Type
Matching Worksheet
Description

This matching worksheet contains the following questions and answers:

hardloop werkwoord
stoel selfstandige naamwoord
'n Onbepaalde lidwoord
Pretoria eienaam
goud Maatname
liter massaname
Sjoe! Tussenwerpsel
min hooftelwoorde
eerste rangtelwoorde
op voorsetsel

Woordsoorte Graad 7 Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

eiename
massaname
predikatief
attributief
tussenwerpsel
voorsetsel
lidwoord
telwoord
selfstandige naamwoord
byvoeglike naamwoord
bywoord
werkwoord

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Woordsoorte Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

voegwoorde
tussenwerpsel
voorsetsels
telwoorde
byvoeglike naamwoorde
bywoorde
koppelwerkwoorde
hulpwerkwoorde
werkwoorde
onbepaalde lidwoorde
Bepaalde lidwoorde
Voornaamwoorde
Maatnaam
Stofnaam
Versamelnaam
Soortname
Eiename
selfstandige naamwoorde

Afrikaans Graad 6 Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

hoofletter
uitroepteken
vraagteken
komma
leestekens
saamgestelde sin
enkelvoudige sin
homoniem
homofoon
lydende vorm
verlede tyd
lettergrepe
eienaam
hulpwerkwoorde
samestellings
afleiding
afkortings
trappe van vergelyking
versamelnaam
voegwoorde
werkwoorde
ontkenning
voorsetsel
voornaamwoorde
teenoorgestelde
byvoeglike naamwoord
verkleining
meervoude
selfstandige naamwoord
bevelsin
uitroepsin
sinne
stelsin
vraagsin

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Dit is name van plekke, persone, diere ens Selfstandige naamwoorde
Wat word gebruik in die plek van 'n selfstandige naamwoord Voornaamwoorde
Dit beskryf die selfstandige naamwoorde Byvoeglike naamwoord
Dui aksie aan Werkwoord
Beskryf die werkwoord Bywoord
Dit vertel waar die aksie in die sin plaasvind of aandui waar iets is Voorsetsels
Dit verbind woorde en sinne met mekaar Voegwoorde
Dit dui hoeveel here of posisie aan Telwoorde
Word voor selfstandige naamwoorde gebruik Lidwoorde
Woorde wat emlsie of gevoel uitdruk Tussenwerpsels

Woordsoorte Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

Verkleining
Rangtelwoord
Hooftelwoord
Basis
Stam
Agtervoegsel
Voorvoegsel
Deelwoorde
Werkwoord
Bywoord
Voornaamwoord
Lidwoord
Telwoord
Meervoud
versamelnaam
eienaam

Afrikaans is pret!! Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

vroegste
grasgroen
deelwoord
voegwoorde
bywoorde
tussenwerpsel
basis
afleiding
samestelling
ontkenning
hartseer
afrikaans
suid
poskantoor
soortnaam
telwoorde
lidwoorde
voorsetsel
hulpwerkwoord
werkwoord
voornaamwoorde
vakansie
bloedrooi
gelukkige
intensiewevorm
predikatiewe
attributiewe

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

This crossword contains the following questions and answers:

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie werkwoord
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel selfstandige naamwoord
Ek help die "doenwoord" bywoord
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak sin
Die baba-woordsoort lidwoord
Ek is mooi, warm, slim of klein byvoeglike naamwoord
Hoeveel familielede in die storie? vyf
Wat is die van (surname) van die familie? woord
Die seuns (boys) het almal _______ name kort
Die meisies (girls) het ______ name lang

AFRIKAANS Word Search

Type
Word Search
Description

This word search contains the following answers:

Hoerskool
Afrikaans
Woordsoorte
Bywoorde
Tussenwerpsel
Werkwoord
Uitroepteken
Vraagteken
Komma
Dubbelpunt
Sinonieme
Antonieme
Geslagte
Vergelyking
Getalle
Voorsetsels
Leestekens
Woordorde
Lettergrepe
Ontkenning
Teenwoordige
Voegwoorde
Verkleinwoorde
Meervoude

Afrikaans Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

This matching worksheet contains the following questions and answers:

Personifikasie Die boom huil
Vergelyking Die Meisie is soos lekkergoed
Paarrym AABB
Kruisrym ABAB
Omarmde rym CDDC
Onomatopee klik-klak
Alliterasie Herhaling van konsonante
Assonansie Herhaling van vokale
Metafoor DIe meisie is `n blom
Byvoeglike naamwoord vinnig, mooi, rooi
Selfstandige naamwoord Tshepo, Mense, die hond
Werkwoord Skop, slaan, skryf
Voorsetsel bo,onder,langs
Voornaamwoord sy, hulle, ons
Voegwoorde want, omdat, tog