Type
Word Search
Description

kombineer
deeltjies
een
eienskappe
gasse
koffie
koolsuurgas
lemoensap
materiale
mengsel
metodes
olie
onoplosbaar
oplosbaar
skei
skeiding
sop
sout
stowwe
suiker
suiwer
suurstof
twee
van
verskillende
water
ysblokkie water

Oplossings Crossword

Type
Crossword
Description

Watter woord beteken dat die partikels van 'n stof versprei tussen die partikels van 'n ander? Oplos
'n Mengsel waarin ons nie die verskillende stowwe kan identifiseer nie. Oplossing
Dit lyk regdeur die hele oplossing dieselfde. Eenvormig
Kan oplos. Oplosbaar
Kan nie oplos nie. Onoplosbaar
Hoe goed 'n stof oplos. Oplosbare stof
Vloeistof waarin iets oplos. Oplosmiddel
Vloeistof verander in 'n gas. Verdamping
Opgeloste stof verander in kristalle. Kristallisering
Spesiale apparaat wat vloeistowwe of oplossings laat deurvloei. Filtreerpapier
Kleinste dele van 'n stof. Partikels
Partikels is baie naby mekaar. Vastestof
Daar is klein spasies tussen die partikels. Vloeistof
Die partikels kan vinnig en vrylik beweeg. Gas
Twee of meer stowwe wat saamgevoeg is. Mengsel
Breek 'n mengsel weer op soos wat dit aanvanklik was. Skei
Vastestofmengsel te skei met die hand. Sorteer
Wat gebeur as jy 'n vastestof (soos ys) verhit? Smelting
Die omgekeerde van smelting. Verkoel

Atmosfeer: Troposfeer, Stratosfeer, Mesosfeer en Termosfeer Crossword

Type
Crossword
Description

Buitenste laag van die atmosfeer Termosfeer
Mengsel van gasse in atmosfeer-stikstof,suurstof,..........ander gasse en waterdampe Koolsuurgas
Laag gasse wat Aarde omring Atmosfeer
Laag naaste aan Aarde bevat suurstof en..... wat nodig is vir lewe. Waterdamp
Troposfeer bevat....... wat ons in asem. Suurstof
Die troposfeer is die enigste laag wat........ bevat Waterdamp
Klein seeplante waarop seediere voed Fitoplankton
Koudste gedeelte van atmosfeer Mesosfeer
Bo stratosfeer wat osoonlaag bevat Mesosfeer
Termosfeer is die........ laag van die atmosfeer Hoogste

skeiding van mengsels Crossword

Type
Crossword
Description

skei vastestowwe wat uit groot deeltjies bestaan sortering
wat gebeur as modderwater vir 'n ruk staan afsakking
as modderwater se vloeistof versigtig skuins gehou en afgegooi word dekantering
haal sekere metale uit mengsels magneet
pas by yster en kobalt nikkel
om vloeistowwe met verskillende digthede te skei skeitregter
word gebruik om groot onsuiwerhede uit water te verwyder filtrasie
die eindproduk van water wat deur filtreerpapier beweeg het filtraat
toevoeging van hitte tot suikerwater verdamping
die proses wat plaasvind nadat die water uit suikerwater verwyder is kristallisasie
suiwer, drinkbare water, nadat distillasie plaasgevind het distillaat
die tegniek wat gebruik kan word om pigmente in ink te skei chromatografie

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Luan Silvo NW Crossword

Type
Crossword
Description

Vaste stof na n aste stof word 'n ___ genoem Vries
__ is die kleinste deel van 'n materiaal molekule
As iets hard word ___ verhard
'n toe struktuur wat met hoë temprature smelt word ___ genoem smeltoond
Gemngde metaal Allooie
Ferm stowwe wat 'n vaste vorm het Vastestof
Wanneer waterdamp in die lug van 'n gas in 'n vloestof verander Kondensasie
Waruit nuwe plante kan groei Saad
Stowwe soos lug Gasse
Lewende dinge kan meer word Voorplanting
'n gas wat nodig is om asem te haal Suurstof
Saad word lewendig Ontkiem
Anker 'n plant in die grond Wortel
Stawe waarmee 'n struktuur gestut word Spanstuk
Iets wat 'n struktuur versterk Stut
Die tempratuur waarteen vloeistowwe kook Kookpunt
'n Gas wat vorm wanneer water tot kookpunt verhit Waterdamp
Waar diere bly Habitat
Verskillende vorms van aterie wat vir ons nuttig is word ___ genoem Materiaal
Al die materiale om ons is in een van 3 ___ Toestande

Gedigte 11.5 Crossword

Type
Crossword
Description

aa bb cc PAARRYM
abab KRUISRYM
abba OMVORMDE RYM
abcb GEBROKERYM
aaa SLAGRYM
abaabcbccb VERSLIGERDE RYM
Tweereëlige strofe KOEPLET
Driereëlige strofe Tersine
Vierreëlige strofe Kwatryn
Eerste agt versreëls vorm die OKTAAF
Laaste ses versreëls vorm die SESTET
Ons vergelyk twee dinge of sake met mekaar VERGELYKING
Ons vergelyk twee dinge of sake direk met mekaar METAFOOR
Ons gee menslike eienskappe aan ‘n dier of voorwerp PERSONIFIKASIE
Herhaling van die dieselfde medeklinker / konsonante ALLITERASIE
Stil bly is ook 'n antwoord PARADOKS
Die noem van 'n gedeelte vir die geheel SINEKDOGEE
Ek het jou al 'n duisend maal gewarsku! HIPERBOOL
Dit word ook versagting genoem EUFEMISME
Die borriegeur van die son SINESTESIE

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Taal Hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

'n Woord wat min of meer dieselfde betekenis as 'n ander woord het. Sinoniem
'n Woord wat die teenoorgestelde betekenis as 'n ander woord het. Antoniem
Die kleinste betekenisvolle eenheid van 'n woord. Basisvorm
'n Woord met twee of meer basisvorme. Samestelling
Die naam van 'n persoon, plek of ding. Eienaam
Beskryf die selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Help die werkwoord bv. het of sal Hulpwerkwoord
Iemand of iets wat die handeling uitvoer in 'n sin. Onderwerp
Beskryf die werkwoord. Bywoord
Die aksie wat plaavind in 'n sin. Werkwoord
Woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar dit het verskillende betekenisse. Homonieme
Woorde wat dieselfde klink, maar verskillend gespel word en het verskillende betekenisse. Homonieme
Die tydsvorm waarin die woord "het" en "ge-" in 'n sin gebruik word. verlede tyd
Die tydsvorm waarin die woord "sal" gebruik word. Toekomende tyd
'n SIn wat met 'n vraagteken eindig. Vraagsin
'n Woorddeel wat agter aan 'n basisvorm gevoeg word. agtervoegsel
'n Woorddeel wat vooraan 'n basisvorm gevoeg word. Voorvoegsel
'n Sin wat net uit 'n onderwerp, voorwerp en gesegde bestaan. Enkelvoudige sin
'n Sin wat twee of meer gesegdes het en word verbind met 'n voegwoord. Veelvoudige sin
Onbepaalde lidwoord. 'n
Bepaalde lidwoord. die
Woorde wat gebruik word om sinne bymekaar te voeg bv. en, maar voegwoorde

Assesseringstegnieke Crossword

Type
Crossword
Description

Kreatiewe skryfwerk voorsien gewoonlik ʼn goeie bewys van leerders se kreatiwiteit en kan ook die kennis en vaardighede wat hulle opgedoen het, reflekteer. Kreatiewe skryfwerk is ook ʼn goeie vorm van assessering vir die assessering van waardes. Kreatiewe denke
Dit is ʼn spesifieke skryftaak. Kriteria word vasgepen voor die voorbereidingstyd van ʼn funksionele skryftaak en leerders moet dan daarop reageer. Funksionele skryfwerk kan gebruik word om kennis, ʼn paar vaardighede en waardes te assesseer. Funksionele skryfwerk
Mondelinge aanbieding kan goeie insigte bied met betrekking tot leerders se kennis en waardes. Dit kan gelei word deur kritiese vrae, wat insig gee omtrent die vaardighede wat ontwikkel is. Gesproke taal
Hierdie vorm van assessering vereis van leerders om mondeling of skriftelik te reageer op ’n gegewe teks. Dit help om leerders se vermoë te assesseer om kennis, vaardighede en waardes binne ʼn gegewe konteks of scenario toe te pas. Reaksie op teks
Hierdie vorm van assessering maak voorsiening vir ʼn holistiese evaluering of assessering van leerders se vermoë om kennis, vaardighede en waardes te kombineer deur ondersoeke te onderneem. Kriteria moet voorsien word vir die verskillende stadia van die ondersoekproses. Ondersoekaktiwiteite
Soos ondersoekaktiwiteite maak projekte ook voorsiening vir ʼn holistiese assessering van leerders se vermoë om kennis, vaardighede en waardes in die konteks van die projek toe te pas. Verskillende stadia van die projek kan apart geassesseer word, asook die projek as geheel. Projekte
Die gebruik van gevallestudies is ʼn manier om te assesseer of leerders kennis, vaardighede en waardes in ʼn ander konteks kan toepas. Gevallestudie
Navorsingstake assesseer leerders se vermoë om werk onafhanklik te onderneem en om kennis van een konteks na ʼn ander te bring. Navorsing
Rolspel maak voorsiening vir assessering van uitdrukkingsvaardighede en is ook baie nuttig vir die assessering van waardes. Rolspel kan ook gebruik word om die assessering van die toepassing van kennis van een konteks na ʼn ander te assesseer. Rolspel
Toetse is nuttig om die herroeping van kennis te assesseer. Dit kan ook verstaan of begrip assesseer. As vrae noukeurig en akkuraat voorberei word, kan dit ook die toepassing van kennis en sekere vaardighede assesseer. Toets
Soos projekte en ondersoeke maak take ook voorsiening vir ʼn meer holistiese assessering van kennis, vaardighede en waardes en hulle toepassing in verskillende kontekste. Taak
Praktiese demonstrasies is ook baie nuttig vir die assessering van vaardighede en hulle toets hoe leerders kennis en waardes in vaardighede demonstreer. Praktiese Demonstrasie
Simulasie is soortgelyk aan praktiese demonstrasies, behalwe dat dit dikwels iets onrealisties demonstreer. Dit is nuttig vir die assessering van die toepassing van kennis, vaardighede en waardes binne verskillende kontekste. simulasie

f en v hersiening Crossword

Type
Crossword
Description

Hiermee kan jy van een land tot die volgende vlieg, wat is dit? Vliegtuig
Baie rook kom uit hierdie gebou. Fabriek
Iemand wat ander help is... gaaf
Met wat is 'n voel bedek? vere
Wat het twee wiele en 'n ketting? fiets
Ek ..... die papier en gooi dit in die drom Frommel
Dis Biebie, kalla en ... vlooi
Wanneer dit beurtkrag is, gebruik ons 'n ... Flits
Sy het gehardloop, laat die ...... staan. stof
Watter diertjie swem in die see? vis
Die juffrou het gese ons mag .... maar nie raas nie. fluister
een, twee, drie... vier
Watter klank maak 'n hond? blaf
Watter dier se brein is so groot soos jou pinkie se nael? volstruis