It-Tieni Gwerra Dinjija Crossword
Type
Crossword
Description

Min kien il-mexxej tal-Ġermanja?
Min kien il-mexxej tal-Italja?
X'hemm miktub fuq il-George Cross? For....
Minn min sar l-ewwel attakki bl-arju fuq Malta?
X'kienu jissejħu l-Ingilterra, Franza u l-Amerka matul il-gwerra?
X'kienu jissejħu l-Ġermanja u l-Italja fil-gwerra?
It-tlieta ajruplani li kellha Malta kienu Faith, Charity u ....
X'kien jismu l-aħħar vapur tal-konvoj li wasal Malta?
X'kienu jisimgħu l-Maltin meta kienu jkunu ġejjin l-ajruplani tal-għadu?
Min kien jaħkem fuq Malta fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija?

Il-Milied Crossword

Il-Milied Crossword
Type
Crossword
Description

L-Anġlu ta' Alla li ħabbar lil Marija li kellha ssir omm Alla kien jismu _________________
Għalkemm ___________________ ma kienx miżżewweġ lil Marija, dan xorta ħa lil Marija bħala martu
Dan Ġwanni l-__________________ għamel żmien twil jipprepara lil-Lhud għall-miġja ta' Ġesù
Marija marret iżżur lil kuġina tagħha ___________________
Marija flimkien mar-raġel tagħha, kellhom imorru ġewwa l-art ta' _______________
Damu ħafna jduru sabiex isibu post fejn iqattgħu l-lejl u fl-aħħar sabu post ġewwa stalla tal-______________
Ġesu' l-iben ta' Alla kellu jitwieled u jpoġġuh ġewwa ________________ (minn fejn jieklu l-annimali)
L-ewwel nies li semgħu dwar dan kien r-rgħajja li kienu qegħdin man-_______________ tagħhom
Wara xi żmien, isiru jafu bl-aħbar tlett _____________ li telqu kollox biex ifittxu lil din it-tarbija speċjali
Ir-re ________________, li kien ir-re ta' Ġerusalemm ta' dak iż-żmien ma tantx ħa gost li kien twieled re ġdid għax ħaseb li ser joħodlu postu
It-tlett maġi, taw lil Ġesù dawn it-tlett rigali - ______________, inċens u mirra
Minħabba r-re, Ġużeppi u Marija, kellhom imorru l-__________________
Aħna nippreparaw għall-Milied permezz ta' Żmien l-________________
Iż-żmien ta' preparazzjoni għall-Milied idum erba' _________________
Biex infakkru din il-ġrajja, ħafna minna jibnu l-___________________

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword

Sib il-Kelma fit-tisliba Crossword
Type
Crossword
Description

Dan nimlih bl-ilma fil-kamra tal-banju.
Jien iż-zgħir tal-kelb.
Jiena frotta u l-kulur tiegħi huwa oranġjo.
Ħija jilbes dan f'saqajh biex imur l-iskola.
Ommi tilbes il-.............
L-ewwel xahar tas-sena jismu ......
Jien inpoġġi fuq is-........ biex niekol.
Meta tkun ix-xita, ommi tuża l-.........
Meta tkun ix-xemx aħjar tilbes il-........
Fil-bard jien nilbes il-.........
Jacob kien ma jiflaħx u ommi ħaditu għand it-........
It- ........ hija l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa
Rory huwa tifel imma Jessica hija ........
Ommi issajjar fil-.....

Il-Forom tal-Verbi - L-Ewwel Parti Crossword

Il-Forom tal-Verbi - L-Ewwel Parti Crossword
Type
Crossword
Description

Fil-verità, kemm hemm forom tal-verbi.
Il-forom tal-verbi japplikaw għall-verbi ta’ dan in-nisel biss.
L-ewwel forma tissejjaħ hekk ukoll.
L-ewwel forom tinqasam fi tnejn - Ewlieni u ...
It-tieni forma titnissel minn din il-forma
It-tieni forma dejjem issir billi tirdoppja din il-konsonanti.
Dawn il-verbi qatt ma jieħdu t-tieni u l-ħames forma
It-tieni forma tal-verb TAR.
Il-ħames forma titnissel minn din il-forma.
Normalment il-ħames forma ssir billi nżidu T quddiem it-tieni forma iżda meta l-verbi jkunu jibdew bil-konsonanti ċ,d,ġ,s,x,z,ż fil-ħames forma għandna __________ il-konsonanti tal-bidu.
Agħti l-ħames forma tal-verb ĊEKKEN.

Attività Tettonika Crossword

Attività Tettonika Crossword
Type
Crossword
Description

L-istruttura tad-dinja hija maqsuma f'_ _ _ _' saffi prinċipali. (4)
Taħt il-qoxra tad-dinja nsibu il-_ _ _ _ _ _ _. (7)
Il- _ _ _ _ _ _ _ _ _ hija magħmula mis-saff riġidu tal-mantell u l-qoxra tad-dinja. (9)
Dawn jikkawżaw terremoti u l-formazzjoni tal-vulkani. (8, 9)
Medda ta' art kbira li sserraħ fuq il-mantell tissejjaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tettoniċa. (11)
Kontinent kbir li kien hawn fid-dinja madwar 300 miljun sena ilu. (6)
Gondwanaland u _ _ _ _ _ _ _ _ kienu żewġ kontinenti kbar fil-passat. (8)
Minflokk il-Mediterran qabel kien hemm baħar jismu _ _ _ _ _ _. (6)
Il-movimenti tal-pjattaforma tettonika Afrikana u dik Ewroasjatika jiffurmaw _ _ _ _ _ _ _ _ mmewġa. (8)
Il-punt fuq wiċċ id-dinja fejn jinħass it-terremot jissejaħ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (9)
Fil-qoxra il-punt li fih il-pressjoni tinħeles huwa magħruf bħala punt _ _ _ _ _ _. (6)
Wara t-terremot prinċipali, xi kultant jkun hemm theżżiż oħra li ngħidulhom _ _ _ _ _ _ _ tat-terremot. (7)
Dan jinħoloq meta t-terremot jseħħ taħt il-baħar. (7)
Dan insibu wieħed minnu ġewwa Għar Dalam biex inkejlu s-saħħa tat-terremot. (10)
Din l-iskala tkejjel il-ħsara kkawżata minn terremot. (8)
Ġabra ta' magma ġewwa d-dinja taħt il-vulkan tissejjaħ _ _ _ _ tal-magma. (4)
L-Etna huwa vulkan _ _ _ _ _. (5)

Il-Kwadru Titulari Crossword

Il-Kwadru Titulari Crossword
Type
Crossword
Description

X'hinu it-titlu mghoti lill-Parrocca ta' Bormla?
X'jisejjah qassis li jservi f'Kolleggjata?
L-isem tal-pittur tal-ewwel kwadru titulari f'Bormla
L-isem tal-mudella mghazula mill-pittur Pietru Pawl Caruana ghax-xbieha tal-Madonna.
Il-libsa tal-Madonna kienet bajda, b'faxxa ta' dan il-kulur.
Dan l-annimal jissimbolizza ix-xitan fil-kwadru titulari.
Dan huwa simbolu tal-Immakulata Kuncizzjoni li fil-pittura jinstab taht riglejn il-Madonna.
Il-Missier Etern izomm f'idu kuruna mghamula minn dawn il-fjuri.
Liem' id ippoggi fuq ras il-Madonna il-Missier Etern?
Dawn jirrapprezentaw is-seba' doni tal-Ispirtu s-Santu.
It-talba tar-Ruzarju hija raprezentata permezz ta' dawn.
L-ajkla hija simbolu ta' San Gwann, wiehed mill-erba' ...
Dan huwa s-simbolu ta' San Mark.
Wiehed mill-angli tal-kwadru huwa s-simbolu ta' dan l-evangelista.
Dan l-annimal huwa s-simbolu tal-evangelista San Luqa
Dawn il-fjuri huma simbolu tal-Madonna bhala mara safja u bla dnub.
Din il-kelma tintuza b'referenza ghat-tieni Persuna tat-Trinita Qaddisa fil-kwadru meta kien ghadu tarbija
L-isem tal-mara li tirrapprezenta lilna l-insara fil-kwadru.
L-isem tar-ragel mpitter flimkien ma martu fil-kwadru titular.
L-Ispirtu s-Santu jidher impitter fil-forma ta' dan l-annimal.

Imla l-vojt bil-kliem korrett Crossword

Imla l-vojt bil-kliem korrett Crossword
Type
Crossword
Description

Ikteb it-tielet forma tal-verb fehem
Ikteb it-tieni forma tal-verb weħel
Ikteb is-sitt forma ta' fiehem
ikteb l-ewwel forma ta' tbierek
Ikteb it-tielet forma ta' megħek
ikteb is-sitt forma ta' megħek
Ikteb it-tielet forma tan-nom safar
Ikteb it-tielet forma ta' qarr
ikteb it-tielet forma tal-verb ġegħel
agħaqqad il-verb 'ġegħel' ma' 'lilha'
Ikteb l-ewwel forma ta' ġiegħel
Ikteb s-sitt forma ta' 'sieħeb'
huwa kien se ______________ (megħek) fl-art

Tisliba Crossword

Tisliba Crossword
Type
Crossword
Description

Jiehu hsieb id-dhul u l-hrug tal flus ta kumpanija
Jirexta fuq il-palk jew fil-films
Tahsel ghan nies
Bicca metal tawalija u bil-ponta
bejjiegh fil-hanut tal-merca
nghiduha ghal min hu injorant
Jaghmlu bih li jridu
irqiq hafna
tidhaq bih kif trid
ihobb jiftahar
dahlu fl-ixkora
fuq tijaw

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword

TISLIBA TAL-MILIED 2018 Crossword
Type
Crossword
Description

LIEMA SULTAN QATEL IT-TRABI KOLLHA TA' BETLEM?
TAHT LIEMA IMPERATUR RUMAN SAR IC-CENSIMENT?
GHAL LIEMA PAJJIZ GUZEPPI U MARIJA FLIMKIEN MA' GESU' TARBIJA HARBU BIEX JEHILSU MILL-QILLA TA' ERODI?
LIEMA HUWA L-QADDIS LI NAGHMLU L-KOMMEMORAZZJONI TIEGHU FIS-26 TA' DICEMBRU?
X'KULUR HIJA L-PJANTA LI AHNA NSEJHULHA CHRISTMAS FLOWER?
X'INSEJHULU Z-ZMIEN TA' THEJJIHA QABEL IL-FESTA TAL-MILIED?
FATHER CHRISTMAS BIT-TALJAN JGHIDULU BABBO...........
ISEM IL-KARATTRU PRINCIPALI TA' A CHRISTMAS CAROL
IL- PAJJIZ TA' SAN NIKOLA
LIEMA HUWA L-AKTAR ORNAMENT LI JITPOGGA FUQ IL-QUCCATA TAS-SIGRA TAL-MILIED>

Għaliex it-Torok attakkaw 'il Malta fl-1565? Crossword

Għaliex it-Torok attakkaw 'il Malta fl-1565? Crossword
Type
Crossword
Description

Malta tinsab f'nofs il-baħar _______
Il-__________ strateġika ta' Malta kienet r-raġuni għaliex kull imperu riedna.
Il-Portijiet huma tajbin għall-________
Malta għandha ______ tajba s-sena kollha
It-Torok kienu _____
L-Kavallieri kienu ______
Malta kienet it-______ sabiex jirbħu l-Ewropa.
L-Ordni kienu spiss _____ ix-xwieni Torok.
Il-Kavallieri kienu ____ tajbin ħafna.
Jien is-Sultan tal-Imperu Ottoman.

Haga Mohgaga Word Search

Haga Mohgaga Word Search
Type
Word Search
Description

il-hajja tal-bniedem
In-numru wiehed
ilsien ta' mara
Ix-xemx niezla
fit-tieni post
l-ittra 'L'
l-karozzin
flus foloz
dulliegha
Qanpiena
il-Bahar
id-dell
frejjeg
Qasrija
Ballun
kelma
ittra
Borma
serp
Mary
Hut