Type
Matching Worksheet
Description

Pa sibi abi, neglijans, ________, ak detounman byen eksplwatasyon
Dwa pou ________ vizitè. refize
Dwa pou genyen aksè ak ________ pèsonèl ak medikal. dosye
Dwa pou ________ epi patisipe nan gwoup rezidan oswa fanmi. òganize
Dwa pou genyen aksè ak ________ si gen pwoblèm vizyon, tande, elatriye. èd
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon sou ________ ak ________ nan yon lang oswa yon fason li kapab konprann. avi, enfòmasyon
Dwa pou ________ pwopozisyon transfè a oswa egzeyat an epi pa jwenn egzeyat pandan apèl la annatant apèl (kontestasyon)
Dwa pou pa oblije peye pou sèvis ________ oswa ________ bay yo. Medicaid, Medicare
Dwa pou patisipe nan devlope ak amelyore yon plan pou swen ki santre sou moun ki genyen ladan li preferans ________ ak ________ yo. pèsonèl, kiltirèl
Dwa pou jwenn tout enfòmasyon kontak ________ nan ajans sondaj eta a. LTCOP

HC_ALF_Residents' Rights Quiz Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

San okenn abi ak ________. neglijans
Dwa pou gen yon kominikasyon prive ________. san kontrent
Èd pou jwenn bonjan swen sante ki gen ________ ak ________ selon nòm ki etabli epi yo rekonèt. kalite, apwopriye
Dwa pou pratike aktivite ________ ak ________ tankou pran desizyon pèsonèl. sivil, relijye
Dwa pou kominike san restriksyon gen ladan li resevwa ak voye kourye ki pa ________. louvri
Dwa pou patisipe nan ________ ak ________ kominote a. sèvis, aktivite
Dwa pou w pa gen okenn kontrent ________ ak ________ si se pa doktè rezidan an ki rekòmande li. fizik, chimik
Dwa pou soumèt ________ epi pwopoze chanjman nan règleman, pwosedi, ak sèvis anplwaye etablisman an san pwoblèm, entèferans, kontrent, diskriminasyon, oswa reprezay. doleyans
Posibilite rezonab pou fè egzèsis epi pou sòti deyò ________ ak ________. souvan ak san pwoblèm
Jere pwòp aktivite ________ li sof si rezidan an (oswa reprezantan legal rezidan an) bay administratè a etablisman an otorizasyon pou konsève fon yo. finansyè

HC_NH_Residents' Rights Crossword 2

Type
Crossword
Description

Dwa pou genyen ________ sou règ ak règleman, tankou yon kopi alekri dwa rezidan yo. enfòmasyon
Dwa pou deziyen yon ________ pou egzèse dwa yon moun. reprezantan
Dwa pou ________ nan reyinyon plan swen yon moun. patisipe
Dwa pou voye ak resevwa ________ pèsonèl san ouvè li. kourye lapòs
Dwa pou jere koze ________ yon moun. finansyè
Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe yon tretman se yon egzanp dwa pou ________. otodetèminasyon
Pa sibi ________ fizik oswa mantal. kontrent
Dwa pou jwenn yon anviwonman ki ________, epi aksè ak itilizasyon bagay ki pèsonèl yo lè sa posib. agreyab
________ rezonab pou bezwen ak preferans yo se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou otodetèminasyon. adaptasyon
Dwa pou patisipe nan ________ sosyal. aktivite
Sekirite ________ se yon egzanp dwa rezidan yo genyen pou yo viv ak diyite. posesyon

HC_NH_Residents' Rights Crossword 1

Type
Crossword
Description

Dwa pou fè demann, refize epi/oswa kanpe ________. tretman
Kominikasyon prive epi ________ ansanm ak nenpòt moun li chwazi. san limit
Dwa pou jwenn enfòmasyon sou ________ nan plan swen an, oswa nan kondisyon medikal oswa sante. chanjman
Dwa pou pote ________ san diskriminasyon oswa replik, oswa laperèz pou bagay sa yo. doleyans
Aksè Egalego ak swen ________. (Endis: Pwogram Medyatè a fè pwomosyon pou sa a!) kalite
Yon avi ________ dwe fèt nan fòm sa a anvan yon chanjman nan chanm lan oswa konpayon. alekri
Dwa ak ________ ki gen pou wè ak dosye pèsonèl, finans, ak medikal. vi prive
Egzeyat la egzije ________ jou avi. trant
Dwa pou yo trete yo ak ________. diyite
Yo dwe kenbe rejis medikal yo nan ________. konfidansyalite

HC_NH_Residents' Rights Word Search

Type
Word Search
Description

Abi ak neglijans
Aktivite
Apèl Telefòn
Chwa
Diyite
Dwa
Enfòmasyon
Finansyè
Konfidansyalite
Posesyon
Pote plent
Pwogramasyon Abityèl
Refize tretman
Sòti nan izolman
Sòti nan limitasyon
Transfè oswa egzeyat
Vi prive
Vizitè
Voye epi resevwa mesaj imèl

Family and friends Word Search

Type
Word Search
Description

fun
miss d
donna
emma
kelly
jamie
tayla
m.j
pa
nan
friends
family

a - z oil word seaarch Word Search

Type
Word Search
Description

O i l f i t t e r s
P e t r o l e u m j e l l y
Q u i l t s
R u b b I n g a l c o h o l
S h a m p o o
T o o t h p a s t e
Z i p p e r
Y o g a p a n ts
X y l o p h o n e
W h e e l s
V a p o r i z e r s
U p h o l s t e r y
N y l o n r o p e
A s p r i n
B a l l o o n s
C l o t h i n g
D e o d o r a n t
E y e l i n e r
F o u n d a t i o n
G u m
H a i r s p r a y
I b u p r o f e n
J e t f u e l
K e r o s e n e
L i p s t i c k
M o i s t u r i z e r

Sederberge is nie vir sissies nie Crossword

Type
Crossword
Description

Hierdie is 'n voorbeeld van 'n .... raamvertelling
Die seun se naam Gerrie
Die oudste stapper se naam Tiekie
Die pa se bynaam Berg
Die seun se bynaam heuweltjie
Hulle stap in die.... winter
Hulle sien die dier se spore in die voetpad luiperd
Liggaamsdeel van die Oom wat gebyt word kuit
Die berg wat hulle uitklim Sneeukop
Die plek waar hulle die staptog sou eindig Wuppertal
Die pa se regte naam George
Die tydperk in Suid-Afrikaanse Geskiedenis toe die Oom jonk was Apartheid
Hoeveel oorsese vriende by die Oom in die Township gaan kuier het vier
Die twee mans drink dit om hulle warm te hou hoendertjie
Die taal wat die ou man praat Kaapse Afrikaans
Die studierigting wat die oom se oorsese vriende studeer het medies

US State Abbreviations Crossword

Type
Crossword
Description

Alabama AL
Alaska AK
Arizona AZ
Arkansas AR
California CA
Colorado CO
Connecticut CT
Delaware DC
Florida FL
Georgia GA
Hawaii HI
Idaho ID
Illinois IL
Indiana IN
Iowa IA
Kansas KS
Kentucky KY
Louissiana LA
Maine ME
Maryland MD
Massachusetts MA
Michigan MI
Minnesota MN
Mississppi MS
Missouri MO
Montana MT
Nebraska NE
Nevada NV
New Hampshire NH
New Jersey NJ
New Mexico NM
New Youk NY
North Carolina NC
North Dakota ND
Ohio OH
Oklahoma OK
Oregon OR
Pennsylvannia PA
Rhode Island RI
South Carolina SC
South Dakota SD
Tennessee TN
Texas TX
Utah UT
Vermont VT
Virginia VA
Washington WA
West Virginia WV
Wisconsin WI
Wyoming WY

GRAAD 9 LETTERKUNDE: "Suurlemoen" en "Vyftien" Crossword

Type
Crossword
Description

Naam van die band. Suurlemoen
Wat het die beskadigde rugbytruie gekos? twintigduisend
Wie het hulle altyd in die moeilikheid laat beland? Zane
Van wie hou Liezl? Tiaan
Die band het aan "The ___ of the bands" deelgeneem. battle
Waarheen sou Liezl saam met Zane gegaan het? Fliek
Die musiekonderwyser se van. Marx
Waar is Tiaan se pa? dood
Zane het sy ___ met Tiaan verbreek. vriendskap
In die gedig, "Vyftien", hoe oud was die spreker toe sy gedroom het om 15 te wees? vyf
Sy het gedink 15 is die ___ tyd. perfekte
Sy was egter ___ met 15, want niks wou reg uitwerk nie. teleurgesteld
Sy het gedink 15 is 'n groot ___. avontuur
Sy beskryf haar jong lewe as 'n ___ tyd. onskuldige
Wie het haar uitgetrap as sy laat is? ouers
By wie het sy dalk gesien 15 lyk na 'n wonderlike ouderdom? suster
sy wens nou om "een-en-___" te wees. twintig

Ayayay Word Search

Type
Word Search
Description

konprann
tounen
kay
men
jwenn
dwet
zwing
brase
komanse
fache
raje
pikan
ayayay
epis
diri
bagay
kalkile
achte
Tijan Save
neg rich
move kou