Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel
Ek help die "doenwoord"
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak
Die baba-woordsoort
Ek is mooi, warm, slim of klein
Hoeveel familielede in die storie?
Wat is die van (surname) van die familie?
Die seuns (boys) het almal _______ name
Die meisies (girls) het ______ name

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel.
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee.
'n Versameling goed.
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het.
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan.
Hoeveelhede word hiermee gemeet.
Die woord vertel vir ons wat gedoen word.
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik.
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is.
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is.
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is.
Hierdie woorde verbind twee sinne.
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord.
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord.
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde.
Meer as een ding.

Woordsoorte Crossword

Woordsoorte Crossword
Type
Crossword
Description

Dit is name van plekke, persone, diere ens
Wat word gebruik in die plek van 'n selfstandige naamwoord
Dit beskryf die selfstandige naamwoorde
Dui aksie aan
Beskryf die werkwoord
Dit vertel waar die aksie in die sin plaasvind of aandui waar iets is
Dit verbind woorde en sinne met mekaar
Dit dui hoeveel here of posisie aan
Word voor selfstandige naamwoorde gebruik
Woorde wat emlsie of gevoel uitdruk

Taal Hersiening Crossword

Taal Hersiening Crossword
Type
Crossword
Description

'n Woord wat min of meer dieselfde betekenis as 'n ander woord het.
'n Woord wat die teenoorgestelde betekenis as 'n ander woord het.
Die kleinste betekenisvolle eenheid van 'n woord.
'n Woord met twee of meer basisvorme.
Die naam van 'n persoon, plek of ding.
Beskryf die selfstandige naamwoord.
Help die werkwoord bv. het of sal
Iemand of iets wat die handeling uitvoer in 'n sin.
Beskryf die werkwoord.
Die aksie wat plaavind in 'n sin.
Woorde wat dieselfde klink en dieselfde gespel word, maar dit het verskillende betekenisse.
Woorde wat dieselfde klink, maar verskillend gespel word en het verskillende betekenisse.
Die tydsvorm waarin die woord "het" en "ge-" in 'n sin gebruik word.
Die tydsvorm waarin die woord "sal" gebruik word.
'n SIn wat met 'n vraagteken eindig.
'n Woorddeel wat agter aan 'n basisvorm gevoeg word.
'n Woorddeel wat vooraan 'n basisvorm gevoeg word.
'n Sin wat net uit 'n onderwerp, voorwerp en gesegde bestaan.
'n Sin wat twee of meer gesegdes het en word verbind met 'n voegwoord.
Onbepaalde lidwoord.
Bepaalde lidwoord.
Woorde wat gebruik word om sinne bymekaar te voeg bv. en, maar

Woordsoorte Graad 7 Word Search

Woordsoorte Graad 7 Word Search
Type
Word Search
Description

selfstandige naamwoord
byvoeglike naamwoord
tussenwerpsel
predikatief
attributief
voorsetsel
massaname
werkwoord
lidwoord
telwoord
eiename
bywoord

Afrikaans Blokkiesraaisel Graad 6 Crossword

Afrikaans Blokkiesraaisel Graad 6 Crossword
Type
Crossword
Description

'n Voorbeeld van lidwoord
Wat beskryf die selfstandige naamwoord? 'n ______naamwoord
'n Voorbeeld van 'n hulpwerkwoord
Rangtelwoord vir 7
Hierdie kom voor 'n want en 'n maar
Liefde is 'n voorbeeld van 'n _____ selfstandige naamwoord
Iemand se direkte woorde
Trappe van vergelyking vir dood
Ander woord vir 'n simpleks
bv. is 'n afkorting vir

Afrikaans Worksheet

Afrikaans Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Personifikasie
Vergelyking
Paarrym
Kruisrym
Omarmde rym
Onomatopee
Alliterasie
Assonansie
Metafoor
Byvoeglike naamwoord
Selfstandige naamwoord
Werkwoord
Voorsetsel
Voornaamwoord
Voegwoorde

Woordsoorte Word Search

Woordsoorte Word Search
Type
Word Search
Description

selfstandige naamwoorde
byvoeglike naamwoorde
onbepaalde lidwoorde
Bepaalde lidwoorde
koppelwerkwoorde
hulpwerkwoorde
Voornaamwoorde
tussenwerpsel
Versamelnaam
voorsetsels
voegwoorde
werkwoorde
telwoorde
Soortname
bywoorde
Maatnaam
Stofnaam
Eiename

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan?
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon.
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon.
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal?
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week?
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek.
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig.
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee.
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie.
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie.
Die ______________ is sagter.
Sy vel lyk _____________ .
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak.
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie.
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is.
Wat het Tina by Oumies leer maak?
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel.
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak.
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie.
Wat noem Tina-hulle die koekies?
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop.
Die koekies was 'n groot _____________.
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die...
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie?
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat.
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop.

Woordsoort- Graad 7 Worksheet

Woordsoort- Graad 7 Worksheet
Type
Matching Worksheet
Description

hardloop
stoel
'n
Pretoria
goud
liter
Sjoe!
min
eerste
op

Afrikaans Crossword

Afrikaans Crossword
Type
Crossword
Description

Ons is ___ , die mense buite.
Hy het ___ geld, sy het min
Ek is groot, die baba is ___ .
My pen is êrens; ek kry dit ___ nie.
praat mooi, moenie ___ praat nie.
Myne is verkeerd, syne is ___.
Ek is ___ , sy is onseker.
Die boek is ___; die koerant is toe
As jy nie ___ nie, dan verloor jy.
Die boek is dik, die kkoerant is ___.
Die vrou is jonk; die man is ___.
Het jy dit ooit gesien? Nee, nog ___ nie.
Haar rok is ___; myne is lank
Die meisies lyk ___; die seuns lyk anders.
Ek draf in die ___ en werk in die aand.
Gaan dit ___ of slegter?
Ek gooi ___; hy gooi mis.
Hy voel ___; sy voel sleg.