TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword
Type
Crossword
Description

LIEMA SULTAN QATEL IT-TRABI KOLLHA TA' BETLEM?
TAHT LIEMA IMPERATUR RUMAN SAR IC-CENSIMENT?
GHAL LIEMA PAJJIZ GUZEPPI U MARIJA FLIMKIEN MA' GESU' TARBIJA HARBU BIEX JEHILSU MILL-QILLA TA' ERODI?
LIEMA HUWA L-QADDIS LI NAGHMLU L-KOMMEMORAZZJONI TIEGHU FIS-26 TA' DICEMBRU?
X'KULUR HIJA L-PJANTA LI AHNA NSEJHULHA CHRISTMAS FLOWER?
X'INSEJHULU Z-ZMIEN TA' THEJJIHA QABEL IL-FESTA TAL-MILIED?
FATHER CHRISTMAS BIT-TALJAN JGHIDULU BABBO...........
ISEM IL-KARATTRU PRINCIPALI TA' A CHRISTMAS CAROL
IL- PAJJIZ TA' SAN NIKOLA
LIEMA HUWA L-AKTAR ORNAMENT LI JITPOGGA FUQ IL-QUCCATA TAS-SIGRA TAL-MILIED>

Il-Milied Crossword

Il-Milied Crossword
Type
Crossword
Description

L-Anġlu ta' Alla li ħabbar lil Marija li kellha ssir omm Alla kien jismu _________________
Għalkemm ___________________ ma kienx miżżewweġ lil Marija, dan xorta ħa lil Marija bħala martu
Dan Ġwanni l-__________________ għamel żmien twil jipprepara lil-Lhud għall-miġja ta' Ġesù
Marija marret iżżur lil kuġina tagħha ___________________
Marija flimkien mar-raġel tagħha, kellhom imorru ġewwa l-art ta' _______________
Damu ħafna jduru sabiex isibu post fejn iqattgħu l-lejl u fl-aħħar sabu post ġewwa stalla tal-______________
Ġesu' l-iben ta' Alla kellu jitwieled u jpoġġuh ġewwa ________________ (minn fejn jieklu l-annimali)
L-ewwel nies li semgħu dwar dan kien r-rgħajja li kienu qegħdin man-_______________ tagħhom
Wara xi żmien, isiru jafu bl-aħbar tlett _____________ li telqu kollox biex ifittxu lil din it-tarbija speċjali
Ir-re ________________, li kien ir-re ta' Ġerusalemm ta' dak iż-żmien ma tantx ħa gost li kien twieled re ġdid għax ħaseb li ser joħodlu postu
It-tlett maġi, taw lil Ġesù dawn it-tlett rigali - ______________, inċens u mirra
Minħabba r-re, Ġużeppi u Marija, kellhom imorru l-__________________
Aħna nippreparaw għall-Milied permezz ta' Żmien l-________________
Iż-żmien ta' preparazzjoni għall-Milied idum erba' _________________
Biex infakkru din il-ġrajja, ħafna minna jibnu l-___________________

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword
Type
Crossword
Description

Dan nimlih bl-ilma fil-kamra tal-banju.
Jien iż-zgħir tal-kelb.
Jiena frotta u l-kulur tiegħi huwa oranġjo.
Ħija jilbes dan f'saqajh biex imur l-iskola.
Ommi tilbes il-.............
L-ewwel xahar tas-sena jismu ......
Jien inpoġġi fuq is-........ biex niekol.
Meta tkun ix-xita, ommi tuża l-.........
Meta tkun ix-xemx aħjar tilbes il-........
Fil-bard jien nilbes il-.........
Jacob kien ma jiflaħx u ommi ħaditu għand it-........
It- ........ hija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa
Rory huwa tifel imma Jessica hija ........
Ommi issajjar fil-.....

Religjonijiet differenti Crossword

Religjonijiet differenti  Crossword
Type
Crossword
Description

Min hu L-alla tal-Musulmani
F'min jemmnu l-buddisti ?
Ghal-Buddisti, Il-kelma Nirvana xi tfisser?
Il-Kelma karma xi tfisser?
Kemm ghandom Veritajiet il-Buddisti?
Fejn beda l-Buddismu ?
L-Induwisti jemmnu f'... ?
Kemm ghandhom yugas l-Induwisti?
Kemm ghandna kmandamenti ?
F'min nemmnu ahna?
Il-Mulej f'kemm persuni qieghed?
F'liem forma qied Gesu maghna ?
Ahna x'nemmnu li huwa Gesu?
X'niccelebraw ahna wara l-qawmien ta'Gesu?
X'ktieb juzaw il-Lhud ?
Min hu l-ewwel missier tal-Lhud?
Il-Lhud x'jemmnu li huwa x-xitan?
Il-Kelma Rabbi xi tfisser?
Il-Musulumani kemm ghandhom pilastri biex jimxu fuqu?
Liem ktieb juzaw il-Musulmani?
Kemm il-velu jistghu jilbsu n-nisa Musulmani ?
Ghalfejn jinzaw iz-zarbun, Musulmani meta jitolbu ?

Attività Tettonika Crossword

Attività Tettonika Crossword
Type
Crossword
Description

L-istruttura tad-dinja hija maqsuma f'_ _ _ _' saffi prinċipali. (4)
Taħt il-qoxra tad-dinja nsibu il-_ _ _ _ _ _ _. (7)
Il- _ _ _ _ _ _ _ _ _ hija magħmula mis-saff riġidu tal-mantell u l-qoxra tad-dinja. (9)
Dawn jikkawżaw terremoti u l-formazzjoni tal-vulkani. (8, 9)
Medda ta' art kbira li sserraħ fuq il-mantell tissejjaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tettoniċa. (11)
Kontinent kbir li kien hawn fid-dinja madwar 300 miljun sena ilu. (6)
Gondwanaland u _ _ _ _ _ _ _ _ kienu żewġ kontinenti kbar fil-passat. (8)
Minflokk il-Mediterran qabel kien hemm baħar jismu _ _ _ _ _ _. (6)
Il-movimenti tal-pjattaforma tettonika Afrikana u dik Ewroasjatika jiffurmaw _ _ _ _ _ _ _ _ mmewġa. (8)
Il-punt fuq wiċċ id-dinja fejn jinħass it-terremot jissejaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (9)
Fil-qoxra il-punt li fih il-pressjoni tinħeles huwa magħruf bħala punt _ _ _ _ _ _. (6)
Wara t-terremot prinċipali, xi kultant jkun hemm theżżiż oħra li ngħidulhom _ _ _ _ _ _ _ tat-terremot. (7)
Dan jinħoloq meta t-terremot jseħħ taħt il-baħar. (7)
Dan insibu wieħed minnu ġewwa Għar Dalam biex inkejlu s-saħħa tat-terremot. (10)
Din l-iskala tkejjel il-ħsara kkawżata minn terremot. (8)
Ġabra ta' magma ġewwa d-dinja taħt il-vulkan tissejjaħ _ _ _ _ tal-magma. (4)
L-Etna huwa vulkan _ _ _ _ _. (5)

Il-Kwadru Titulari Crossword

Il-Kwadru Titulari Crossword
Type
Crossword
Description

X'hinu it-titlu mghoti lill-Parrocca ta' Bormla?
X'jisejjah qassis li jservi f'Kolleggjata?
L-isem tal-pittur tal-ewwel kwadru titulari f'Bormla
L-isem tal-mudella mghazula mill-pittur Pietru Pawl Caruana ghax-xbieha tal-Madonna.
Il-libsa tal-Madonna kienet bajda, b'faxxa ta' dan il-kulur.
Dan l-annimal jissimbolizza ix-xitan fil-kwadru titulari.
Dan huwa simbolu tal-Immakulata Kuncizzjoni li fil-pittura jinstab taht riglejn il-Madonna.
Il-Missier Etern izomm f'idu kuruna mghamula minn dawn il-fjuri.
Liem' id ippoggi fuq ras il-Madonna il-Missier Etern?
Dawn jirrapprezentaw is-seba' doni tal-Ispirtu s-Santu.
It-talba tar-Ruzarju hija raprezentata permezz ta' dawn.
L-ajkla hija simbolu ta' San Gwann, wiehed mill-erba' ...
Dan huwa s-simbolu ta' San Mark.
Wiehed mill-angli tal-kwadru huwa s-simbolu ta' dan l-evangelista.
Dan l-annimal huwa s-simbolu tal-evangelista San Luqa
Dawn il-fjuri huma simbolu tal-Madonna bhala mara safja u bla dnub.
Din il-kelma tintuza b'referenza ghat-tieni Persuna tat-Trinita Qaddisa fil-kwadru meta kien ghadu tarbija
L-isem tal-mara li tirrapprezenta lilna l-insara fil-kwadru.
L-isem tar-ragel mpitter flimkien ma martu fil-kwadru titular.
L-Ispirtu s-Santu jidher impitter fil-forma ta' dan l-annimal.

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword
Type
Crossword
Description

Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjeta hija importanti għax tagħmilhom ċittadini ____________.
Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ) qiegħda hemm biex ikun hemm lok fejn jinstemaw l-________________ bejn iż-żgħażagħ u l-leġislattiv.
Il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ isir kull __________.
Waqt is-seduti tal-Parlament Nazzjonali, iż-żgħażagħ joħorġu resoluzzjonijiet skond it-__________ diskussi.
Il-kunsill tal-________________ qed hemm għal dawk iż-żgħażagħ li għadhom l-iskola.
Ħafna miż-żgħażagħ tal-Universita jemmnu li huma l-_____________ ta' pajjiżhom.
Sfortunatament, xi kultant insibu li jkun hemm ċerta ______________ fost iż-żgħażagħ għax ma jagħtux kas u ma jipparteċipawx.
Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tista' tkun b'kwalunkwe mod bħal eżempju fil-________ tar-raħal tagħhom.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa joħolqu ____________________ kemm għal-kbar u anke għaż-żgħar.
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa ħolqu is-SŻA Teens li huwa mmirat biex iħarrġu liż-żgħażagħ fit-___________.

Aqra u qabbel Worksheet

Aqra u qabbel Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Il-kontra ta' artab.
Inxejjer din fil-festa.
Dan l-insett fitt insibuh fis-sajf.
Il-kontra ta' mqareb.
Iż-żgħar tat-tiġieġa
Reno kien marid imma issa ___________.
Ġesu' __________ għalina.
Il-papa libes _____________ iswed.
Jekk niekol ħafna ħelu inħassar ___________.
Il-ħajjat _________ ġlekk pulit.

Dragun Draganti Crossword

Dragun Draganti Crossword
Type
Crossword
Description

Isem it-tifel b'rasu kbira.
Numru ta' subien tal-armla.
Oppost ta' umli.
X'annimali ħadet il-prinċipessa?
Bint is-sultan.
Materjal iebes li kien magħmul il-bieb tal-ħofra.
Kelma oħra għall-annimali.
Kelma oħra minflokk dwejjaq.
Il-ħofra mudlama x'jgħidulu?
Kelma oħra flokk kuntent.
Kelma oħra għal pjanti.
Ħofra mudlama
Kelma oħra għal servjent fil-femminil.
Kelma oħra għal xorti
Annimal fittizju fl-istorja.

Haga Mohgaga Word Search

Haga Mohgaga Word Search
Type
Word Search
Description

il-hajja tal-bniedem
In-numru wiehed
ilsien ta' mara
Ix-xemx niezla
fit-tieni post
l-ittra 'L'
l-karozzin
flus foloz
dulliegha
Qanpiena
il-Bahar
id-dell
frejjeg
Qasrija
Ballun
kelma
ittra
Borma
serp
Mary
Hut

Cruciverba--Il Natale Crossword

Cruciverba--Il Natale Crossword
Type
Crossword
Description

Le luci che rallegana alberi, case e strade .......
È così chiamato il 24 dicembre
I bambini li aspettano sotto l'albero
Vi passano il Natale gli italiani
Insieme con il bue, è l'animale che riscalda Gesù
Detta anche "pungitopo", è una pianta con piccoli frutti rossi e foglie verdi pungenti tipica del Natale
Il papà di Gesù
La città dove è nato Gesù
Il re di Israele sotto il cui regno è nato Gesù
Rappresentazione della nascita di Gesù, con piccole statue e paesaggio palestinese
Il dolce tipico del Natale
Gli animali che, secondo la tradizione, guidano la slitta di Babbo Natale
La mamma di Gesù
È nato il giorno di Natale
La stella che annuncia la nascita di Gesù
Se c'è lei, abbiamo in bianco Natale!