Type
Crossword
Description

L-Anġlu ta' Alla li ħabbar lil Marija li kellha ssir omm Alla kien jismu _________________ Gabrijel
Għalkemm ___________________ ma kienx miżżewweġ lil Marija, dan xorta ħa lil Marija bħala martu Ġużeppi
Dan Ġwanni l-__________________ għamel żmien twil jipprepara lil-Lhud għall-miġja ta' Ġesù Battista
Marija marret iżżur lil kuġina tagħha ___________________ Eliżabetta
Marija flimkien mar-raġel tagħha, kellhom imorru ġewwa l-art ta' _______________ Betlehem
Damu ħafna jduru sabiex isibu post fejn iqattgħu l-lejl u fl-aħħar sabu post ġewwa stalla tal-______________ annimali
Ġesu' l-iben ta' Alla kellu jitwieled u jpoġġuh ġewwa ________________ (minn fejn jieklu l-annimali) maxtura
L-ewwel nies li semgħu dwar dan kien r-rgħajja li kienu qegħdin man-_______________ tagħhom nagħaġ
Wara xi żmien, isiru jafu bl-aħbar tlett _____________ li telqu kollox biex ifittxu lil din it-tarbija speċjali maġi
Ir-re ________________, li kien ir-re ta' Ġerusalemm ta' dak iż-żmien ma tantx ħa gost li kien twieled re ġdid għax ħaseb li ser joħodlu postu Erodi
It-tlett maġi, taw lil Ġesù dawn it-tlett rigali - ______________, inċens u mirra deheb
Minħabba r-re, Ġużeppi u Marija, kellhom imorru l-__________________ Eġittu
Aħna nippreparaw għall-Milied permezz ta' Żmien l-________________ Avvent
Iż-żmien ta' preparazzjoni għall-Milied idum erba' _________________ ġimgħat
Biex infakkru din il-ġrajja, ħafna minna jibnu l-___________________ Presepju

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword

Type
Crossword
Description

LIEMA SULTAN QATEL IT-TRABI KOLLHA TA' BETLEM? ERODI
TAHT LIEMA IMPERATUR RUMAN SAR IC-CENSIMENT? AWGUSTU
GHAL LIEMA PAJJIZ GUZEPPI U MARIJA FLIMKIEN MA' GESU' TARBIJA HARBU BIEX JEHILSU MILL-QILLA TA' ERODI? EGITTU
LIEMA HUWA L-QADDIS LI NAGHMLU L-KOMMEMORAZZJONI TIEGHU FIS-26 TA' DICEMBRU? STIEFNU
X'KULUR HIJA L-PJANTA LI AHNA NSEJHULHA CHRISTMAS FLOWER? HAMRA
X'INSEJHULU Z-ZMIEN TA' THEJJIHA QABEL IL-FESTA TAL-MILIED? AVVENT
FATHER CHRISTMAS BIT-TALJAN JGHIDULU BABBO........... NATALE
ISEM IL-KARATTRU PRINCIPALI TA' A CHRISTMAS CAROL EBENEZER
IL- PAJJIZ TA' SAN NIKOLA TURKIJA
LIEMA HUWA L-AKTAR ORNAMENT LI JITPOGGA FUQ IL-QUCCATA TAS-SIGRA TAL-MILIED> ANGLU

Aqra u qabbel Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Il-kontra ta' artab. iebes
Inxejjer din fil-festa. bandiera
Dan l-insett fitt insibuh fis-sajf. dubbien
Il-kontra ta' mqareb. kwiet
Iż-żgħar tat-tiġieġa flieles
Reno kien marid imma issa ___________. fieq
Ġesu' __________ għalina. miet
Il-papa libes _____________ iswed. qalziet
Jekk niekol ħafna ħelu inħassar ___________. snieni
Il-ħajjat _________ ġlekk pulit. ħiet

Attività Tettonika Crossword

Type
Crossword
Description

L-istruttura tad-dinja hija maqsuma f'_ _ _ _' saffi prinċipali. (4) erba
Taħt il-qoxra tad-dinja nsibu il-_ _ _ _ _ _ _. (7) mantell
Il- _ _ _ _ _ _ _ _ _ hija magħmula mis-saff riġidu tal-mantell u l-qoxra tad-dinja. (9) litosfera
Dawn jikkawżaw terremoti u l-formazzjoni tal-vulkani. (8, 9) Kurrenti ċirkulari
Medda ta' art kbira li sserraħ fuq il-mantell tissejjaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tettoniċa. (11) pjattaforma
Kontinent kbir li kien hawn fid-dinja madwar 300 miljun sena ilu. (6) Panġea
Gondwanaland u _ _ _ _ _ _ _ _ kienu żewġ kontinenti kbar fil-passat. (8) Laurasia
Minflokk il-Mediterran qabel kien hemm baħar jismu _ _ _ _ _ _. (6) Tethys
Il-movimenti tal-pjattaforma tettonika Afrikana u dik Ewroasjatika jiffurmaw _ _ _ _ _ _ _ _ mmewġa. (8) muntanji
Il-punt fuq wiċċ id-dinja fejn jinħass it-terremot jissejaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (9) epiċentru
Fil-qoxra il-punt li fih il-pressjoni tinħeles huwa magħruf bħala punt _ _ _ _ _ _. (6) fokali
Wara t-terremot prinċipali, xi kultant jkun hemm theżżiż oħra li ngħidulhom _ _ _ _ _ _ _ tat-terremot. (7) replika
Dan jinħoloq meta t-terremot jseħħ taħt il-baħar. (7) tsunami
Dan insibu wieħed minnu ġewwa Għar Dalam biex inkejlu s-saħħa tat-terremot. (10) sismometru
Din l-iskala tkejjel il-ħsara kkawżata minn terremot. (8) Merċalli
Ġabra ta' magma ġewwa d-dinja taħt il-vulkan tissejjaħ _ _ _ _ tal-magma. (4) Ħawt
L-Etna huwa vulkan _ _ _ _ _. (5) attiv

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword

Type
Crossword
Description

Dan nimlih bl-ilma fil-kamra tal-banju. sink
Jien iż-zgħir tal-kelb. ġeru
Jiena frotta u l-kulur tiegħi huwa oranġjo. larinġa
Ħija jilbes dan f'saqajh biex imur l-iskola. żarbun
Ommi tilbes il-............. libsa
L-ewwel xahar tas-sena jismu ...... Jannar
Jien inpoġġi fuq is-........ biex niekol. siġġu
Meta tkun ix-xita, ommi tuża l-......... umbrella
Meta tkun ix-xemx aħjar tilbes il-........ kapell
Fil-bard jien nilbes il-......... ġakketta
Jacob kien ma jiflaħx u ommi ħaditu għand it-........ tabib
It- ........ hija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa Tnejn
Rory huwa tifel imma Jessica hija ........ tifla
Ommi issajjar fil-..... kċina

Religjonijiet differenti Crossword

Type
Crossword
Description

Min hu L-alla tal-Musulmani Allah
F'min jemmnu l-buddisti ? Siddharta Gautama
Ghal-Buddisti, Il-kelma Nirvana xi tfisser? Helsien
Il-Kelma karma xi tfisser? Terga' Titwieled mill-gdid
Kemm ghandom Veritajiet il-Buddisti? Erbgha
Fejn beda l-Buddismu ? Northeastern Indja
L-Induwisti jemmnu f'... ? Alla Wiehed
Kemm ghandhom yugas l-Induwisti? Erbgha
Kemm ghandna kmandamenti ? Ghaxra
F'min nemmnu ahna? Alla
Il-Mulej f'kemm persuni qieghed? Tlett persuni
F'liem forma qied Gesu maghna ? L-ispirtu Santu
Ahna x'nemmnu li huwa Gesu? l-iben t'Alla
X'niccelebraw ahna wara l-qawmien ta'Gesu? L-Ghid
X'ktieb juzaw il-Lhud ? Torah
Min hu l-ewwel missier tal-Lhud? Abram
Il-Lhud x'jemmnu li huwa x-xitan? Anglu
Il-Kelma Rabbi xi tfisser? Mghallem
Il-Musulumani kemm ghandhom pilastri biex jimxu fuqu? Hamsa
Liem ktieb juzaw il-Musulmani? Qu'ran
Kemm il-velu jistghu jilbsu n-nisa Musulmani ? Tnejn
Ghalfejn jinzaw iz-zarbun, Musulmani meta jitolbu ? sens ta' rispett

Il-Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Crossword

Type
Crossword
Description

Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjeta hija importanti għax tagħmilhom ċittadini ____________. attivi
Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ) qiegħda hemm biex ikun hemm lok fejn jinstemaw l-________________ bejn iż-żgħażagħ u l-leġislattiv. opinjonijiet
Il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ isir kull __________. sena
Waqt is-seduti tal-Parlament Nazzjonali, iż-żgħażagħ joħorġu resoluzzjonijiet skond it-__________ diskussi. temi
Il-kunsill tal-________________ qed hemm għal dawk iż-żgħażagħ li għadhom l-iskola. istudenti
Ħafna miż-żgħażagħ tal-Universita jemmnu li huma l-_____________ ta' pajjiżhom. futur
Sfortunatament, xi kultant insibu li jkun hemm ċerta ______________ fost iż-żgħażagħ għax ma jagħtux kas u ma jipparteċipawx. apatija
Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ tista' tkun b'kwalunkwe mod bħal eżempju fil-________ tar-raħal tagħhom. festa
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa joħolqu ____________________ kemm għal-kbar u anke għaż-żgħar. attivitajiet
Is-Sezzjoni Żgħażagħ Ajklieri ta' Ħal Luqa ħolqu is-SŻA Teens li huwa mmirat biex iħarrġu liż-żgħażagħ fit-___________. tmexxija

Customer Service Week Crossword Puzzle

Type
Crossword
Description

Your most important communication tool when you’re on the phone is your _____. voice
Another word for internal customer is _____. coworker
Taking personal responsibility for a customer’s complaint is taking _____ o w n e r s h i p
You sound more relaxed and friendly when you _____ while talking on the phone. s m i l e
You start each call with a friendly ____ g r e e t i n g
Offering a customer additional products or services is cross-selling or _____. u p s e l l i n g
With angry customers it’s important to let them do this, _____. v e n t
A positive one will make your day better. a t t i t u d e
The annual celebration of the importance of customer service is _____. (3 words). CustomerServiceWeek
Customer complaints should be seen as _____ to improve service. opportunit
Delighting your customers means _____ their expectations. exceeding
When speaking with customers you should vary the _____ of your voice. Tone
The people you serve each day. customers
Anticipating problems, heading them off and alerting customers is being _____. proactive
Treat each customer as if they’re the _____ one you’ll deal with that day. only
Customers who have their complaints satisfactorily resolved tell an average of how many people? five
The most important customer service skill is _____. listening

Kapitlu 8 Crossword

Type
Crossword
Description

Leli lil Betti taha katina tal-______________. Fidda
Ix-xiħ għamel wieħed jixbah lil Leli. Pastur
Hekk kien jisimha z-zija ta' Betti. Ċens
Ix-xiħ kien iħobb idoqqha. Żaqq
Dan kielu waqt l-ikla tal-Milied. Serduk
Il-karattru ewlieni tal-istorja. Leli
Iz-zija Ċens kienet tixbah lill-pastura tal-___________ fuq rasha. Ġarra
Din kienet marida ħafna miskina. Betti
Ix-xiħ jarma wieħed kull sena bil-ġebel tal-gargazza. Presepju
Ix-xiħ kien jagħmel il-pasturi b'dan il-materjal. Tafal

Il-Kwadru Titulari Crossword

Type
Crossword
Description

X'hinu it-titlu mghoti lill-Parrocca ta' Bormla? Kolleggjata
X'jisejjah qassis li jservi f'Kolleggjata? Kanonku
L-isem tal-pittur tal-ewwel kwadru titulari f'Bormla Gimach
L-isem tal-mudella mghazula mill-pittur Pietru Pawl Caruana ghax-xbieha tal-Madonna. Madalena
Il-libsa tal-Madonna kienet bajda, b'faxxa ta' dan il-kulur. IKHAL
Dan l-annimal jissimbolizza ix-xitan fil-kwadru titulari. SERP
Dan huwa simbolu tal-Immakulata Kuncizzjoni li fil-pittura jinstab taht riglejn il-Madonna. Qamar
Il-Missier Etern izomm f'idu kuruna mghamula minn dawn il-fjuri. WARD
Liem' id ippoggi fuq ras il-Madonna il-Missier Etern? Lemin
Dawn jirrapprezentaw is-seba' doni tal-Ispirtu s-Santu. Angli
It-talba tar-Ruzarju hija raprezentata permezz ta' dawn. Fjuri
L-ajkla hija simbolu ta' San Gwann, wiehed mill-erba' ... Evangelisti
Dan huwa s-simbolu ta' San Mark. Iljun
Wiehed mill-angli tal-kwadru huwa s-simbolu ta' dan l-evangelista. Mattew
Dan l-annimal huwa s-simbolu tal-evangelista San Luqa Baqra
Dawn il-fjuri huma simbolu tal-Madonna bhala mara safja u bla dnub. Gilji
Din il-kelma tintuza b'referenza ghat-tieni Persuna tat-Trinita Qaddisa fil-kwadru meta kien ghadu tarbija Bambin
L-isem tal-mara li tirrapprezenta lilna l-insara fil-kwadru. Eva
L-isem tar-ragel mpitter flimkien ma martu fil-kwadru titular. Adam
L-Ispirtu s-Santu jidher impitter fil-forma ta' dan l-annimal. Hamiema

It-Tieni Gwerra Dinjija Crossword

Type
Crossword
Description

Min kien il-mexxej tal-Ġermanja? Hitler
Min kien il-mexxej tal-Italja? Mussolini
X'hemm miktub fuq il-George Cross? For.... Gallantry
Minn min sar l-ewwel attakki bl-arju fuq Malta? Taljani
X'kienu jissejħu l-Ingilterra, Franza u l-Amerka matul il-gwerra? Alleati
X'kienu jissejħu l-Ġermanja u l-Italja fil-gwerra? Assi
It-tlieta ajruplani li kellha Malta kienu Faith, Charity u .... Hope
X'kien jismu l-aħħar vapur tal-konvoj li wasal Malta? Ohio
X'kienu jisimgħu l-Maltin meta kienu jkunu ġejjin l-ajruplani tal-għadu? sirena
Min kien jaħkem fuq Malta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija? Ingliżi