Type
Word Search
Description

dlala
funda
geza
hamba
hleka
indodana
ingane
khala
ninjani
pheka
phuza
sanibonani
sawubona
siyaphila
ubhuti
ugogo
umama
umkhulu
unjani
usisi

Grade 3 isiZulu Word Search

Type
Word Search
Description

ishumi
mpunga
vuka
phuza
hamba
sukuma
khuluma
lala
idla
ibhola
mhlophe
ugogo
nsundu
phuzi
kuhlanu
umama
ubaba
umkhulu
isbongo
igama
gijima
isishiyagalombili
umfowethu
udadewethu
abafana
intombazane

IsiZulu: izenzo Word Search

Type
Word Search
Description

bhala
bingelela
bukela
buyela
dansa
dla
dlala
fika
funda
geza
gibela
gqoka
hlala
hleka
khahlela
khala
khuluma
phuma
shayela
thatha
xhubha

IsiZulu - Lesson 1 - Words Recap Crossword

Type
Crossword
Description

Father ubaba
Mother umama
Brother umfowethu
Sister udadewethu
Sister - slang usisi
Brother - slang ubhuthi
Grandfather Umkhulu
Granny ugogo
Uncle - mother's brother umalume
Aunty u-anti
boy umfana
How do you say 'who' in isiZulu? ubani
How are you? unjani?
Hello (to one person) Sawubona
I am fine. Ngisaphila
The word for "you" wena
Hello to two or more people Sanibona

Umndeni word serach Word Search

Type
Word Search
Description

umama
intombazane
umfana
ngena
ukudla
gijima
khala
khuluma
hamba
inkomo
umkhulu
sanibona
izingane
Ugogo
Umndeni
Sawubona
Inja
Ikati
Ubaba
Amalunga omndeni

Umndeni wami - Family Word Search

Type
Word Search
Description

Ingane
Mina
Umkhulu
Ugogo
Umalume
Uanti
Ubhuti
Usisi
Ubaba
Umama

Umqondophika no mqondofana Crossword

Type
Crossword
Description

Khala Hleka
Sukuma Hlalaphansi
Phansi Phezulu
Omdala Omncane
Ngaphandle Ngaphakathi
Ingane Umtwana
Isitulo Isihlalo
Izimpahla Izingubo
Isihlahla Umuthi
Imoto Ingcola

Izenzi (Action Words) Namalungu Omzimba (Body Parts) Crossword

Type
Crossword
Description

used to see, read and smell Iliso
Used to speak or to eat Umlomo
Used to sense, smell and breath Impumlo
Used to clap and to hold Isandla
Used to walk and run Umlenze
Flexible and below the thigh (Knee) Idolo
Used to kick and to walk Inyawo
To teach Fundisa
To leave or walk Hamba
To write Bhala
To run Baleka
To look or see Jonga
To read or study Funda
To listen or hear Mamela
To cry Khala
To laugh Hleka
To play Dlala
To work Sebenza
To wash Hlambla
Another word meaning to see or look Bona
To draw Zoba
To Speak Thetha

Zulu Word Search

Type
Word Search
Description

Upelepele
Bonga
Landa
Lujlaza okwesibhakabhka
Lujlaza okotshani
Wolintshi
Mhlophe
Mpunga
Phuzi
Nsudu
Bomvu
Mnyama
Abangane bami
Umngane wami
Udokotela
Amantombazana
Umfowethu
Udadewethu
Umama wami
Ubaba wami
uMbasa
uNdasa
uNhlolanja
uMasingana
Ganga
Ngcolisa
Phula
Deka
Gcwalisa
Phatha
Ifriji
Amakhabethe
Ifasitela
Bilisa
Shanela
Bheka
Pheka
Sula
Geza
Imfologo
Ummese
Iketelo
Izitsha
Isitsha
Amabhodwe
Ibhodwe
Isitofu
Uhavini
Ekhishini
Ikhishi

Iphazeli Word Search

Type
Word Search
Description

memeza
lalela
ivolovolo
iselesele
amanzi
uMbasa
uNhlolanja
uMasingana
iSonto
uMgqibelo
uLwesine
uLwesithathu
uLwesibili
gijima
uMsombuluko
ivilavoco
bajabulile
ubhuti
usisi
umfowethu
umkhulu
udadewethu
bagugile
ogogo
ubaba
umama

isizulu wordsearch

Type
Word Search
Description

lalela
khuluma
sebenza
cula
dlala
geza
idla
ubaba
udadewethu
ugogo
umfowethu