Type
Crossword
Description

Ba chúpla iad Éile agus Sharon. Fíor nó Brégach Fíor
Bhí __________ díograiseach agus cairdiúil agus bhí suim mhór aici sa chispheil agus sa cheol. Éile
Cén leasainm a bhí ar Timmy? Tíogair
Bhí ___________ an-difriúil óna deirfiúr mar bhí suim aici sna buachaillí, sa smideadh agus san fhaisean. Sharon
Nuair a chuaigh sí go dtí an bothán, chonaic sí a daid Timmy ag pógadh........ Blaithín de Clár
Tháinig Sharron abhaile __________ agus chuala a teaghlach torann an chairr déanach
Tá _______________ adhaltrach ag Timmy le Bláithín de Clár caidreamh
Tá an cúpla ag déanamh a d___________________________ Teastas Shóisearach
Insíonn Éile a fadhbanna do __________ , an capall a comharsan béaldorais Charlie
Sa rang __________ , thosaigh sí ag pleidhcíocht- chaith sí mála scoile amach an fhuinneog, ghreamaigh sí an glantóir ar an gclár bán agus ghoid sí na marcóirí sealadacha. Tíreolaíochta
Bhí sí ag bualadh le__________________agus ag ól gach oíche buachaillí
Shleamhnaigh sé _____________ di agus thosaigh Sharon ag ól alcól piollaí
Nuair a bhí an Teastas Sóisearach thart, chuaigh na cailíní go dtí an ________________. Ghaeltacht
Nuair a bhí sos acu i rith an chéilí, bhuail Sharon agus a cairde le grúpa buachailli ó ____________________ Bhaile Átha Cliath
Fuair a daid agus Mícheál bás sa ______________ bhóthair timpiste
Chabhraigh an _____________ lei dul go dtí an leithreas bhanaltra

Yu Ming is Ainm Dom Crossword

Type
Crossword
Description

Thainig Yu Ming on tir seo? An tSin
Bhi post aige ann nuair a bhi se sa tSin? Siopa
Fuair Yu Ming leabhar Gaeilge san ait seo? Leabharlann
Chuaigh Yu Ming go hEirinn ar an rud seo? Eitlean
Cad a d'fhoghlaim Yu Ming on leabhar a fuair se sa leabharlann? Gaeilge
Cen chathair a chonaic Yu Ming nuair a thainig se go hEirinn? Baile Atha Cliath
Cen teanga a labhair daoine leis in Eirinn? Bearla
Cad a bhi ina laimh ag Yu Ming nuair a bhi se ag ithe a dhinnear sa bhialann i mBaile Atha Cliath? Scian agus Forc
Cad a bhi se ag lorg i mBaile Atha Cliath? Obair
Cen ait a raibh Yu Ming ag deireadh an scannain? An Ghaeltacht
Ca raibh Yu Ming ag obair sa Ghaeltacht Teach tabhairne

An tEarrach Thiar Crossword

Type
Crossword
Description

Údar an dáin 'An tEarrach Thiar.' Máirtín Ó Direáin
An bhliain a rugadh an file. 1910
An bhliain a fuair an Direánach bás. 1988
Áit dhúchais an fhile. Inis Mór
An mothúchán a mhothaigh an file agus é i mBÁC. cumha
Tá na híomhánna i ngach véarsa cosúil le... cárta poist
Sa chéad véarsa, feicimid fear ag ... tochailt
Sa dara véarsa, feicimid fear ag ... bailiú feamainne
Is meafar é an tEarrach d'........... óige an fhile
Baineann an file úsáid as go leor ... aidiachtaí
Tá an file ag féachaint siar go ........... ar a shaol in Árainn. maoithneach
Cad atá na mná ar an trá chlochach ag bailiú? sliogáin éisc
Focal eile ar chumha. uaigneas
Cad a úsáidtear i líne deireanach gach véarsa? athrá
Luas an dáin seo. mall
Cén fáth go raibh dath óir ar an bhfarraige sa cheathrú véarsa? an ghrian ag dul faoi
Focal eile ar chliabh. bascaed
An post a bhí ag Máirtín i mBÁC. státseirbhíseach
An rud a bhí le cloisteáil ar na hOileáin ciúnas
An rud atá le sonrú idir na mná sa tríú véarsa. spiorad an phobail
Post na ndaoine i véarsa a ceathair. iascairí
Cuireann na rudaí seo le hatmaisféar síochánta an dáin. Gutaí fada
An téama is láidre sa dán. Grá áite
Meadaracht an dáin. saorvéarsaíocht
Dán eile atá scríofa ag Ó Direáin. Stoite
Leabhar an Direánaigh. Feamainn Bhealtaine
An mothúchán i gcroí an fhile i leith mhuintir Inis Mór. meas

An Scoil Crossword

Type
Crossword
Description

Múineann sí rang. Tugann sí obair bhaile. Múinteoir
Tá sé/sí ag freastal ar scoil. Déanann sé/sí obair bhaile. dalta
Déanann tú sa bhaile é i ndiadh scoil. obairbhaile
Scoil le daltaí idir trí bliana déag d'aois agus ocht mbliana déag d'aois Meánscoil
go maith, ar fheabhas iontach
ionam, ionat, ann, ____, ionainn, ionaibh, iontu inti
Coláiste agus ______________ Choilm Gaelcholáiste
Is duine nua go dti an scoil mé. Bhí mé sa bhunscoil. Tá mé sa ______ _________ anois. chéad bhliain
Tá ____________ cáirdiúil sa scoil. Bíonn gach duine an-chabhrach. atmaisféar
Níl aon rud níos fearr ná an scoil. Is _________ liom í. aoibhinn

Na Briathra Neamhrialta (Aimsir Chaite) Crossword

Type
Crossword
Description

......................... mé mo dhinnéar ar nós muice. Dith
.................... mé cad a tharla le mo shúile féin. Chonaic
....................... sé an scéal go léir ar an raidió Chuala
.............. siad a n-obair bhaile sa rang staidéar. Rinne
Níor ............ sí aon rud faoi deara. Thug
........... mé ar an liathróid agus rith mé chomh tapa le capall rása. Rug
............. tintreach agus toirneach ann. bhí
Bhí sé fánach mar níor ..................... aon duine. Tháinig
Níor .................... siad iomlán na fírinne. dúirt
.............. mé mo thuairisc scoile sa phost fuair
...................... an teach trí thine gan fhios d'éinne Chuaigh

An Teilifís Crossword

Type
Crossword
Description

Pictúír a chíonn tú I do cheann glaotar (5)________ air seo. Íomhá
Braitheann tú iad seo go minic – (10) Mothúcháin
Tá an mothúcháin (3) ____ le feiscint sa dán an Teilifís Grá
Tá an dán scríobhte do a (5) __________. iníon
Scríobh Gabriel ___________ an dán Rosenstock
D’éirígh siad ag a (4)________ a cúig
Cad nár bhac leis an file déanamh (8) ________________. gléasadh
Cén slí a stánadar ar an scáileáin (2,7) le hiontas
Cad a chonaic sí ar an teilifís _________________ sioráf
Cad a chonaic sí tríd an sneachta __________________ artach ulchabhán
Cad é téama an dán (3) Grá
Cad a bhí an ulcabhán ag déanamh (2, 9) ag faoileáil
Bhí an seomra (8) préachta
Cad a chuaigh siad síos staighre
Bhí sé fós dubh (6) amuigh dorcha

Hurlamaboc Crossword

Type
Crossword
Description

Cad is ainm don fhear céíle Lisín Pól
Cé mhéad bliain a bhí siad pósta? Fiche
Cad is ainm don a mac is sine? Ruán
Cén saghas gruaige a bhí ar Lisín? Fionn
Cá raibh Pól ag obair nuair a bhuail sé le Lisín ar dtús? Siopa
Cár cheannaigh Pól an stoc? idirlín
Cad a cheannaigh Pól lena airgead? Tithe
Cad bhí tóghta ar cíos ag Lisín? Reoiteoir
Dá mbeadh an lá go brea, bheadh an cóisir sa.... ghairdín
Dá mbeadh an lá go dona, bheadh an cóisir sa... Teach
Bhí siad ina gconaí ar ascaill na..... Fuinseoige
Cén sloinne a bhí ar an chlann? Albright
Cén saghas bean tí ab ea Lisín? Iontach
Cén dáth a bhí ar ghruaig na bhfear? Liath
Cén sloinne a bhí ar an fear aisteach... an tUasal Mac .... Gabhann
Cén slí beatha a bhí ag Pól? Leachtóir
Cad ab ainm don bhean aisteach ar an mbóthar? Eibhlín

Ar Scoil Crossword

Type
Crossword
Description

An dara mhí sa bhlian Feabhra
Bíonn an duine seo ag obair ar scoil. múinteoir
Rachaidh tú go dtí an scoil seo nuair a bheidh tú críochnaithe anseo. meánscoil
An scoil ina bhfuil tú anois. bunscoil
Bhí bliain a trí ag bácail sa seomra seo. seomracócaireachta
Bhí daltaí sa halla ag tuirlingt agus ag dreapadh. Bhí _______ ar síul acu. corpoideachas
Bhí na páisití ar bís agus beagán ______. neirbhíseach
Chuir an ______ fáilte roimh na páistí. príomhoide
Cá raibh siad nuair a chonaic siad deatach gorm ag teacht ó bhord amháin? seomraeolaíochta
Ceard a chuala siad sa seomra ceoil? ceoltraidisiúnta

RANG A 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Is breá liom gleacaíocht rithimeach(rhythmic) Aoibhín
Is iad A.G mo ‘initials’ Aoibhe
Is buachaill mé agus is breá liom a bheith ag tarraingt pictiúr Kevin
Is iad Man United an fhoireann is fear liom Sam
Is breá liom rugbaí Regan
YLDNA (Anagram) Dylan
Bhí mé Molly i Annie Katelyn
Is breá liom a bheith ag aisteoireacht Adam
Is cailín mé agus is breá liom ealaín Eve
Is breá liom na Dolan Twins Emma
Is iad Arsenal an fhoireann is fearr liom Leon
Is é Mccroissaint mo nickname Ally
Is draíodóir(magician) mé Eoin
Tá gach guta i m’ainm ach amháin an litir U Aoife
Tá mo ghruaig daite Alex
Fuair mé ‘concussion’ i rang a 4 Brian
Bhí mé mar runaí Oliver Warbucks i Annie Gracie
Is mise an duine is fearr ag FORTNITE sa rang Liam
Is mise an duine is tapúla sa rang Seán D
Is mise an ‘grass monster’ i “Hey Stephen” Stephen
Is mise an cailín is airde sa rang Isabella
Tá m’anim litrithe mar an gcéanna siar agus ar aghaidh Hannah
“Havana Ooh Na Na” Yvana
Tá corcra i m’ainm conall
LUCAS CHIPS Lucas
Tá m’ainm cosúil le carachtar in Annie Molly
Is mise an buachaill is airde sa rang Seán M

Caitheamh Aimsirí Crossword

Type
Crossword
Description

imríonn tú é sin le camán agus sliotar iománaíocht
éisteann tú le ceol ar an raidió
tá 11 duine ar an bhfoireann seo sacar
i hate isfuathliom
i love isaoibhinnliom
úsáideann tú liathróidí agus bord glas sa cluiche seo snúcair
féachann tú ar na rudaí seo ar youtube físeán
úsáideann tú é seo chun facebook agus snapchat a úsáid idirlíon
féachan tú ar scannán sa pictiúrlann
féacann tú ar banna cheoil ag ceolchoirm
friends, big bang theory, pretty little liars, topgear clár teilifíse

Caitheamh Aimsire Word Search

Type
Word Search
Description

ag éisteacht le ceoil
ag togáil grianghraif
ag seinim ceoil
camóige
rugbaí
leadóg
peile
ag damhsa
griangraf
culaith fhluich
clár toinne
ag déanamh gaisce
ar bís
surfáil
rothaíocht
rith
leámh
snámh