Type
Crossword
Description

Die seun se prestasies voel soos 'n ... wat hom wurg. Galgtou
Die blok waarop atlete staan wat eerste, tweede of derde posisie behaal het. Rostrum
'n Kwesbare plek Achilleshiel
'n Strofe wat uit ses reëls bestaan Sekstet
Wat is die rympatroon van die gedig? Paarrym
Die verskynsel wanneer iemand wat afwesig is, aangespreek word. Apostroof
'n Vraag waarop geen antwoord verwag word nie, word 'n ... vraag genoem. Retoriese
Watter tipe beeldspraak is ''n donker kleed wat oor hom vou'? Personifikasie
Die toppresteerder in matriek Dux
Die 'galgtou oor my kop' is 'n voorbeeld van 'n ... Metafoor

Poësie Crossword

Type
Crossword
Description

‘n gedig wat geen vaste strofebou of rympatroon het nie vrye vers
kerngedagte van die gedig tema
wanneer 2 sake direk teenoor mekaar gestel word. kontras
een versreël gaan oor na ‘n volgende versreël sonder dat ‘n leesteken gebruik word enjambement
3 kolletjies wat aandui dat woorde weggelaat is ellips
beknopte vergelyking metafoor
strofe wat uit 5 versreëls bestaan kwintet
menslike eienskap word aan ‘n lewelose voorwerp gegee personifikasie
naam van die gedig titel
een reël binne ‘n strofe versreël
strofe wat uit 2 versreëls bestaan koeplet
herhaling van dieselfde vokale assonansie
herhaling van dieselfde konsonant alliterasie
skrywer van ‘n gedig digter
‘n aantal versreëls bymekaar strofe
n oktaaf bestaan uit….reëls agt
uiterlike bou van ‘n gedig tipografie
onomatopee klanknabootsing
iets wat snaaks is en jou laat lag humor
reëls wat herhaal word refrein

Poësietegnieke Crossword

Type
Crossword
Description

Die reëls in 'n gedig. Versreël
Rympatroon aabb Paarrym
Die naam van die gedig. Titel
Die mure het ore. Personifikasie
Rympatroon abab Kruisrym
Die mooi boot is groot. Assonansie
Blou bote in die baai. Alliterasie
Die drie kolletjies (...) aan die einde van die reël. Ellips
Hy staan so regop soos 'n paal. Vergelyking
Geen rymwoorde in die gedig. Vryevers
Geen leestekens in 'n strofe. Enjambement
'n Paragraaf van 'n gedig. Strofe
Vier versreëls. Kwatryn
Twee versreëls in 'n strofe. Koeplet
Hy is 'n buffel Metafoor

Gedigte 11.5 Crossword

Type
Crossword
Description

aa bb cc PAARRYM
abab KRUISRYM
abba OMVORMDE RYM
abcb GEBROKERYM
aaa SLAGRYM
abaabcbccb VERSLIGERDE RYM
Tweereëlige strofe KOEPLET
Driereëlige strofe Tersine
Vierreëlige strofe Kwatryn
Eerste agt versreëls vorm die OKTAAF
Laaste ses versreëls vorm die SESTET
Ons vergelyk twee dinge of sake met mekaar VERGELYKING
Ons vergelyk twee dinge of sake direk met mekaar METAFOOR
Ons gee menslike eienskappe aan ‘n dier of voorwerp PERSONIFIKASIE
Herhaling van die dieselfde medeklinker / konsonante ALLITERASIE
Stil bly is ook 'n antwoord PARADOKS
Die noem van 'n gedeelte vir die geheel SINEKDOGEE
Ek het jou al 'n duisend maal gewarsku! HIPERBOOL
Dit word ook versagting genoem EUFEMISME
Die borriegeur van die son SINESTESIE

Afrikaans Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Personifikasie Die boom huil
Vergelyking Die Meisie is soos lekkergoed
Paarrym AABB
Kruisrym ABAB
Omarmde rym CDDC
Onomatopee klik-klak
Alliterasie Herhaling van konsonante
Assonansie Herhaling van vokale
Metafoor DIe meisie is `n blom
Byvoeglike naamwoord vinnig, mooi, rooi
Selfstandige naamwoord Tshepo, Mense, die hond
Werkwoord Skop, slaan, skryf
Voorsetsel bo,onder,langs
Voornaamwoord sy, hulle, ons
Voegwoorde want, omdat, tog

Die kruppel engel Hoofstuk 6 Crossword

Type
Crossword
Description

Met wie kom Tina weer op die dorp na haar naweek by die huis? Coetzees
Waarheen gaan Tina om haar dag om te kry? kerk
Wie is ook in die VGK-kerk? Loisie
Die kerk het voorheen as die ______________kerk bekend gestaan. sending
Die kinders wat nie ___________ by die huis kry nie, mag van die toebroodjies eet by die kerk. kos
Dominee ______________ wou met Tina oor Jakob praat, maar daar was 'n lang ry mense wat gewag het om hom te groet. Buffel
Hoe het die dominee gevoel toe Jakob dood is? hartseer
Die dominee wonder wat Jakob vir Tina daardie aand van die ________________ gesê het. biduur
Die graad 8 se Sondagskoolonderwyser is meneer __________________. De Bruyn
Die mense se die dominee het kwaai______________ . honde
Niemand kon by die dominee se ___________________ inkom nie. erf
Wie het net by die dominee se erf ingeloop? Jakob
Dominee Buffel het vir Jakob geleer hoe om aan 'n _________ te klop. deur
Jakob moes nie sommerso by mense se _________ inloop nie. huise
Jakob het na die dominee verwys as die _____________ . oupa
Die dominee se __________ was grys. hare
Waar het dominee Buffel vir Jakob afgelaai? sopkombuis
Wat is die naam van die vrou by die sopkombuis wat vir Jakob al baie gehelp het? Sanna
Van watter vervoer maak Loisie se oom gebruik? perdekar
Toe Jakob by die hoof se kantoor uikom, dra hy 'n _____ met 'n das en hy lyk baie netjies. pak
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom,is sy ____________ skoon. gesig
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, lyk dit of hy __________. glimmer
Jakob bestuur self 'n motor en hy ______________ nie meer nie. ryloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom , was sy gesig nog steeds erg ___________. vermink
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy nog moeilik ___________. geloop
Toe Jakob by die hoof se kantoor uitkom, het hy weer vir Tina 'n ____________gegee. boodskap
Wat sê Jakob moet Tina vir juffrou Dale wys? gedig
Waarheen moes juffrou Dale die naweek gaan? Gariepdam
Watter kursus moet juffrou Dale gaan bywoon? klaskamerbeheer
Wie het saam met juffrou Dale die kursus bygewoon? Juffrou Cline
Wat is die skoolhoof se van? Roode
Wat is die EBW en Kuns juffrou se van ? Dale
Wat is die Skeinat en Wiskunde meneer se van ? Leonard
Wat is die Engelse juffrou se van ? Cline
Wat is die Afrikaanse juffrou se van ? Avenant
Wat is die L.O. meneer se van ? Rheeder
Wat is die Biologie meneer se van ? Els
Wat is die MSW meneer se van ? Viljee
Watter graad is die teikengroep van Tina se gedig? agt
Vir wie stel die gedig voor? personeellede
Wat sal Tina vir die koerant teken? spotprente
Hoe voel Tina oor Jakob se dood? hartseer

G10 Gesteelde TV, Om 16 te wees & Martha Crossword

Type
Crossword
Description

Wat is die toon in "Die gesteelde TV"? komies
Wie is die spreker in "Die gesteelde TV"? dief
Watter tipe Afrikaans praat hulle in "Die gesteelde TV"? Kaapse
Waar is die TV gesteel? Ouetehuis
Die "kek" verwys na die ___. kerk
Watter woord beskryf hoe die ou mense oor radio-luister voel? jig
Na watter beeldspraak verwys "hulle boks speelgoed"? metafoor
Gee een woord wat wys die spreker voel sleg oor wat hulle gedoen het. varke
Wat gaan die spreker en sy maats aan die einde doen? Weer inbreek en die TV ___. terugsit
Wat noem ons 'n vier-reelige strofe? kwatryn
Waarmee vergelyk sy 16-wees? 'n Bont ___. mallemeule
Waarom word "draai draai" herhaal? Om iets te ___. beklemtoon
"kom ons jaag die wind tot hy oopmond op my kop kom sit" is 'n voorbeeld van ___. personifikasie
Watter kleur wil sy die sterre verf? pienk
Waarmee wil sy haar 16-wees vries? hael
Wie is "Martha" in die gedig "Martha"? Ma
Wie is die spreker in die gedig "Martha"? Kind
Hoe was die kind in "Martha"? vier
Watter woord vertel ons dat "Martha" godsdienstig" was. biduur
Wat wou Pa doen sodra Ma by die huis kom? Hy wou haar ___. slaan
Watter woord se vir ons die kind was ontsteld oor wat Pa gedoen het? huil
Watter woord word herhaal om die donker wereld van huishoudelike geweld te beklemtoon? donker
Hoekom voel die kind haar liefde het "niks beteken nie"? Dit kon haar ma nie ___ nie. beskerm

GEVAARLIKE LOPIES Crossword

Type
Crossword
Description

In watter graad is Henk? sewe
Die naam van die speelgoedeend. Kwaak
'n Speler maak die eend aan sy sak vas, as hy ____ lopies aangeteken het. nul
Met wie kom Raymond nie oor die weg nie? Karlien
Marvin is 'n bouler/kolwer? bouler
Wie is die kaptein van die span? Ewert
Hy kry dit reg om moeilike situasies te ontlont. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n ___________. (soort beeldspraak) metafoor
Mnr. Enslin is die ___________ van die span. afrigter
Marvin steun soos 'n omgekrapte renoster. Dit is 'n voorbeeld van 'n ______________. (soort beeldspraak) vergelyking
Hoeveel dae kon hulle langs die strand uitspan? twee
Waar of onwaar? Die man met die litteken is een van die rowers. onwaar
Watter kleur is die sportmotor wat Henk-hulle opmerk? rooi
Die naam van die ou visfabriek waar die kinders aangehou word. _________vissery barnas
Wat is die vroulike rower se naam? Helen
'n Vraag waarop jy nie noodwendig 'n antwoord verwag nie, word 'n ______________ vraag genoem. retoriese
DIe feit dat hulle die eend 'n troeteldier noem, is _____________, want niemand hou van die eend nie. ironies
Die speurder se van. Arendz
Die hoeveelheid lopies wat Henk moet aanteken voor Karlien saam met hom sal gaan roomys eet. dertig
Karlien red _____________ se lewe met haar boulwerk. Raymond
Hy was amper dood = hy was amper ____________ toe. bokveld
Die kriekettoer waarin Engeland en Australië speel. Ashes
Henk dink dit was seker die opwindendste kriekettoer in die geskiedenis. Wie se voorspelling vroeër in die boek word bewaarheid? Marvin

Die kruppel engel Hoofstuk 7 Worksheet

Type
Matching Worksheet
Description

Wat was vir Tina die hoogtepunt die middag toe hulle dorp toe mag gaan? biblioteek
Kies die korrekte antwoord. Tina kon nie 'n boek uitneem nie omdat sy op die (dorp / plaas) woon. plaas
Juffrou Dale verduidelik dat sy in die ____________ op die dorp woon. koshuis
Hoeveel rand het juffrou Dale daardie middag vir Tina geleen wat Tina moes terugbetaal? dertig
Hoeveel sakgeld kry Tina 'n week? vyfrand
Loisie en Lindiwe het eerder na die ______________ op die gegaan as die biblioteek. winkeltjies
Juffrou Dale ____________ Tina op haar kuns en Afrikaanse gedig. komplimenteer
Elke kind het in die EBW-klas 'n _____________ gekry om te vermeerder en moes na twee weke verslag doen op wat hulle gedoen het of die geld teruggee. vyfrandmuntstuk
Vul die ontbekende woorde in. Op 'n middag kyk Tina na 'n kinderprogram oor geldsake. Die tiener was ____________ as Japie. Jakob
Hy lyk nie so _______________ so wat sy hom onthou nie. sleg
Die ______________ is sagter. littekens
Sy vel lyk _____________ . gesond
Die oor is ____________ genoeg om sy gesig interessant te maak. oneweredig
Hy praat, eienaardig, maar nie __________________ nie. onverstaanbaar
Sy boodskap is dat _________________ die sleutel tot finasiele sukses is. samewerking
Wat het Tina by Oumies leer maak? yskaskoekies
Tina en haar vriendinne kon hulle geld saamsit en die koekies maak en daarna die ________________ deel. wins
Die koekies het hulle in ___________-hulle se kombuis gemaak. Hanmarie
Die meisies hoef nie vir Hanmarie se ma ______________ vir die yskas te betaal nie. huur
Wat noem Tina-hulle die koekies? tjokbrokke
Die koekies het in die eerste __________ minute uitverkoop. vyf
Die koekies was 'n groot _____________. sukses
Waar wag Stefaans Marais daardie middag om Tina huis toe te vat? Voor die... koshuis
Waaroor was Simpiwe en Phakama onseker en dit het bygevoeg dat hulle nie na die dorpskool wou gaan en klaar maak met skool nie? vervoer
Wat besluit Tina om daardie naweek huis toe te vat. wasgoed
Wat het Stafaans vir hulle gekoop toe hy by die kafee stop. slaptjips

Woorde wat met -rt eindig. Crossword

Type
Crossword
Description

As ek vuil is en ek wil skoon word, dan kan ek bad of __________. stort
Dit is 'n baie donker kleur, soos die nag. swart
'n Koei waai met sy ______ die vlieë weg. stert
Lank of _______. kort
Dit klop binne in jou lyf. hart
As 'n vorm in vier dele gedeel word. kwart
Dit is 'n ander woord vir koek. tert
As ons ietsie vir ander mense opvoer, dan hou ons 'n _____________. konsert
As ek iemand bly pla, dan ________ ek hom. tart
Dit is die derde maand van die jaar Maart

Afrikaans Poësie Word Search

Type
Word Search
Description

kwatryn
beeldspraak
tema
ellips
elisie
halfrym
asindeton
sekstet
herhaling
onomatopee
alliterasie
sarkasme
vergelyking
kruisrym
strofe
wending
kontras
satire
ironie
polisindeton
ritme
Paarrym
tipografie
sinekdogee
inversie
assonansie
personifikasie
tersine
koeplet
enjabement