Description

Ağır ve gösterişli çalım
Tutkulu çalım
Abantı
Beşli müzik grubu
Kuvvetli güçlü çalım
Dörtlü müzik grubu
Sesin giderek azaltılması
Sesin gürlüğünün artması
İki ya da daha fazla sesin (notanın) aynı anda çalınması
Tatlı yumuşak tarzda çalım
Önüne konulduğu notayı yarım ses tizleştiren işaret
Dizek
Çalgı eşliği olmayan koro
Kadın ve çocuk seslerinin en pes olanı
Orta kalınlıkta erkek sesi
Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret
Geleneksel armoni kurallarına göre uyumsuz sayılan nota bileşimi
Beraberlik, topluluk
Erkek seslerinin normal alan dışında tiz, kadın sesine benzer sesler çıkarmak amacıyla başvurdukları yöntem
Çok yavaş tempo
Çok ses yazısı türlerinden. Ses girişleri, dizinin türlü katlarında tekrarlama yoluyla birbirini izler
Genellikle tek, bazen de birden çok çalgı için, orkestra eşliğiyle yazılmış beste
Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar
Bir yapıtın kuruluşunun ana öğelerinden biri olarak kullanılan ve bir müzik fikrinin kaynağı olan parça
Müzik yazısı. Sesleri gösteren işaretler
Sekiz sesli aralık
Çabuk
Belirli bir kalıp ve biçime bağlı olmayan genellikle halk temalarına dayanan çalgı müziği
Bir konserde tek şarkıcı yada çalgıcının eşliksiz olarak bir veya birkaç yapıtı sunması
Zaman içinde varolan müziğin yine zaman içinde belirtilmesi
Küçük ve kısa sonat
En tiz kadın veya çocuk sesi
Operalarda ve operetlerde genellikle hizmetçi kız rolüne çıkan hafif sopranolar sınıfına verilen ad
Notalarda belirtilen sesleri birbirine bağlamadan teker teker ayrı ayrı yorumlama
Bir yaylı çalgıyı, yada maden nefes çalgısını sağırlaştırıcı parça veya tıkaç
Çok hızlı ve canlı tempoda Napoli dansı
En tiz erkek sesi
Bir nota yada bir akorun çok hızlı olarak tekrarı
Üç ses yada çalgı için yazılmış beste
Müzikli sahne yapıtlarının, süit ve senfonilerin başındaki açılış, giriş müziği
Titreme, bir notanın yüksekliğini aşağı ve yukarı doğru sık yada geniş aralıklı sallandırılmayla elde edilir
Canlı çalım
"kuyruk" anlamındadır. Bir bestenin sonuna konan bitiş bölümü
Canlı çalım
Kısa ve küçük arya
İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş
En kalın erkek sesi
Güldürücü. Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı
Şarkı söyler gibi
İki ses için müzik

Customize
Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Müzik Terimleri

Crossword

Ankara

Crossword

Kare Bulmaca

Crossword

bil

Crossword

bil

Crossword

SİYER bulmacasi

Crossword

UZUNLUK ÖLÇME

Crossword

More Similar Puzzles

Frequently Asked Questions

What is a crossword?

Crossword puzzles have been published in newspapers and other publications since 1873. They consist of a grid of squares where the player aims to write words both horizontally and vertically.

Next to the crossword will be a series of questions or clues, which relate to the various rows or lines of boxes in the crossword. The player reads the question or clue, and tries to find a word that answers the question in the same amount of letters as there are boxes in the related crossword row or line.

Some of the words will share letters, so will need to match up with each other. The words can vary in length and complexity, as can the clues.

Who is a crossword suitable for?

The fantastic thing about crosswords is, they are completely flexible for whatever age or reading level you need. You can use many words to create a complex crossword for adults, or just a couple of words for younger children.

Crosswords can use any word you like, big or small, so there are literally countless combinations that you can create for templates. It is easy to customise the template to the age or learning level of your students.

How do I create a crossword template?

For the easiest crossword templates, WordMint is the way to go!

Pre-made templates

For a quick and easy pre-made template, simply search through WordMint’s existing 500,000+ templates. With so many to choose from, you’re bound to find the right one for you!

Create your own from scratch

  • Log in to your account (it’s free to join!)
  • Head to ‘My Puzzles’
  • Click ‘Create New Puzzle’ and select ‘Crossword’
  • Select your layout, enter your title and your chosen clues and answers
  • That’s it! The template builder will create your crossword template for you and you can save it to your account, export as a word document or pdf and print!

How do I choose the clues for my crossword?

Once you’ve picked a theme, choose clues that match your students current difficulty level. For younger children, this may be as simple as a question of “What color is the sky?” with an answer of “blue”.

Are crosswords good for students?

Crosswords are a great exercise for students' problem solving and cognitive abilities. Not only do they need to solve a clue and think of the correct answer, but they also have to consider all of the other words in the crossword to make sure the words fit together.

If this is your first time using a crossword with your students, you could create a crossword FAQ template for them to give them the basic instructions.

Can I print my crossword template?

All of our templates can be exported into Microsoft Word to easily print, or you can save your work as a PDF to print for the entire class. Your puzzles get saved into your account for easy access and printing in the future, so you don’t need to worry about saving them at work or at home!

Can I create crosswords in other languages?

Crosswords are a fantastic resource for students learning a foreign language as they test their reading, comprehension and writing all at the same time. When learning a new language, this type of test using multiple different skills is great to solidify students' learning.

We have full support for crossword templates in languages such as Spanish, French and Japanese with diacritics including over 100,000 images, so you can create an entire crossword in your target language including all of the titles, and clues.