Type
Crossword
Description

Bestaan uit 4 versreëls Kwatryn
Bestaan uit 2 versreëls Koeplet
Bestaan uit 8 versreëls Oktaaf
Omgekeerde woordorde Inversie
Twee dinge word met mekaar vergelyk Vergelyking
Storieplan, knoop in die leesstuk Intrige
Hoogtepunt in die leesstuk Klimaks
Persoonlike eienskappe word aan die natuursake/natuurbegrippe gegee Personifikasie
Klanke word nageboots (girts-girts) Klanknabootsing
Herhaling van konsonante kort op mekaar in dieselfde versreël Alliterasie

Gedigte 11.5 Crossword

Type
Crossword
Description

aa bb cc PAARRYM
abab KRUISRYM
abba OMVORMDE RYM
abcb GEBROKERYM
aaa SLAGRYM
abaabcbccb VERSLIGERDE RYM
Tweereëlige strofe KOEPLET
Driereëlige strofe Tersine
Vierreëlige strofe Kwatryn
Eerste agt versreëls vorm die OKTAAF
Laaste ses versreëls vorm die SESTET
Ons vergelyk twee dinge of sake met mekaar VERGELYKING
Ons vergelyk twee dinge of sake direk met mekaar METAFOOR
Ons gee menslike eienskappe aan ‘n dier of voorwerp PERSONIFIKASIE
Herhaling van die dieselfde medeklinker / konsonante ALLITERASIE
Stil bly is ook 'n antwoord PARADOKS
Die noem van 'n gedeelte vir die geheel SINEKDOGEE
Ek het jou al 'n duisend maal gewarsku! HIPERBOOL
Dit word ook versagting genoem EUFEMISME
Die borriegeur van die son SINESTESIE

Poësie Crossword

Type
Crossword
Description

‘n gedig wat geen vaste strofebou of rympatroon het nie vrye vers
kerngedagte van die gedig tema
wanneer 2 sake direk teenoor mekaar gestel word. kontras
een versreël gaan oor na ‘n volgende versreël sonder dat ‘n leesteken gebruik word enjambement
3 kolletjies wat aandui dat woorde weggelaat is ellips
beknopte vergelyking metafoor
strofe wat uit 5 versreëls bestaan kwintet
menslike eienskap word aan ‘n lewelose voorwerp gegee personifikasie
naam van die gedig titel
een reël binne ‘n strofe versreël
strofe wat uit 2 versreëls bestaan koeplet
herhaling van dieselfde vokale assonansie
herhaling van dieselfde konsonant alliterasie
skrywer van ‘n gedig digter
‘n aantal versreëls bymekaar strofe
n oktaaf bestaan uit….reëls agt
uiterlike bou van ‘n gedig tipografie
onomatopee klanknabootsing
iets wat snaaks is en jou laat lag humor
reëls wat herhaal word refrein

Afrikaans Poësie Word Search

Type
Word Search
Description

kwatryn
beeldspraak
tema
ellips
elisie
halfrym
asindeton
sekstet
herhaling
onomatopee
alliterasie
sarkasme
vergelyking
kruisrym
strofe
wending
kontras
satire
ironie
polisindeton
ritme
Paarrym
tipografie
sinekdogee
inversie
assonansie
personifikasie
tersine
koeplet
enjabement

Afrikaans Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Personifikasie Die boom huil
Vergelyking Die Meisie is soos lekkergoed
Paarrym AABB
Kruisrym ABAB
Omarmde rym CDDC
Onomatopee klik-klak
Alliterasie Herhaling van konsonante
Assonansie Herhaling van vokale
Metafoor DIe meisie is `n blom
Byvoeglike naamwoord vinnig, mooi, rooi
Selfstandige naamwoord Tshepo, Mense, die hond
Werkwoord Skop, slaan, skryf
Voorsetsel bo,onder,langs
Voornaamwoord sy, hulle, ons
Voegwoorde want, omdat, tog

Poësietegnieke Crossword

Type
Crossword
Description

Die reëls in 'n gedig. Versreël
Rympatroon aabb Paarrym
Die naam van die gedig. Titel
Die mure het ore. Personifikasie
Rympatroon abab Kruisrym
Die mooi boot is groot. Assonansie
Blou bote in die baai. Alliterasie
Die drie kolletjies (...) aan die einde van die reël. Ellips
Hy staan so regop soos 'n paal. Vergelyking
Geen rymwoorde in die gedig. Vryevers
Geen leestekens in 'n strofe. Enjambement
'n Paragraaf van 'n gedig. Strofe
Vier versreëls. Kwatryn
Twee versreëls in 'n strofe. Koeplet
Hy is 'n buffel Metafoor

Beeldspraak en Stylfigure Word Search

Type
Word Search
Description

klimaks
elisie
wending
implikasie
parentese
suggestie
enjambement
pleonasme
sinekdogee
konnotasie
denotasie
figuurlik
letterlik
retoriek
asindeton
polisindeton
kontras
paradoksalebeeld
okimoron
simboliek
herhaling
agterplasing
voorplasing
alleenplasing
regressie
progressie
eufemisme
klanknabootsing
ironie
hiperbool
assonansie
alliterasie
personifikasie
metafoor
vergelyking

Poësie Crossword

Type
Crossword
Description

Buitensporige oordrywing Hiperbool
Wanneer een versreël oorloop in n volgende versreël sonder leestekens Enjambement
Funksie van alleenplasing Beklemtoning
Die figuurlike betekenis van die woord Konnotasie
Herhaling van konsonante Alliterasie
Strofe wat uit twee versreëls bestaan Koeplet
Strofe wat uit ses versreëls bestaan Sestet
As twee dinge met mekaar vergelyk word met die woord "soos" Vergelyking
Strofe wat uit agt versreëls bestaan Oktaaf
Herhaling van vokale Assonansie
As twee dinge met mekaar vergelyk word sonder "soos" Metafoor
As 'n nie lewende ding lewende eienskappe kry Personifikasie
Strofe wat uit vier versreëls bestaan Kwatryn
Strofe wat uit drie versreëls bestaan Tersine
Een of meer woorde word gebruik om 'n klank na te maak Klanknabootsing

Klara Majola Crossword

Type
Crossword
Description

'n Ander naam vir strofe is ______________. vers.
Uit hoeveel strofes bestaan die gedig? drie
Klara het van die ______________ gesterf. koue
Sy het ______________ toe sy haar pa gaan soek het. verdwaal
Haar pa kon nie sien nie, hy was dus __________________. blind
"Kromgetrek soos wingerdstok" is 'n voorbeeld van _______________. vergelyking
Watter woord in die gedig verwys na sneeu? kapok
Watter eindrym tref ons in die gedig aan? kruisrym
Die herhaling van die kl-klank, noem ons ______________ alliterasie
"koue en "warm" is 'n voorbeeld van ____________ in die gedig. kontras

AFRIKAANS Word Search

Type
Word Search
Description

Hoerskool
Afrikaans
Woordsoorte
Bywoorde
Tussenwerpsel
Werkwoord
Uitroepteken
Vraagteken
Komma
Dubbelpunt
Sinonieme
Antonieme
Geslagte
Vergelyking
Getalle
Voorsetsels
Leestekens
Woordorde
Lettergrepe
Ontkenning
Teenwoordige
Voegwoorde
Verkleinwoorde
Meervoude

Poësie terme Word Search

Type
Word Search
Description

vergelyking
metafoor
ritme
metrum
punktuasie
tema
versreel
subtitel
bind
interteks
halfrym
bou
kontras
toon
ironie
strofes
beeldspraak
paradoks
paarrym
assonansie
alliterasie
enjambement