Description

instrumentinė vokalinio arba vokalinio instrumentinio muz. kūrinio įžanga, dažnai improvizacinio pobūdžio
mušamasis muz. instrumentas iš viršaus aptemptą oda, mušamas 2 lazdelėmis, turinčiomis veltinio, odos ar medžio bumbulus.
aukščiausias vyrų balsas; tokį balsą turintis dainininkas
muz. kūrinio garsų trukmės santykiai; melodijos (ar daugiabalsio muz. kūrinio fragmento) garsų trukmės (ritminių verčių) seka
muz. žanras, žaismingos, grakščios formos, dainingos melodikos kūrinys
muz. atlikėjų instrumentininkų kolektyvas
žmogaus balso sukuriamas muz. kūrinio komponentas
vieno arba kelių (kai kada ir visų) muz. kūrinio balsų skambėjimo pertrauka
daugiabalsės muzikos faktūros tipas, grindžiamas vienalaikiu kelių savarankiškų melodinių linijų skambėjimu
muz. tyliai
dviejų ar daugiau vienodo aukščio muz. garsų sąskambis.
pučiamasis muz. instrumentas, fleitos atmaina.
keturstygis strykinis muz. instrumentas, smuiko sandaros ir pavidalo, tik daug didesnė.
muz. pratimų dainavimas, skaitymas natų pavadinimais ir muz. diktantai, užrašomi natomis arba pasakomi iš klausos.
metalinis pučiamasis muz. instrumentas, korpusas kūginis, riestas, liežuvėlis priglaustas prie pūstuko.
trumpas muz. sveikinimas, atliekamas per iškilmes, dažniausiai pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais.
muz. ramiai
muz. kūrinio ritmo kirčio nesutapimas su metro kirčiu, ypač būdinga džiazo kūriniams
dermės garsų padėtis muz. garsaeilyje.
muz. garso spalva, kurią sąlygoja pagr. toną papildančių obertonų kiekis ir intensyvumas.
6 muz. atlikėjų (vokalistų, instrumentininkų) ansamblis
muz. kūrinys (ar jo dalis) 1 atlikėjui
varinis pučiamasis (ambušiūrinis) muz. instrumentas, spirale suraityto medžioklinio rago pavidalo
muz. vyksmo greitis
akcentinio muz. ritmo trukmė tarp 2 tolygiai pasikartojančių pagrindinių metrinių akcentų

Customize
Add, edit, delete clues, and customize this puzzle. Print copies for an entire class.

Dailės Terminai

Crossword

Dailės sąvokos

Crossword

Daile

Crossword

More Similar Puzzles

Frequently Asked Questions

What is a crossword?

Crossword puzzles have been published in newspapers and other publications since 1873. They consist of a grid of squares where the player aims to write words both horizontally and vertically.

Next to the crossword will be a series of questions or clues, which relate to the various rows or lines of boxes in the crossword. The player reads the question or clue, and tries to find a word that answers the question in the same amount of letters as there are boxes in the related crossword row or line.

Some of the words will share letters, so will need to match up with each other. The words can vary in length and complexity, as can the clues.

Who is a crossword suitable for?

The fantastic thing about crosswords is, they are completely flexible for whatever age or reading level you need. You can use many words to create a complex crossword for adults, or just a couple of words for younger children.

Crosswords can use any word you like, big or small, so there are literally countless combinations that you can create for templates. It is easy to customise the template to the age or learning level of your students.

How do I create a crossword template?

For the easiest crossword templates, WordMint is the way to go!

Pre-made templates

For a quick and easy pre-made template, simply search through WordMint’s existing 500,000+ templates. With so many to choose from, you’re bound to find the right one for you!

Create your own from scratch

  • Log in to your account (it’s free to join!)
  • Head to ‘My Puzzles’
  • Click ‘Create New Puzzle’ and select ‘Crossword’
  • Select your layout, enter your title and your chosen clues and answers
  • That’s it! The template builder will create your crossword template for you and you can save it to your account, export as a word document or pdf and print!

How do I choose the clues for my crossword?

Once you’ve picked a theme, choose clues that match your students current difficulty level. For younger children, this may be as simple as a question of “What color is the sky?” with an answer of “blue”.

Are crosswords good for students?

Crosswords are a great exercise for students' problem solving and cognitive abilities. Not only do they need to solve a clue and think of the correct answer, but they also have to consider all of the other words in the crossword to make sure the words fit together.

If this is your first time using a crossword with your students, you could create a crossword FAQ template for them to give them the basic instructions.

Can I print my crossword template?

All of our templates can be exported into Microsoft Word to easily print, or you can save your work as a PDF to print for the entire class. Your puzzles get saved into your account for easy access and printing in the future, so you don’t need to worry about saving them at work or at home!

Can I create crosswords in other languages?

Crosswords are a fantastic resource for students learning a foreign language as they test their reading, comprehension and writing all at the same time. When learning a new language, this type of test using multiple different skills is great to solidify students' learning.

We have full support for crossword templates in languages such as Spanish, French and Japanese with diacritics including over 100,000 images, so you can create an entire crossword in your target language including all of the titles, and clues.