Type
Crossword
Description

Dwa pou genyen ________ sou règ ak règleman, tankou yon kopi alekri dwa rezidan yo. enfòmasyon
Dwa pou deziyen yon ________ pou egzèse dwa yon moun. reprezantan
Dwa pou ________ nan reyinyon plan swen yon moun. patisipe
Dwa pou voye ak resevwa ________ pèsonèl san ouvè li. kourye lapòs
Dwa pou jere koze ________ yon moun. finansyè
Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe yon tretman se yon egzanp dwa pou ________. otodetèminasyon
Pa sibi ________ fizik oswa mantal. kontrent
Dwa pou jwenn yon anviwonman ki ________, epi aksè ak itilizasyon bagay ki pèsonèl yo lè sa posib. agreyab
________ rezonab pou bezwen ak preferans yo se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou otodetèminasyon. adaptasyon
Dwa pou patisipe nan ________ sosyal. aktivite
Sekirite ________ se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou yo viv ak diyite. posesyon

HC_ALF_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

San okenn abi ak ________. neglijans
Dwa pou gen yon kominikasyon prive ________. san kontrent
Èd pou jwenn bonjan swen sante ki gen ________ ak ________ selon nòm ki etabli epi yo rekonèt. kalite, apwopriye
Dwa pou pratike aktivite ________ ak ________ tankou pran desizyon pèsonèl. sivil, relijye
Dwa pou kominike san restriksyon gen ladan li resevwa ak voye kourye ki pa ________. louvri
Dwa pou patisipe nan ________ ak ________ kominote a. sèvis, aktivite
Dwa pou w pa gen okenn kontrent ________ ak ________ si se pa doktè rezidan an ki rekòmande li. fizik, chimik
Dwa pou soumèt ________ epi pwopoze chanjman nan règleman, pwosedi, ak sèvis anplwaye etablisman an san pwoblèm, entèferans, kontrent, diskriminasyon, oswa reprezay. doleyans
Posibilite rezonab pou fè egzèsis epi pou sòti deyò ________ ak ________. souvan ak san pwoblèm
Jere pwòp aktivite ________ li sof si rezidan an (oswa reprezantan legal rezidan an) bay administratè a etablisman an otorizasyon pou konsève fon yo. finansyè

HC_NH_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Pa sibi abi, neglijans, ________, ak detounman byen eksplwatasyon
Dwa pou ________ vizitè. refize
Dwa pou genyen aksè ak ________ pèsonèl ak medikal. dosye
Dwa pou ________ epi patisipe nan gwoup rezidan oswa fanmi. òganize
Dwa pou genyen aksè ak ________ si gen pwoblèm vizyon, tande, elatriye. èd
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon sou ________ ak ________ nan yon lang oswa yon fason li kapab konprann. avi, enfòmasyon
Dwa pou ________ pwopozisyon transfè a oswa egzeyat an epi pa jwenn egzeyat pandan apèl la annatant apèl (kontestasyon)
Dwa pou pa oblije peye pou sèvis ________ oswa ________ bay yo. Medicaid, Medicare
Dwa pou patisipe nan devlope ak amelyore yon plan pou swen ki santre sou moun ki genyen ladan li preferans ________ ak ________ yo. pèsonèl, kiltirèl
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon kontak ________ nan ajans sondaj eta a. LTCOP

HC_NH_Residents' Rights Crossword 1

Type
Crossword
Description

Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe ________. tretman
Kominikasyon prive epi ________ ansanm ak nenpòt moun li chwazi. san limit
Dwa pou jwenn enfòmasyon sou ________ nan plan swen an, oswa nan kondisyon medikal oswa sante. chanjman
Dwa pou pote ________ san diskriminasyon oswa replik, oswa laperèz pou bagay sa yo. doleyans
Aksè Egalego ak swen ________. (Endis: Pwogram Medyatè a fè pwomosyon pou sa a!) kalite
Yon avi ________ dwe fèt nan fòm sa a anvan yon chanjman nan chanm lan oswa konpayon. alekri
Dwa ak ________ ki gen pou wè ak dosye pèsonèl, finans, ak medikal. vi prive
Egzeyat la egzije ________ jou avi. trant
Dwa pou yo trete yo ak ________. diyite
Yo dwe kenbe rejis medikal yo nan ________. konfidansyalite

HC_NH_Residents' Rights Word Search

Type
Word Search
Description

Abi ak neglijans
Aktivite
Apèl Telefòn
Chwa
Diyite
Dwa
Enfòmasyon
Finansyè
Konfidansyalite
Posesyon
Pote plent
Pwogramasyon Abityèl
Refize tretman
Sòti nan izolman
Sòti nan limitasyon
Transfè oswa egzeyat
Vi prive
Vizitè
Voye epi resevwa mesaj imèl

el preterito de los verbos regulares Crossword

Type
Crossword
Description

yo hablar hablé
nosotros comer comimos
tú vivir viviste
tú beber bebiste
el levantarse se levantó
nosotros tomar tomamos
ellos andar andaron
mackenzie escribir escribió
tú comprar compraste
mi familia y yo bailar bailamos
yo nadar nadé
los chicos vender vendieron
la clase comprender comprendió
tú cocinar cocinaste

Pretérito o Imperfecto: Crucigrama Crossword

Type
Crossword
Description

Liam no PODER escuchar música Pudo
Mis amigos CREER la información Creyeron
Paco no GUSTAR ir a la escuela Gustaba
Todo el tiempo mi padre CONDUCIR Condujo
Ellos VENIR tarde Vinieron
Tú ANDAR a mi casa Anduviste
Yo PONER los bloques en la mesa Puse
Mis padres me DECIR hacer tarea Dijeron
De niña ella SER muy alta Era
La semana pasada yo TRAER un regalo para mi hijo Traje
Nosotros SABER las chicas Sabíamos
El huracán DESTRUIR la casa Destruyó
Ellos CONSTRUIR el patio de recreo Construyeron
Todos los días él SECARSE un foto Se secaba
Siempre Sr. White COMENZAR la raza Comienzaba
El estudiante HABLAR con la profesora Habló
Muchas veces su amiga LLAMAR Llamaba
A menudo son los ocho en la noche los chicos JUGAR fútbol Jugaban
De niño yo CAER de mi bicicleta Caí
La familia VIVIR en la casa Vivía
A veces el chico CAMINAR con el perro Caminaba
Generalmente tú ENFERMARSE Te enfermabas
Miguel ROMPERSE la pierna Se rompió
Mi abuela SUFRIR una enfermedad Sufría
Mi padre me PROHIBIR de refresco Prohibió
La doctora le RECETAR unas pastillas Recetó
Cada día Karston TOSER Tosía
Mi madre OLVIDAR Olvidó
Karston LASTIMARSE el pie durante lacrosse Se lastimó

El Pretérito con cambios en la raíz Crossword

Type
Crossword
Description

Yo- dormir Dormí
Nosotros- preferir Preferimos
Ella- morir Murió
Tú- mentir Mentiste
Ellos- pedir Pidieron
Yo- impedir Impedí
Nosotros- repetir Repetimos
Ella- Seguir Siguió
Tú- Convertir Convertiste
Ellos- vestir Vistieron
Usted- Divertirse Se divirtió
Yo- hervir Herví
Ustedes- competir Compitieron
Tú- Conseguir Conseguiste

Krizanke Crossword

Type
Crossword
Description

Pripomoček, ki ga uporabljamo za zaščito snovi pred vlago. Eksikator
Formula kuhinjske soli NaCl
Laboratorijski pripomoček, v katerem izvajamo poskuse, pri katerih se izločajo nevarni plini digestorij
Halogeni element, ki se nahaja v 4. periodi PSE brom
Nevarne snovi, ki jih označujemo s črkovno oznako Xi dražilne
Prehod snovi iz trdnega v plinasto agregatno stanje sublimacija
Najbolj reaktiven element (je alkalijska kovina): Fluor
Barva, v katero se obarva plamen ob prisotnosti kalija vijolična
Ime alkalijske kovine ki se nahaja v sodi bikarboni Natrij
Pripomoček, s katerim drobimo velike trdne delce terilnica

Verbos en el Preterito Crossword

Type
Crossword
Description

Anoche, yo (permitir) los perros en mi casa. permití
Tú (odiar) tu hermana porque hacía lloviendo y ella no cerró la ventana. odiaste
Yo (pagar) para una bulsa para mi tía. pagué
Ustedes (divertirse) a la parque anterayer. se divirtieron
Ella (mentir) a sus padres ayer. mintió
Ellos (servir) sus hermanos porque es sus cumpleaños. sirvieron
Usted (creer) en Santa la semana pasado. creyó
Él (se senitr) muy mal ayer porque tuvo un exámen. se sintió
Yo (practicar) fútbol americano ayer con mis amigos. practiqué
Yo (buscar) para una muleta anteayer. busqué
Ella (preferir) ir al museo en el mes pasado. prefirió
Ellas (dormir) ayer porque ella estaban cansadas. durmieron
Usted (repetir) su nombre ayer. repitió
Él (oír) mi hermano en la casa. oyó
Él (estar) en un avión anteayer. estuvo
Yo (tener) dos perritos en la semana pasado. tuve
Ellos (poder) dibujar muy bien pero yo no pude. pudieron
Ella (poner) la plato en la mesa. puse
Usted (hacer) muy bien en to exámen ayer. hizo
Tú (querer) bailar pero tú caiste en to cabeza. quisiste
Ustedes (venir) a mi casa para mi cumpleaño en la semana padado. vinieron
Yo (saber) comó bailar en el año pasado. supe
Ella (ser) triste cuando el abuelo de ella murió. fue
Ellos (ir) a la playa en el verano. fueron
Tú (dar) comida a tu gato. diste
Nosotros (andar) al supermercado ayer. anduvimos
Él (decir) que yo tuve grados males. dijo
Ellos (traducir) español a inglés anteayer. tradujeron
Ella (traer) pasteles a mi casa ayer. trajo
Usted (conducir) un coche en la piscina ayer. condujo
Yo (cortarse)mi dedo en el papel. me corté
Tú (acampar) en las montañas en el viernes pasado. acampaste
Él (montar) mi bicicleta y yo estaba triste porque él se rompió. monté
Ella (acordarse) que ella tuvo un exámen. se acordó
Usted (bañarse) después de usted jugó en el barro. se bañó
Ayer, nosotros (ducharse) antes de salimos para la fiesta. se duchamos
Ellos (lavar) los platos para sus madre. lavaron
Ellas (aburrir) durante su exámen. aburrieron
Ustedes (pintar) un pintura de el sol. pintaron
Yo (molestar) mi madre y ella estaba enojada. molestó
Tú (encantar) tu perro pero tú no encantó tu gato. encantó
Ella (cumplir) dos años anteayer. cumplió
Yo (llegar) a la fiesta tarde. llegué
Tú (empezar) su exámen a tiempo. empecé
Ella (leer) un libro ayer. leyó
Ellos (caer) en la piscina anteayer. cayeron
Yo (jugar) con mi amiga la lunes pasado. jugué
Ellas (vestirse) para la fiesta ayer. se vistieron
Yo (sacar) la basura para mi hermana en viernes. saqué
Él (morir) anteayer depués él fue a la playa. murió
Él (collecionar) las monedas en el año pasado. coleccionó
Ella (parecer) bien anteayer. pareció
El semana pasado, nosotros (ofrecer) la hermana de ella un oso de peluche. ofrecimos
Ustedes me(recetar)unos antibioticos para el gripe. recertaron
Ellos (romper)los piernes para montando las bicicletas. rompieron
Ellas (toser) cuando él no record quitar el polvo. tosieron

El futuro de verbos regulares y el futuro de verbos irregulares Crossword

Type
Crossword
Description

yo poder podre
ella decir dira
tu tener tendras
nosotros aprender aprenderemos
ud. lavarse se lavara
ellos abrir abriran
uds. venir vendran
yo ser sere
el querir querra
nosotros poner pondremos
nosotros ser seremos
tu salir saldras
ellas viajar viajaran
ellos saber sabran
uds. hacer haran
ud. poder podra