Type
Crossword
Description

Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe ________. tretman
Kominikasyon prive epi ________ ansanm ak nenpòt moun li chwazi. san limit
Dwa pou jwenn enfòmasyon sou ________ nan plan swen an, oswa nan kondisyon medikal oswa sante. chanjman
Dwa pou pote ________ san diskriminasyon oswa replik, oswa laperèz pou bagay sa yo. doleyans
Aksè Egalego ak swen ________. (Endis: Pwogram Medyatè a fè pwomosyon pou sa a!) kalite
Yon avi ________ dwe fèt nan fòm sa a anvan yon chanjman nan chanm lan oswa konpayon. alekri
Dwa ak ________ ki gen pou wè ak dosye pèsonèl, finans, ak medikal. vi prive
Egzeyat la egzije ________ jou avi. trant
Dwa pou yo trete yo ak ________. diyite
Yo dwe kenbe rejis medikal yo nan ________. konfidansyalite

HC_ALF_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

San okenn abi ak ________. neglijans
Dwa pou gen yon kominikasyon prive ________. san kontrent
Èd pou jwenn bonjan swen sante ki gen ________ ak ________ selon nòm ki etabli epi yo rekonèt. kalite, apwopriye
Dwa pou pratike aktivite ________ ak ________ tankou pran desizyon pèsonèl. sivil, relijye
Dwa pou kominike san restriksyon gen ladan li resevwa ak voye kourye ki pa ________. louvri
Dwa pou patisipe nan ________ ak ________ kominote a. sèvis, aktivite
Dwa pou w pa gen okenn kontrent ________ ak ________ si se pa doktè rezidan an ki rekòmande li. fizik, chimik
Dwa pou soumèt ________ epi pwopoze chanjman nan règleman, pwosedi, ak sèvis anplwaye etablisman an san pwoblèm, entèferans, kontrent, diskriminasyon, oswa reprezay. doleyans
Posibilite rezonab pou fè egzèsis epi pou sòti deyò ________ ak ________. souvan ak san pwoblèm
Jere pwòp aktivite ________ li sof si rezidan an (oswa reprezantan legal rezidan an) bay administratè a etablisman an otorizasyon pou konsève fon yo. finansyè

Cupid at Psyche Crossword

Type
Crossword
Description

Kuwento tungkol sa mga diyos at diyosa mitolohiya
Hari ng mga diyos Jupiter
Diyos ng propesiya, liwanag, araw, musikaw, at panulaan Apollo
Diyosa ng kadandahan Venus
Mga diyos at diyosa Immortal
Pagkain para maging immortal ambrosia
Pagtatago sa ibang anyo pagkukubli
Sino ang diyos ng empyerno Hades
Anong bagay ang binigay ni venus na kailangan lagyan ng kagandahan kahon
Mortal na dalaga iniibig ni Cupid Psyche
Naghatid sa mga kapatid ni psyche patungo sa kanya zypher
Asawa ni hades Proserpine
Alagang aso ni Hades na may tatlong ulo cerberus
Ano ang tumulo kay Cupid habang siya ay natutulog langis
Tumulong sa pagkuha ng buhok ng mga mababangis na tupa halaman
Tirahan nila Venus templo
Sino ang iniibig ni Psyche? Cupid
Tumulong kay Psyche upang maiayos ang mga buto langgam
Bagay na kailangan punoin ni Psyche ng itim na tubig Prasko
Tumulong sa pag kuha ng itim na tubig agila
Ano ang sinakyan ni Psyche patungo sa ilalim ng lupa bangka
Sino ang bangkero ng bangka Charon
Ano ang ibinigay ni Psyche sa alagang aso na may tatlongulo ni Hades Cake
Si Psyche ay naging diyosa ng ? Kaluluwa
Nag lakad gamit lamang ng mga daliri ng paa patiyad
Bagay na matalim na gagamitin dapat ni Psyche upang patayin si Cupid Punyal
Ayon kay Apollo ano ang ma papang asawa ni Psyche Halimaw
Nahimok o nahikayat buyo
Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung wala nito tiwala
Ayon kay Apollo dadalhin si Psyche sa tuktok ng isang ? Bundok

HC_NH_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Pa sibi abi, neglijans, ________, ak detounman byen eksplwatasyon
Dwa pou ________ vizitè. refize
Dwa pou genyen aksè ak ________ pèsonèl ak medikal. dosye
Dwa pou ________ epi patisipe nan gwoup rezidan oswa fanmi. òganize
Dwa pou genyen aksè ak ________ si gen pwoblèm vizyon, tande, elatriye. èd
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon sou ________ ak ________ nan yon lang oswa yon fason li kapab konprann. avi, enfòmasyon
Dwa pou ________ pwopozisyon transfè a oswa egzeyat an epi pa jwenn egzeyat pandan apèl la annatant apèl (kontestasyon)
Dwa pou pa oblije peye pou sèvis ________ oswa ________ bay yo. Medicaid, Medicare
Dwa pou patisipe nan devlope ak amelyore yon plan pou swen ki santre sou moun ki genyen ladan li preferans ________ ak ________ yo. pèsonèl, kiltirèl
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon kontak ________ nan ajans sondaj eta a. LTCOP

KRUSIGRAMA Crossword

Type
Crossword
Description

Sino ang matinding karibal sa paaralan ni Anne Shirley? Gilbert
Ito ay pagkakaroon ng diskriminasyon sa tao halimbawa na lamang ay pag-uuri ng mga tao batay sa kanilang kulay. racist
Sino ang nahalal na kauna-unahang Itim na Pangulo ng South Africa? Nelson Mandela
Sa teorya / pananaw na ito nangingibabaw ang pagpapahalaga sa disiplina, moralidad, at kaayusang taglay ng akda. Moralistiko
Ang teoryang ito ay naglalayong magpahayag nang malinaw gamit ang mga tiyak na larawang biswal. Imahismo
Sino ang kapatid ni Marilla sa akdang "Si Anne ng Green Gables" Matthew
Saan matatagpuan ang paaralan na ibinigay ni Gilbert kay Anne Shirley upang mapalapit ito kay Marilla. Avonlea
Ito ay maikling pagsasalaysay ng isang makatawag - pansin o nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na kadalasa'y kilala o tanyag. Anekdota
Sino ang kilalang artista mula sa Amerika ang nagpatunay sa halina ni Mandela hindi lang sa matatanda kundi maging sa mga bata. Matt Damon
Ano ang pamagat ng pelikulang napatutungkol sa buhay ni Mandela? Invictus

HC_NH_Residents' Rights Crossword 2

Type
Crossword
Description

Dwa pou genyen ________ sou règ ak règleman, tankou yon kopi alekri dwa rezidan yo. enfòmasyon
Dwa pou deziyen yon ________ pou egzèse dwa yon moun. reprezantan
Dwa pou ________ nan reyinyon plan swen yon moun. patisipe
Dwa pou voye ak resevwa ________ pèsonèl san ouvè li. kourye lapòs
Dwa pou jere koze ________ yon moun. finansyè
Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe yon tretman se yon egzanp dwa pou ________. otodetèminasyon
Pa sibi ________ fizik oswa mantal. kontrent
Dwa pou jwenn yon anviwonman ki ________, epi aksè ak itilizasyon bagay ki pèsonèl yo lè sa posib. agreyab
________ rezonab pou bezwen ak preferans yo se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou otodetèminasyon. adaptasyon
Dwa pou patisipe nan ________ sosyal. aktivite
Sekirite ________ se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou yo viv ak diyite. posesyon

biology root words Word Search

Type
Word Search
Description

anthropo
anti
aqua
auto
avi
bio
cardi
chlor
chrono
circum
contra
corpus
derm
entomo
epi
helio
hemi
hetero
hypo
karyo
logy
macro
magni
micro
mono
morpho
mort
multi
neuro
octo
opthalmo
ornitho
phono
photo
poly
post
pre
pseduo
pyscho
quad
sapro
sphere
sub
thremo
zoo

HC_NH_Residents' Rights Word Search

Type
Word Search
Description

Abi ak neglijans
Aktivite
Apèl Telefòn
Chwa
Diyite
Dwa
Enfòmasyon
Finansyè
Konfidansyalite
Posesyon
Pote plent
Pwogramasyon Abityèl
Refize tretman
Sòti nan izolman
Sòti nan limitasyon
Transfè oswa egzeyat
Vi prive
Vizitè
Voye epi resevwa mesaj imèl

Lesson 1 Countries and Capitals Word Search

Type
Word Search
Description

Argentina
Asuncion
Bolivia
Buenos Aires
Caracas
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guatemala City
Guinea Ecuatorial
Havana
Honduras
La Paz
Lima
Madrid
Malabo
Managua
Montevideo
Nicaragua
Panama
Panama City
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Quito
San Jose
San Juan
San Salvador
Santa fe de Bogota
Santiago
Santo Domingo
Spain
Tegucigalpa
Uruguay
Venezuela

Ecuador Word Search

Type
Word Search
Description

Santo Domingo
Nuevo Rocafuerte
equator
rose
Gran Colombia
Guinea Pig
Andean Highlands
Esmeraldas River
Esmeraldas
Santa Fe
Santa Cruz
Pacific Ocean
Santiago River
Gulf of Guayaquil
Portoviejo
Puyo
Galapagos Islands
Rio Tigre
Guayaquil
Zamora
Tena
San Miguel River
Cape San Lorenzo
Manta
Andes Mountains
independence
Quito
South America
Volcano
Ecuador

Japanese bingo (Romaji)

Type
Bingo Cards
Description

ichi
ni
san
yon
go
roku
nana
hatchi
kyu
juu
juu ichi
juu ni
juu san
juu yon
juu go
juu roku
juu nana
juu hatchi
juu kyu
ni juu
ni ichi
ni ni
ni san
ni yon

    Customize