Type
Word Search
Description

Bedydd
Meseia
Dŵr
Gwaed
Gwin
Bara
Swper Olaf
Croes
Beibl
Jerwsalem
Iesu Grist
Duw

Y Beibl Crossword

Type
Crossword
Description

Pa destament sydd wedi ei ysgrifennu cyn cyfnod iesu? Testament Newydd
Pa reolau sy'n hanfodol i Gristnogion eu dilyn? Deg Gorchymyn
Efengyl Mathew, Marc, Ioan a phwy gaiff ei gynnwys yn y 4 Efengyl? Luc
Pwy gafodd effaith mawr ar Gristnogaeth, heblaw am Dduw a Iesu? Job
Cred rhai Cristnogion mae gair pwy yw'r Beibl? Duw
Beth mae pobl anghrefyddol yn gredu yw'r Beibl? Ffuglen
Beth yw'r enw ar Gristnogion sy'n credu'n y Beibl air am air? Llythrenolwyr
Pwy nad oedd awduron yr Hen Destament yn ei adnabod? Iesu
Os mae gair Duw yw'r Beibl mae ganddo... Awdurdod
Os mae gair Duw yw'r Beibl, pa effaith mae Cristnogion yn honni fod Duw wedi ei gael ar y Beibl? Ysbrydoliaeth
Sut mae'r Beibl yn arbennig ac unigryw ? Gair Duw
Beth gelwir y weithred o Dduw'n gwneud ei hun yn hysbys i ddyn trwy'r Beibl? datguddiad
Mae'r Beibl yn dangos i Gristnogion sut hoffai Duw iddynt... Fyw

Croesaur Nadoli Crossword

Type
Crossword
Description

Geni ar 25 o Rhagfyr Iesu
Mynd ar dydd Sul Eglwys
Ar ben y goeden nadolig Seren
25ed o Rhagfyr Nadolig
Rhoir anrhegion i Iesu doethion
Angel Gabriel
Planhigyn pigog Celyn
Bwyta gyda caws a bara Cawl
Bwyta ar dydd Nadolig Twrci
Dwr yn troi i ia Rhewi
Iesu yn cysgu mewn Preseb
Gwneud e pryd rhyduch chin hapus Gweni

Croesair Y Beibl Crossword

Type
Crossword
Description

Pa rheolau mae angen i Gristnogion ddilyn? Deg Orchymyn
Beth yw cred pobl anghrefyddol ar y beibl ffuglen
Oherwydd gair duw yw'r beibl, ganddo beth? awdurdod
Pam mae'r Beibl yn arbennig? Gair Duw
Y weithred o Dduw'n gwneud ei hun yn hysbys i ddyn trwy'r beibl yw... Datguddiad
Beth yw enw Cristnogion sy'n credu ym mhob gair yn y Beibl? Llythrenolwyr
Pwy sydd yn cael ei gynnwys yn y 4 Efengyl? Luc, Matthew, Ioan a....... Marc
Heblaw am Duw a Iesu, pwy gafodd yr effaith mwyaf ar Gristnogaeth? Job
Gair pwy yw'r Beibl? Duw
Pa destament sydd wedi ei ysgrifennu cyn cyfnod Iesu? Testament Newydd

Wales Wordsearch!!

Type
Word Search
Description

CAWS
BARA
CAWL
HEULOG
EIRA
GLAW
SWS
CARU
AFON
CARDIFF
CASTELL
CATH
CEG
CROES
DOL
GWELY
HEN
LLEUAD
OREN
SEREN
SHEEP
SWANSEA

Cristnogaeth Crossword

Type
Crossword
Description

Beth yw'r llyfr Sanctaidd i Gristnogion? Beibl
Mae'r hen destament yn y Beibl ond pa destament arall? Testament Newydd
Y rheolau y dylai Cristnogion ei dilyn Y Deg Gorchymyn
Efengyl Luc
Cydwybod yw.. LLAISMEWNOLDUW
Gair pwy yw'r Beibl? DUW
Ffynhonnell awdurdod bwysicaf i.. GRISTNOGION
Mae'r Hen Destament yn gasgliad a ysgrifennwyd cyn.. CYFNODIESU
Efengyl Marc
Faint o adrannau sydd yn y Beibl? dwy
Mae gan y Beibl.. symbolau
Oes copiau gwreiddiol o'r Hen Destament wedi goroesi? na
Hawl dros eraill yw.. AWDURDOD
Beth sy'n cael ei ddefnyddio mewn gwasanaethau? gweddiau
Beth syn cael ei ddefnyddio mewn gwasanaethau? Gweddiau
Gall Duw gael ei ddatguddio i ddynion drwy beth? profiadauysbrydol
Mae Duw wedi cymryd rhan beth wrth gynhyrchu'r Beibl? Werthredol
Beth mae ‘Dywedodd Duw y geiriau air am air wrth yr awduron’ yn ei olygu? ysbrydoliaeth
Mae'r Beibl yn cynnwys dysgeidiaeth Duw a phwy arall? iesugrist
Beth mae'r Beibl yn rhoi i ni? Arweiniad
Beth sy'n dod a ni'n agosach at Dduw? Gweddio

Nadolig Word Search

Type
Word Search
Description

Nadolig
Iesu
preseb
dafad
camel
asyn
ser
eglwys
plant
stabl
y baban
Joseff
Mair
Duw
myrrh
thys
aur
anrheg
Isreal
teulu
doethion

Pobl yn y Beibl Crossword

Type
Crossword
Description

Arweinydd rhyfelgar nid o'r De Gog
Gwraig Nabal Abigail
Ail wr gwraig Nabal Dafydd
Chwaer Herod Agrippa II Bernice
Brenin Jwda Asa
Ysbiwr Caleb
Un o'r barnwyr Barac
Llywodraethwr Arabia Aretas
Cyfaill teyrngar i Dafydd , gwrthryfel Absalom Barsilai
Tad y brenin Saul Cis
Mab Noa Cham
Y dyn cyntaf erioed Adda
Brenin Moab a laddwyd gan Ehud Eglon
Y wraig gyntaf erioed Efa
Merch Jacob Dina
Y dyn mawr iawn Goliath
Perhchen gwinllan am ryw hyd ! Naboth
Mab Ruth a Boas, mab Huw a Nan Obed
Dyn yr arch fawr Noa
Mab doeth iawn i Dafydd Solomon
Ffrind Daniel a alltidiwyd i Fabilon Abednego
Arweinydd a rhoddwr y gyfraith i Israel Moses
Cadfridog afiach ar un tro - byddin Syria Naaman
Un o'r deuddeg , enw y tren ! Thomas
Cydymaith ifanc Paul Timotheus
Y diafol Satan
Dim syniad pwy yw gorchwyliwr ty Ahab Obadeia
Y merthyr Cristnogol cyntaf Steffan
Casglwr trethi Saccheus
Y dyn cryf Samson
Awdur y drydedd Efengyl , meddyg Luc
Mam Iago Mair
Mab y Duw byw Iesu
Aelod o'r Sanhedrin , daeth at Iesu liw nos Nicodemus

A Series Of Unfortunate Events Crossword

Type
Crossword
Description

The Only Boy In The Baudelaire Sibilings And Probaly The Smartest. Klaus
A Distant Reletive Of The Baudelaire Sibilings And Is Very Cruel. Count Olaf
The Youngest Of The Baudelaire Sibilings And Likes To Bite. Sunny
The Oldest Of The Baudelaire Sibilings And Probaly The Most Creative Of Them All. Violet
Count Olaf's Neighbour And Is Very Kind. Justice Strauss
A Friend Of The Baudelaire Sibiling's Parents And Met Him A Lot In Dinner Parties. Mr. Poe
They Were Burned With Their House And Died. Baudelaire Parents
Count Olaf's Friends That Came For Dinner At Count Olaf's House. Theater Troupes
What The Baudelaire Sibilings Served To The Theater Tropues. Puttanesca Sauce
One Of Mr.Poe's Children And To Share A Room With The Baudelaire Sibilings. Edgar
Another One Of Mr.Poe's Children And Had To Share A Room With The Baudelaire Sibilings. Albert
They Are All Around Count Olaf's House And Also On His Ankle. An Eye

Disney Word Search

Type
Word Search
Description

Mary Poppins
Cinderella
Dory
Nemo
Buzz Lightyear
Woody
Olaf
Anna
Elsa
Beast
Belle
Goofy
Donald Duck
Minnie Mouse
Mickey Mouse

Crossword systemau'r corff

Type
Crossword
Description

Yn ogystal â dŵr a charbon deuocsid, beth arall sy'n gynnyrch mewn resbiradaeth? Egni
Ym mhresenoldeb dŵr, mae papur cobalt clorid yn newid o fod yn las i beth? Pinc
Beth yw'r nwy rydym ni'n allananadlu fwyaf? carbon deuocsid
Beth yw enw'r bibell wynt? Tracea
Ble mae cyfnewid nwyon yn digwydd? Alfeoli
Pa nwy sy'n tryledu o'r alfeoli i'r gwaed? Ocsigen
Beth yw enw'r haen o gyhyr o dan yr ysgyfaint? llengig
Beth yw enw'r tiwbiau bach mae'r tracea yn cludo aer tuag at? Bronci
Pa liw yw'r celloedd yn y gwaed sy'n amddiffyn y corff rhag microbau? gwyn
Beth yw enw'r rhan o'r gwaed sy'n ceulo'r gwaed? platennau
Pa fath o gymal yw'r benglog? ansymudol
Beth yw enw'r lle mae dau asgwrn yn cyfarfod yn y corff? cymal
Beth sy'n dal esgyrn y gymal hefo'i gilydd? gewyn
Pa gyhyr sy'n cyfangu i blygu'r fraich? deuben
Beth sy'n cysylltu'r cyhyr gyda'r asgwrn? tendon
Beth sy'n cyfangu a thynnu ar asgwrn i'w symud? cyhyr