Type
Crossword
Description

'n Lys van rekeninge wat in die Algemene Grootboek verskyn, en wat die saldo van elke rekening aantoon. proefbalans
'n Proefbalans word gebruik om die beginsel van ________________ te toets. dubbelinskrywing
'n Proefbalans word aan die einde van die _________ voorberei. maand
Debietsaldos word aan die ____________kant geskryf debiet
As die twee kante van die proefbalans dieselfde is ,se ons dit het __________ geklop
Kapitaal word aan die __________________-afdeling geskryf balansstaatrekeninge
Huurinkomste word aan die ___________________-afdeling geskryf. nominalerekeninge
Die proefbalans is die ________ deel van die rekeningkundige siklus van die maand. laaste
'n Proefbalans word opgestel deur al die rekeninge en hulle ________________ onder mekaar te lys. folionommers
Die debiet- en kredietkant moet aan die einde _________ wees . gelyk

Debiteure Crossword

Type
Crossword
Description

Debiteure stuur goedere terug: Debiteer Debiteure en Krediteer ________ Derbiteureafslag
Wanneer 'n debiteur goedere terug stuur word 'n oorspronklike ______nota uitgereik. Krediet
Die drie kolomme in die Debiteure grootboek is Debiet, Krediet en ______ Saldo
Die Debiteure grootboek vor nie deel van die _____________ inskrywing sisteem nie. dubbel
Die Debiteure lys = aan die _______________ van die Kontrole rekening in die Algemene grootboek saldo
Die brondokument vir kredietverkope is 'n duplikaat krediet __________ faktuur
Die Debiteure ____ bevat persoonlike rekeninge van elke debiteur grootboek
Die Debiteure-afslag rekening word gevind in die _____________ afdeling van die Algemene grootboek nominale
Wanneer 'n debiteure goedere terug stuur word dit in die _____ (joernaal) te boek gestel DAJ
'n Debiteur is 'n Bedryfs_____ bate
'n Ander woord vir koste van verkope KP
Wanneer 'n Debiteur 'n betaling maak word hierdie transaksie aangeteken in die _____ koj
Wat is die algehele effek op die rekeningkundige vergelyking wanneer kredietverkope plaasgevind het? Nul
Kredietverkope word aangeteken in hierdie joernaal dj
Die Debiteure grootboek het _____ kolomme drie
Kredietverkope: Debiteer Debiterure kontrole en krediteer _____ verkope
'n Debiteur ______ die onderneming geld skuld

Sprokie vir 'n stadskind Crossword

Type
Crossword
Description

Waarna verwys neonboog in reel 4 reenboog
stof,reen en roet verwys na die .... in die stad besoedeling
gee 'n sinoniem vir as in reel 1 wanneer
'n sprokie is 'n ... verhaal? fiktiewe
aan wie is die gedig geskryf? stadskind
swart riviere verwys na... teerpaaie
kranse van beton verwys na hoë stadsgeboue
wat sal jy vind aan die einde van die neonboog? skatkis
hoe lank moet die kind stap om daar uit te kom? tien duisend ure
gee 'n sinoniem vir dalk in reel 12 miskien
gee 'n sinoniem vir nimmer in reel 13 nooit
noem 2 dinge wat jy aan die einde van die neonboog sal vind, volgens strofe 4 geluk en vreugde
gee 'n sinoniem vir brokkie in reel 20 stukkie

Blokkiesraaisel: Menseregte en die Grondwet Crossword

Type
Crossword
Description

Die basiese regte wat elke mens het om regverdig beandel te word en vry te kan leef. menseregte
Die aartsbiskop en anti-apartheidsaktivis wat vir Suid-Afrika die naam "reenboognasie" gegee het. Desmond Tutu
Die gebruik van iemand of iets wat jou op 'n onregverdige manier help. uitbuiting
Die tref van onderskeid deur een mens/groep anders as 'n ander mens/groep te behandel. diskriminasie
Die hoogste wet van Suid-Afrika. Grondwet
'n Standpunt van die regte van 'n groep mense. handves
Die ideaal van gelyke behandeling tussen mans en vroue. Geslagsgelykheid
Niemand mag jou doodmaak nie. Hierdie is die reg tot ____. lewe
Nie die staat of enigeiemand anders mag jou pos oopmaak, jou e-posse lees of na jou telefoonoproepe luister sonder jou toestemming nie. Hierdie is die reg tot ____. privaatheid
Howe wat genader word met klagtes ten opsigte van diskriminasie, teistering en haatspraak. gelykheidshowe
Onwettige en oneerlike optrede, veral deur iemand met mag of gesag. korrupsie
________ beskerm jou teen die skending van jou regte. Beskermingsagentskappe

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Lees- en skryftekens Crossword

Type
Crossword
Description

Word gebruik aan die einde van 'n stelsin. PUNT
Aan die einde van 'n vraagsin. VRAAGTEKEN
Dui parentese aan. KOMMA
Word by bevelsinne gebruik. UITROEPTEKEN
Wanneer daar 'n onvoltooide sin in 'n teks voorkom. ELLIPS
Beklemtoning van woorde. AKSENTTEKEN
Voor iemand se direkte woorde. DUBBELPUNT
Vestig aandag op die gedeelte wat volg. AANDAGSTREEP
Word gebruik om iemand se direkte woorde aan te dui. AANHALINGSTEKENS
# HUTSTEKEN
Dui die begin van 'n nuwe lettergreep aan. DEELTEKEN
Dui 'n lang uitgerekte vokaal in 'n oop lettergreep aan. KAPPIE
Wanneer daar 'n opeenhoping van klinkers in 'n woord voorkom, gebruik ons 'n ... KOPPELTEKEN

BLOKKIESRAAISEL Crossword

Type
Crossword
Description

Die tiende maand van die jaar oktober
Die vierde maand van die jaar april
Die persoon wat tande regmaak tandarts
Die dag na Saterdag Sondag
Die seisoen wanneer ons swem somer
Die seisoen na winter lente
Die persoon wat 'n gedig skryf digter
Die persoon wat ander lande besoek toeris
Jy eet dit saam met koffie/tee beskuit
Die eerste ete van die dag ontbyt
Die laaste ete van die dag aandete
Die maaltyd in die middel van die dag middagete
Een woord vir "in die aand" saans
Die persoon wat die skool bestuur skoolhoof
Die meervoud van "kind" kinders
Die verkleinwoord van "kind" kindjie
Die meervoud van "speelding" speelgoed
Ek eet met 'n mes en 'n __________ vurk
Baie moeg is ______________ doodmoeg
Baie duur is _______________ peperduur
Die antoniem vir "vinnig" stadig
Die antoniem vir "baie" min
Die persoon wat jou onderrig onderwyser
Goed, beter , die _________________ beste
Die vroulike vorm van "buurman" buurvrou
Die mervoud van "buurman" bure
Mens gaan eers na die _______________ en dan na die hoëskool laerskool

Lien se lankstaanskoene Crossword

Type
Crossword
Description

Naam van Lien se skool Jakaranda
Lien se beste maat Wouter
Rede waarom Pa in die tronk is. bedrog
Pa se beroep. Prokureur
Lien doen die volgende werk uit desperaatheid ___. Bedel
Lien wil van haar probleme ontvlug deur na skool te ___. reis
Ma ontvlug deur te ___. drink
Braam ontvlug deur by ___ se huis te kuier. Deon
Tibbey se hoek word ___ - corner genoem. Entertainment
Roos se dogter werk by die ___. agency
Die deel van Tibbey se liggaam wat vergruis is. bene
Die rol wat Lien in die skoolopvoering speel. Maria
Millennium Creation is 'n ___. haarsalon
Malie se tuin is 'n ___ teetuin
Na wie se musiek luister Lien? Gee net die naam. Norah
Ons weet aan die einde ___ Lien haar ouers, want sy besoek hulle. vergewe
Wie het Lien in die straat gesien? Gee sy bynaam. Kuifie
Wat het Lien op haar kop gedra om haar te vermom? pruik
Wat bou Hein vir Tibbey? 'n Tipe r___. rolstoel
Wat studeer Lien na skool? drama

Taal Crossword

Type
Crossword
Description

a, e, i, o en u vokale
m, t, d, l, r, s, ens. konsonant
Wanneer woorde volgens die manier waarop 'n mens dit uitspreek verdeel word. klankgrepe
Wanneer woorde volgens hulle spelling verdeel word. lettergrepe
Word gebruik aan die einde van 'n sin. punt
Word gebruik aan die einde van 'n bevelsin. uitroepteken
Word gebruik aan die einde van 'n vraagsin. vraagteken
Woorde wat min of meer dieselfde beteken. sinonieme
Woorde wat teenoorgestelde betekenis het. antonieme
Woorde wat dieselfde klink, maar word anders gespel. homofone
Woorde wat dieselfde gespel word, maar beteken nie dieselfde nie homonieme
Die deel van 'n woord wat die betekenis dra. stam
Twee stamme wat saam een word vorm. samestelling
Wanneer 'n voor- of agtervoegsel by 'n woord gesit word. Afleiding

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

Ken jou Bybel hoofstukke Crossword

Type
Crossword
Description

Die eerste gedeelte van hierdie boek in die Ou Testament bevat die geslagregister van Israel en Juda. 1 Kronieke
Hierdie briewe het Paulus aan sy “probleem-gemeente” geskryf. Korintiërs
In die laaste gedeelte van hierdie Bybelboek maak die Here Homself aan `n persoon bekend deur Hom te wys na die grootheid van die skepping en dat Hy dit alles gemaak het. Job
Hierdie Bybelboek is sekerlik die mees romantiese boek in die Bybel en die Joodse seuns het heel laaste die inhoud van hierdie Bybelboek geleer. Hooglied
Hierdie Bybelboek se naam beteken letterlik “Die tweede wet”. Deuteronomium
Hierdie profeet was `n boer en die boek met die boodskap, wat hy moes bring, is na hom vernoem. Amos
Johannes het die boodskap van hierdie boek ontvang toe hy op die eiland Patmos `n gevangene was. Openbaring
Dawid het die meerderheid van hierdie Boek geskryf. Psalms
Salomo het die oorgrote meerderheid van hierdie Boek geskryf. Spreuke
Hierdie dokter se naam is ook die naam van hierdie Boek en hy het ook nog `n ander boek geskryf. Wat is die name van hierdie twee boeke. Lukas en Handelinge