Type
Crossword
Description

Pa rheolau mae angen i Gristnogion ddilyn? Deg Orchymyn
Beth yw cred pobl anghrefyddol ar y beibl ffuglen
Oherwydd gair duw yw'r beibl, ganddo beth? awdurdod
Pam mae'r Beibl yn arbennig? Gair Duw
Y weithred o Dduw'n gwneud ei hun yn hysbys i ddyn trwy'r beibl yw... Datguddiad
Beth yw enw Cristnogion sy'n credu ym mhob gair yn y Beibl? Llythrenolwyr
Pwy sydd yn cael ei gynnwys yn y 4 Efengyl? Luc, Matthew, Ioan a....... Marc
Heblaw am Duw a Iesu, pwy gafodd yr effaith mwyaf ar Gristnogaeth? Job
Gair pwy yw'r Beibl? Duw
Pa destament sydd wedi ei ysgrifennu cyn cyfnod Iesu? Testament Newydd

Y Beibl Crossword

Type
Crossword
Description

Pa destament sydd wedi ei ysgrifennu cyn cyfnod iesu? Testament Newydd
Pa reolau sy'n hanfodol i Gristnogion eu dilyn? Deg Gorchymyn
Efengyl Mathew, Marc, Ioan a phwy gaiff ei gynnwys yn y 4 Efengyl? Luc
Pwy gafodd effaith mawr ar Gristnogaeth, heblaw am Dduw a Iesu? Job
Cred rhai Cristnogion mae gair pwy yw'r Beibl? Duw
Beth mae pobl anghrefyddol yn gredu yw'r Beibl? Ffuglen
Beth yw'r enw ar Gristnogion sy'n credu'n y Beibl air am air? Llythrenolwyr
Pwy nad oedd awduron yr Hen Destament yn ei adnabod? Iesu
Os mae gair Duw yw'r Beibl mae ganddo... Awdurdod
Os mae gair Duw yw'r Beibl, pa effaith mae Cristnogion yn honni fod Duw wedi ei gael ar y Beibl? Ysbrydoliaeth
Sut mae'r Beibl yn arbennig ac unigryw ? Gair Duw
Beth gelwir y weithred o Dduw'n gwneud ei hun yn hysbys i ddyn trwy'r Beibl? datguddiad
Mae'r Beibl yn dangos i Gristnogion sut hoffai Duw iddynt... Fyw

crossword gwyddoniaeth

Type
Crossword
Description

beth sydd yn gwneud dwr troi yn coch acid
beth sydd angen i goed i wneud ocsigen carbondeuocsid
beth yw'r astudiaeth o gffylau a elwir yn hippology
beth yw astudiaeth cregiau litholeg
beth yw broses a defnyddir gan blanhigion ac organebau erall i drosi ynni golau ffotosynthesis
beth yw gwneud dwr yn gwrdd dangosydd
beth sydd yn gwneud y wr troi yn glas alcali
beth ywr 11 cemegol o'r elfennau sodiwm
faint o fiferion oedd ti gorfod rhoi mewn y dwr chwech
beth oedd y llysiau oedd ni wedi defnyddio betys
beth yw'r astudiaeth o fywyd bioleg
beth ydi ni yn ei anadlu ocsigen

Y Galon Crossword

Type
Crossword
Description

Beth yw enw'r pibell waed mwyaf yn y Galon? Aorta
Mae pedwar o rhain yn y galon Siambr
Beth yw'r enw am astudiaeth y Galon? Cardioleg
Mae'r galon tua'r un maint a hwn. Dwrn
Mae'r strwythur yma yn atal gwaed i lifo nol. Falf
Rhywbeth sy'n achosi i'r galon curo'n gyflymach. Ymarfer corff
Pa ochor o'r galon sy'n cario gwaed i'r ysgyfaint? Dde
Ble yn y byd cafodd y trawsblaniad cyntaf ei gwneud? De Affrica
Er mwyn cael calon iach mae'n bwysig i fwyta llai o ------- Fraster
Pa siambr sydd efo wal trwchus? Fentrigl chwith
Beth mae doctor yn cyfri wrth teimlo garddwn claf? Curiad y galon

Cristnogaeth Crossword

Type
Crossword
Description

Beth yw'r llyfr Sanctaidd i Gristnogion? Beibl
Mae'r hen destament yn y Beibl ond pa destament arall? Testament Newydd
Y rheolau y dylai Cristnogion ei dilyn Y Deg Gorchymyn
Efengyl Luc
Cydwybod yw.. LLAISMEWNOLDUW
Gair pwy yw'r Beibl? DUW
Ffynhonnell awdurdod bwysicaf i.. GRISTNOGION
Mae'r Hen Destament yn gasgliad a ysgrifennwyd cyn.. CYFNODIESU
Efengyl Marc
Faint o adrannau sydd yn y Beibl? dwy
Mae gan y Beibl.. symbolau
Oes copiau gwreiddiol o'r Hen Destament wedi goroesi? na
Hawl dros eraill yw.. AWDURDOD
Beth sy'n cael ei ddefnyddio mewn gwasanaethau? gweddiau
Beth syn cael ei ddefnyddio mewn gwasanaethau? Gweddiau
Gall Duw gael ei ddatguddio i ddynion drwy beth? profiadauysbrydol
Mae Duw wedi cymryd rhan beth wrth gynhyrchu'r Beibl? Werthredol
Beth mae ‘Dywedodd Duw y geiriau air am air wrth yr awduron’ yn ei olygu? ysbrydoliaeth
Mae'r Beibl yn cynnwys dysgeidiaeth Duw a phwy arall? iesugrist
Beth mae'r Beibl yn rhoi i ni? Arweiniad
Beth sy'n dod a ni'n agosach at Dduw? Gweddio

Crossword Ffoduriaid

Type
Crossword
Description

Sawl ffoduriaid sydd wedi gadael Syria? 6miliwn
Pwy ydi arlywydd syria? Assad
Pa wlad sydd yn derbyn y fwyaf o ffoduriaid? Twrci
Beth yw un or pethau mae ffoduriaid syria eisiau'r fwyaf? Diogelwch
Beth/Pwy yw'r bygythiad fwyaf yn Syria heddiw? ISIS
Beth yw prif dinas Syria? Damascus
Pa dinas sy'n cael ei cysidro fel yr fwyaf peryglus yn Syria? Aleppo
o leiaf faint o ffoduriaid wnaeth YDU derbyn yn 2017? cant mil
Beth yw'r prif ffyrdd o trafeilio ydi? Cwch
Beth yw'r gyfraith mae ISIS eisiau pawb ddilyn? Sharia

Croesair Nadolig Crossword

Type
Crossword
Description

Enw Angel Pwysig GABRIEL
Enw dyn pwysgi Iesu
Beth sy'n cael ei rhoi ar coeden Nadolig? Tinsel
Anrheg i Iesu Aur
Beth sy'n cyddio o dan coeden nadolig? Anrhegion
beth yw lliw eira? gwyn
Gair sy'n disgrifio bardd Sion Corn Llais
Rhagfyr 25ain Nadolig
Beth ydy pobl yn canu yn amser Nadolig Carolau
Beth yw Gabriel Angel
Beth oedd yn disgleirio noson geni Iesu? Seren
Beth sy'n cwpo o'r cymylau yn Rhagfyr? Eira
Enw dyn pwysig i Nadolig SionCorn

ain Crossword

Type
Crossword
Description

beth yw broses a defnyddir gan blanhigion ac organetau eraill i drosi ynni golau ffotosynthesis
beth yw'r astudiaeth o fywyd bioleg
beth yw gwneud dwr yn gwyrdd dangosydd
beth yw'r 11 cemegol o'r elfennau sodiwm
beth sydd yn gwneud dwr troi yn glas alcali
beth ydi ni yn ei anadlu ocsigen
beth sydd angen i goed i wneud ocsigen carbon deuocsid
beth yw'r astudiaeth o geffylau a elwir yn hippology
beth yw astudio creigiau litholeg
beth sydd yn gwneud y dwr troi yn coch asid
faint o diferion oedd ti gorfod rhoi mewn dwr chwech
beth oedd y llysiau oedd ni wedi defnyddio betys

Y Titanic Crossword

Type
Crossword
Description

Faint o fadau achub oedd ar y Titanic? Dau ddeg
Ym mha wlad crewyd y Titanic? Gogledd Iwerddon
Pa ddinas oedd y Titanic yn teithio tuag ati? Efrog Newydd
Pwy oedd capten y Titanic? Edward Smith
Ym mha gefnfor suddodd y Titanic? Iwerydd
Faint o fadau achub gallai'r Titanic wedi eu cario? Chwe deg pedwar
Pa gwmni oedd yn gyfrifol am adeiladu'r Titanic? White Star Line
Heblaw am bobl, beth arall oedd y Titanic yn cludo? Llythyron
Faint o wahanol rhannau oedd gan 'hull' y llong? Un deg chwech
Heblaw am blant, pwy arall gafodd blaenoriaeth ar y badau achub? Menywod
Roedd yna dros ___ ___ o bobl ar y Titanic. Dwy fil
Defnyddiwyd ____ ____ tunnell o lo bob diwrnod gan yr injans enfawr. Wyth cant
Pa fath o bobl oedd yn teithio yn y trydydd dosbarth? Ymfudwyr
Danfonwyd neges at y ___________ (y llong agosaf) ond ni ddaethant i gynorthwyo. Californian
Y llong gyntaf i ymddangos oedd y _________, ond roedd yn rhy hwyr. Caparthia
Cymerwyd ________ ___ i'r llong gyrraedd gwely'r môr ar ôl torri yn ei hanner. Chwarter awr

F neu Ff Crossword

Type
Crossword
Description

Pan fo golau yn troi arno ac yna i ffwrdd Fflachio
Dyma y gwna athro ar ddechrau pob gwers Cofrestr
Rhywbeth rydych yn gwylio yn y sinema Ffilm
Sgil mewn gwersi Mathemateg Cyfri
Gair arall am ffrind Cyfaill
Mae 3.074 o bobl yn byw yng Nghymru. Mae hynny'n ............... Ffaith
Mae nifer o rhain yn eich cartrefi Ystafelloedd
Rôl gôl geidwad Amddiffyn
Ffordd arall o gyfathrebu heblaw tecstio Ffonio
Gwydr tryloyw Ffenestr

Aberfan Crossword

Type
Crossword
Description

Beth yw enw y pentref ? Aberfan
Beth yw enw y Ysgol Gynradd Pantglas
Disaster ) mewn cymraeg Trychineb
Beth ydy ( NCB ) yn sefill am ? National Coal Board
Pa mis digwiddodd y trychineb ? Hydref
Pa fath o pentref ydy Aberfan Pentref glo
Beth cwmpodd ar y pentref Gwastraff glo
Pa dydd roedd ef pan cwympodd y gwastraff Dydd Gwener
Beth canodd y plant mewn ysgol ar Dydd Gwener ? All things bright
Pwy roedd yn gyfrifol am y digwiddiad Y Bwrdd Glo