Aqra u qabbel Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Il-kontra ta' artab.
Inxejjer din fil-festa.
Dan l-insett fitt insibuh fis-sajf.
Il-kontra ta' mqareb.
Iż-żgħar tat-tiġieġa
Reno kien marid imma issa ___________.
Ġesu' __________ għalina.
Il-papa libes _____________ iswed.
Jekk niekol ħafna ħelu inħassar ___________.
Il-ħajjat _________ ġlekk pulit.

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword
Type
Crossword
Description

Dan nimlih bl-ilma fil-kamra tal-banju.
Jien iż-zgħir tal-kelb.
Jiena frotta u l-kulur tiegħi huwa oranġjo.
Ħija jilbes dan f'saqajh biex imur l-iskola.
Ommi tilbes il-.............
L-ewwel xahar tas-sena jismu ......
Jien inpoġġi fuq is-........ biex niekol.
Meta tkun ix-xita, ommi tuża l-.........
Meta tkun ix-xemx aħjar tilbes il-........
Fil-bard jien nilbes il-.........
Jacob kien ma jiflaħx u ommi ħaditu għand it-........
It- ........ hija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa
Rory huwa tifel imma Jessica hija ........
Ommi issajjar fil-.....

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword
Type
Crossword
Description

LIEMA SULTAN QATEL IT-TRABI KOLLHA TA' BETLEM?
TAHT LIEMA IMPERATUR RUMAN SAR IC-CENSIMENT?
GHAL LIEMA PAJJIZ GUZEPPI U MARIJA FLIMKIEN MA' GESU' TARBIJA HARBU BIEX JEHILSU MILL-QILLA TA' ERODI?
LIEMA HUWA L-QADDIS LI NAGHMLU L-KOMMEMORAZZJONI TIEGHU FIS-26 TA' DICEMBRU?
X'KULUR HIJA L-PJANTA LI AHNA NSEJHULHA CHRISTMAS FLOWER?
X'INSEJHULU Z-ZMIEN TA' THEJJIHA QABEL IL-FESTA TAL-MILIED?
FATHER CHRISTMAS BIT-TALJAN JGHIDULU BABBO...........
ISEM IL-KARATTRU PRINCIPALI TA' A CHRISTMAS CAROL
IL- PAJJIZ TA' SAN NIKOLA
LIEMA HUWA L-AKTAR ORNAMENT LI JITPOGGA FUQ IL-QUCCATA TAS-SIGRA TAL-MILIED>

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword
Type
Crossword
Description

Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjeta hija importanti għax tagħmilhom ċittadini ____________.
Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ) qiegħda hemm biex ikun hemm lok fejn jinstemaw l-________________ bejn iż-żgħażagħ u l-leġislattiv.
Il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ isir kull __________.
Waqt is-seduti tal-Parlament Nazzjonali, iż-żgħażagħ joħorġu resoluzzjonijiet skond it-__________ diskussi.
Il-kunsill tal-________________ qed hemm għal dawk iż-żgħażagħ li għadhom l-iskola.
Ħafna miż-żgħażagħ tal-Universita jemmnu li huma l-_____________ ta' pajjiżhom.
Sfortunatament, xi kultant insibu li jkun hemm ċerta ______________ fost iż-żgħażagħ għax ma jagħtux kas u ma jipparteċipawx.
Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tista' tkun b'kwalunkwe mod bħal eżempju fil-________ tar-raħal tagħhom.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa joħolqu ____________________ kemm għal-kbar u anke għaż-żgħar.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa ħolqu is-SŻA Teens li huwa mmirat biex iħarrġu liż-żgħażagħ fit-___________.

Tisliba Crossword

Tisliba Crossword
Type
Crossword
Description

Jiehu hsieb id-dhul u l-hrug tal flus ta kumpanija
Jirexta fuq il-palk jew fil-films
Tahsel ghan nies
Bicca metal tawalija u bil-ponta
bejjiegh fil-hanut tal-merca
nghiduha ghal min hu injorant
Jaghmlu bih li jridu
irqiq hafna
tidhaq bih kif trid
ihobb jiftahar
dahlu fl-ixkora
fuq tijaw

Il-Milied Crossword

Il-Milied Crossword
Type
Crossword
Description

L-Anġlu ta' Alla li ħabbar lil Marija li kellha ssir omm Alla kien jismu _________________
Għalkemm ___________________ ma kienx miżżewweġ lil Marija, dan xorta ħa lil Marija bħala martu
Dan Ġwanni l-__________________ għamel żmien twil jipprepara lil-Lhud għall-miġja ta' Ġesù
Marija marret iżżur lil kuġina tagħha ___________________
Marija flimkien mar-raġel tagħha, kellhom imorru ġewwa l-art ta' _______________
Damu ħafna jduru sabiex isibu post fejn iqattgħu l-lejl u fl-aħħar sabu post ġewwa stalla tal-______________
Ġesu' l-iben ta' Alla kellu jitwieled u jpoġġuh ġewwa ________________ (minn fejn jieklu l-annimali)
L-ewwel nies li semgħu dwar dan kien r-rgħajja li kienu qegħdin man-_______________ tagħhom
Wara xi żmien, isiru jafu bl-aħbar tlett _____________ li telqu kollox biex ifittxu lil din it-tarbija speċjali
Ir-re ________________, li kien ir-re ta' Ġerusalemm ta' dak iż-żmien ma tantx ħa gost li kien twieled re ġdid għax ħaseb li ser joħodlu postu
It-tlett maġi, taw lil Ġesù dawn it-tlett rigali - ______________, inċens u mirra
Minħabba r-re, Ġużeppi u Marija, kellhom imorru l-__________________
Aħna nippreparaw għall-Milied permezz ta' Żmien l-________________
Iż-żmien ta' preparazzjoni għall-Milied idum erba' _________________
Biex infakkru din il-ġrajja, ħafna minna jibnu l-___________________

Għaliex it-Torok attakkaw 'il Malta fl-1565? Crossword

Għaliex it-Torok attakkaw 'il Malta fl-1565? Crossword
Type
Crossword
Description

Malta tinsab f'nofs il-baħar _______
Il-__________ strateġika ta' Malta kienet r-raġuni għaliex kull imperu riedna.
Il-Portijiet huma tajbin għall-________
Malta għandha ______ tajba s-sena kollha
It-Torok kienu _____
L-Kavallieri kienu ______
Malta kienet it-______ sabiex jirbħu l-Ewropa.
L-Ordni kienu spiss _____ ix-xwieni Torok.
Il-Kavallieri kienu ____ tajbin ħafna.
Jien is-Sultan tal-Imperu Ottoman.

It-Tieni Gwerra Dinjija Crossword

It-Tieni Gwerra Dinjija Crossword
Type
Crossword
Description

Min kien il-mexxej tal-Ġermanja?
Min kien il-mexxej tal-Italja?
X'hemm miktub fuq il-George Cross? For....
Minn min sar l-ewwel attakki bl-arju fuq Malta?
X'kienu jissejħu l-Ingilterra, Franza u l-Amerka matul il-gwerra?
X'kienu jissejħu l-Ġermanja u l-Italja fil-gwerra?
It-tlieta ajruplani li kellha Malta kienu Faith, Charity u ....
X'kien jismu l-aħħar vapur tal-konvoj li wasal Malta?
X'kienu jisimgħu l-Maltin meta kienu jkunu ġejjin l-ajruplani tal-għadu?
Min kien jaħkem fuq Malta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija?

Kapitlu 8 Crossword

Kapitlu 8 Crossword
Type
Crossword
Description

Leli lil Betti taha katina tal-______________.
Ix-xiħ għamel wieħed jixbah lil Leli.
Hekk kien jisimha z-zija ta' Betti.
Ix-xiħ kien iħobb idoqqha.
Dan kielu waqt l-ikla tal-Milied.
Il-karattru ewlieni tal-istorja.
Iz-zija Ċens kienet tixbah lill-pastura tal-___________ fuq rasha.
Din kienet marida ħafna miskina.
Ix-xiħ jarma wieħed kull sena bil-ġebel tal-gargazza.
Ix-xiħ kien jagħmel il-pasturi b'dan il-materjal.

Haga Mohgaga Word Search

Haga Mohgaga Word Search
Type
Word Search
Description

il-hajja tal-bniedem
In-numru wiehed
ilsien ta' mara
Ix-xemx niezla
fit-tieni post
l-ittra 'L'
l-karozzin
flus foloz
dulliegha
Qanpiena
il-Bahar
id-dell
frejjeg
Qasrija
Ballun
kelma
ittra
Borma
serp
Mary
Hut

Il-Kwadru Titulari Crossword

Il-Kwadru Titulari Crossword
Type
Crossword
Description

X'hinu it-titlu mghoti lill-Parrocca ta' Bormla?
X'jisejjah qassis li jservi f'Kolleggjata?
L-isem tal-pittur tal-ewwel kwadru titulari f'Bormla
L-isem tal-mudella mghazula mill-pittur Pietru Pawl Caruana ghax-xbieha tal-Madonna.
Il-libsa tal-Madonna kienet bajda, b'faxxa ta' dan il-kulur.
Dan l-annimal jissimbolizza ix-xitan fil-kwadru titulari.
Dan huwa simbolu tal-Immakulata Kuncizzjoni li fil-pittura jinstab taht riglejn il-Madonna.
Il-Missier Etern izomm f'idu kuruna mghamula minn dawn il-fjuri.
Liem' id ippoggi fuq ras il-Madonna il-Missier Etern?
Dawn jirrapprezentaw is-seba' doni tal-Ispirtu s-Santu.
It-talba tar-Ruzarju hija raprezentata permezz ta' dawn.
L-ajkla hija simbolu ta' San Gwann, wiehed mill-erba' ...
Dan huwa s-simbolu ta' San Mark.
Wiehed mill-angli tal-kwadru huwa s-simbolu ta' dan l-evangelista.
Dan l-annimal huwa s-simbolu tal-evangelista San Luqa
Dawn il-fjuri huma simbolu tal-Madonna bhala mara safja u bla dnub.
Din il-kelma tintuza b'referenza ghat-tieni Persuna tat-Trinita Qaddisa fil-kwadru meta kien ghadu tarbija
L-isem tal-mara li tirrapprezenta lilna l-insara fil-kwadru.
L-isem tar-ragel mpitter flimkien ma martu fil-kwadru titular.
L-Ispirtu s-Santu jidher impitter fil-forma ta' dan l-annimal.