search
Description

Kadosh
Yerushalaim
Shalom
Shabbat
Pesach
Yom Kipur
Sukkot
Shofar
yericho
repentance
forgiveness
Levites
yehudah
Israel
Yakov
Isac
plagues
Joseph
Saul
rainbow
the twelve tribes
blessings
yeshua
Hashem
Moses
abraham
ten commandments

jewish Word Search

Type
Word Search
Description

beit hamikdash
egypt
fast of gedaliah
holy temple
jerusalem
jewish
jewish calender
jews
mitzvot
passover
pharoah
shavuot
sukkot
tisha b'av
torah
yom kippur

Judaism Word Search

Type
Word Search
Description

Bimah
Gallery
Jerusalem
Shabbat
Israel
Burning Bush
Persecution
Scroll
Jews
Ark
Covenant
Ten Plagues
Moses
Abraham
Kosher
Ner Tamid
Judaism
Torah

judaism wordsearch

Type
Word Search
Description

hanukkah
moses
kosher
ner tamid
kippah
rabbi
yom kippur
rosh hashanah
syagogue
shabbat
menorah
torah
bimah
commandments
ark