"Dēla kāzu priekšvakarā atbrauca vecie....."
Baloži
"..... pa tam istabiņā bija iepazinusies ar sava dēla pameitām."
Māte
"....., Radu kalpone."
Ieva
"Ausa....."
Diena
Ēdienreize.
Launags
"Lija pirmais rudeni vēstījošs....."
Lietus
"Vai tad..... nevar sēdēt un šūpot bērnu?"
Ievuks
"Kur tad tu,....., lopus liki?" saimniece, mani ieraudzījusi, iesaucās.
Janka
"Bet.....- tas jau ne pirkstiņa pie darba neliekot."
Students
"Tikai gar istabas sienu un gar klētspriekšu vilkās pelēki....., nesdami baltus burbuļus."
Strautiņi
"Uz plašā saimes galda garoja liela..... smaržīga kartupeļu."
Bļoda
"Viņš nevarēja nobrīnīties vien, kur šīs..... tik klusas."
mājas
"Mazais..... klausījās lielo valodās."
Ernests
"Ievai roku sniegdams, ..... nebēdīgi teica: "Mums gan, Ieva, vajadzētu sabučoties. Varbūt nākošo vasaru mēs vairs nedzīvosim kopā."
Ludis
"Tai pašā brīdī norībēja....."
Rati
"No smilgu skarām..... jau bij rasu nodzērusi."
Saule
"Svētdienas nakti viņš nebij nemaz gulējis, jo ..... bij pie viņa nākusi caur tumsu simtējādos veidos."
Aija
"Pēc pusstundas sētsvidū ieripoja otri rati. Tas bija ..... ....." (2)
Aizupju Juris
"Tad ..... tūlīt ierējās."
Pilavs
"No savas klētiņas izbāza galvu ....."
Miķelis
"Ap launaga laiku atnāca pie manis (uz ganiem) ....."
Poģene
"..... varbūt tādās reizēs domāja par savas mātes istabiņu tālu Lietuvas sila galā."
Joza
"...... gribēja celties, bet es metu ar roku, ka nevajag, ka man nemaz negribas ēst."
Saimniece
Māju vārds.
Lejas
"Nāca ..... mājās."
Govis
"Te piepeši ar lielu troksni ieskanējās ....."
Harmonikas
"Tas jau ir bagātais ....."
Zizums
"..... strādāja mežā."
Jānis
"Tur stāvēja prāvs..... un pūta stabuli."
Zēns
"Saimniekam bija divas izprecētas ....."
meitas
"Bet .... bija sauss un saulains."
Laiks
"Viņi sapratās un priecājās, ar cik maz vārdiem varēja izlīdzināt smagas ....."
Aizdomas
"..... nosarka. Viņa neatbildēja. Izņēma Jāņam no rokām lāpstu un mēģināja rakt."
Olga
"..... gribēja zināt, cik ilgi dēls te ciemošoties."
Balodiene
"..... esot saslimusi, lai es esot tik labs, lai atganot viņas dienu."
Pēteriene
"Jānis patlaban strādāja pie malkas, kad viņam padeva dievpalīgu ....."
Pakalniete