• haha
 • chichi
 • shiro
 • nani
 • uru
 • kau
 • waru
 • ke
 • hane
 • kodomo
 • yasui
 • takai
 • furui
 • atarashii
 • chiisai
 • tori
 • buta
 • kiku
 • ushi
 • kiru
 • hanasu
 • iu
 • nomu
 • taberu
 • kai
 • kuru
 • iku
 • yasumu
 • naka
 • migi
 • hiradi
 • hito
 • ashi
 • te
 • mimi
 • me
 • kata
 • hon
 • kin
 • hiku
 • osu
 • shimeru
 • hiraku
 • abunai
 • ya
 • sake
 • sosogu
 • yaku
 • michi
 • sha
 • mise
 • eki
 • kuruma
 • tatsu
 • denki
 • yomu
 • kuni
 • minami
 • nishi
 • higashi
 • kita
 • manabu
 • ima
 • soto
 • toshi
 • hana
 • kawa
 • onna
 • otoko
 • nama
 • shita
 • ue
 • ato
 • mae
 • go
 • han
 • fun
 • toki
 • mai
 • shuu
 • yama
 • ame
 • ki
 • ten
 • sora
 • tsuchi
 • kane
 • mizu
 • tsuki
 • hi
 • yen
 • man
 • sen
 • hyaku
 • jyuu
 • kyuu
 • hachi
 • nana
 • roku
 • yon
 • san
 • ni
 • ichi

Make your own Word Search

Create your own Word Search, and print copies for an entire class. All in 5 minutes.

Icon wordsearch    Create my Word Search now    

Your Word Search will be in your hands in five minutes.