Type
Crossword
Description

Word aan die linkerkant van die grootboekrekening ingeskryf. Debiet
Word aan die regterkant van die grootboekrekening ongeskryf. Krediet
Geld wat die eienaar in sy besigheid bele om dit te kan begin. Kapitaal
Geld wat die besigheid verdien of ontvang. Inkomstes
Jostes wat die besigheid aangaan om besigheid te kan doen. Uitgawes
Wanneer inkomstes meer is as uitgawes. Wins
Geld wat die beigheid aan ander persone of besighede skuld. Laste
Wanneer uitgawes meer as inkomstes is. Verlies
Besittings van 'n besigheid, bv. toerusting. Bates
Bates=Eienaarsbelang+Laste Rekeningkundige vergelyking
Staan ook bekend as ekwiteit. Eienaarsbelang.

Blokkiesraaisel - markstrukture Crossword

Type
Crossword
Description

Kurwe met ʼn afwaartse helling wat die verhouding tussen prys & hoeveelheid oor ʼn tydperk aandui Vraagkurwe
Dui die verband tussen die prys & hoeveelheid wat produsent gewillig is om te lewer oor ʼn tydperk. Aanbodkurwe
Dui die verskillende vlakke & vorme van mededinging aan. Markstruktuur
Onbelemmerde mededinging in markte (meeste mededingend) Volmaakte mededinging
Produkte identies – nie ooglopende verskille Homogene produkte
Onderneming wat nie sy eie pryse kan bepaal nie. Prysnemers
Onderneming stel die prys vas wanneer hy besluit hoeveel hy gaan aanbied Prysmaker
Enkel verkoper van goedere waar daar nie naby substitute bestaan nie (Minste mededingend) Monopolieë
Nywerhede wat baie kopers & verkopers het & relatief toeganklik is, maar goedere gedifferensieerd Monopolistiese mededinging
Bestaan uit klein aantal dominante produsente – soortgelyke / identiese produkte verkoop Oligopolie
Produkte nie identies aan soortgelyke produkte nie - verskil effens Heterogene produkte
Is die abstrakte dinge wat van die manifestasie van reële dinge afgelei word Afgeleides
Dit is die gemiddelde inkomste verdien deur ʼn persoon in ʼn gegewe gebied binne ʼn tydperk van ʼn jaar. ( Totale inkomste/ getal eenhede) Gemiddelde inkomste
Die ekstra inkomste wat ʼn verkoper ontvang as hy een addisionele eenheid produseer en verkoop. (Byvoegings tot Totale Inkomste) Marginale inkomste
Die totale koste/aantal eenhede (hoeveelheid) geproduseer van die mark Gemiddelde koste
Die ekstra koste om een eenheid meer as die hoeveelheid waarvoor reeds beplan is te maak. Marginale koste
Maatstaf van gevoeligheid of sensitiwiteit. Wanneer twee veranderlikes met mekaar verband hou, wil n mens dikwels weet hoe sensitief/gevoelig die afhanklike veranderlike vir veranderings in die onafhanklike veranderlike is Elastisiteit
Die verskil tussen totale inkomste en die geleentheidskoste van alle hulpbronne wat in die produksie van die goedere/dienste wat verkoop is, gebruik is (sluit implisiete & eksplisiete kostes in & verskil van wins soos rekenmeesters dit bereken) (dit is ʼn Surplus tot koste) Ekonomiese wins
Beskryf oortollige bates (inkomste, winste, kapitaal en goedere). Dit is ʼn oorskot wat plaasvind in ʼn begroting wanneer uitgawes minder is as die inkomste wat in voorraad geneem word gebruik word as wat behou word. (hou verband met vraag & aanbod) Surplus
Die minimum verdienste wat sal verhoed dat entrepreneurs hul produksiefaktore elders aanwend (wins wat net genoeg is om te verseker dat die besigheid sal voortgaan om die bestaande goedere of dienste aan te bied) (koste-item = omdat dit is entrepreneurs se vergoeding is Normale wins
Die totale waarde van die firmas se verkope. (Prys × Hoeveelheid) Totale Inkomste
Koste om ʼn sekere hoeveelheid van n firma se produk te produseer. Totale Koste

EBW Finansiële Konsepte Crossword

Type
Crossword
Description

Geld wat die eienaar gee om die besigheid te begin kapitaal
Besittings van die besigheid bates
Geld wat die besigheid skuld laste
Geld wat die besigheid verdien inkomstes
Kostes wat die besigheid aangaan om te kan besigheid doen uitgawes
Inkomstes - Uitgawes wins
Wanneer uitgawes meer is as inkomstes verlies
'n Plan oor hoe jy die beplande inkomste gaan bestee begroting
Wanneer die besigheid geld wegsit vir die toekoms spaar
Banke en die dienste wat hulle as finansiële instellings aan besighede verskaf bankwese
Wanneer twee partye (koper en verkoper) oorgaan tot aksie transaksie
Kos, klere, huuruitgawe ens. is voorbeelde van ... uitgawes persoonlike
Die geld wat 'n werker aan die einde van die week as betaling ontvang lone
Geld wat die besigheid aan werkers aan die einde van die maand betaal salarisse
Geld wat die regering aan mense gee om hulle finansieel te help staatstoelae
Totale bates - Totale laste netto waarde
'n Persoon se finansiële waarde is hulle ... rykdom

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Name van dinge wat ons kan sien, hoor, ruik,proe of voel. selfstandige naamwoorde
Ons gebruik die woord om aan 'n persoon,plek of dier 'n naam te gee. Eiename
'n Versameling goed. versamelname
Voorwerpe wat meervoude of verkleinwoorde het. soortname
Dit verwys na die stof waaruit iets bestaan. massaname
Hoeveelhede word hiermee gemeet. maatname
Die woord vertel vir ons wat gedoen word. werkwoorde
Hierdie woorde dui tyd aan en word saam met werkwoorde gebruik. hulpwerkwoorde
Hierdie "klein woordjies" dui dikwels posisie aan - waar iets is. voorsetsels
Hierdie woord sê hoeveel van iets daar is. telwoorde
Hierdie woord dui aan hoeveelste iets is. rangtelwoorde
Hierdie woorde verbind twee sinne. voegwoorde
Hierdie woord vertel vir ons meer van 'n selfstandige naamwoord. Byvoeglike naamwoord
Hulle vertel vir ons meer van 'n werkwoord. Bywoorde
Ons gebruik hulle in die plek van selfstandige naamwoorde. voornaamwoorde
Meer as een ding. Meervoude

Module 1: Die Regering Crossword

Type
Crossword
Description

Die eienaars van die produksiefaktore. H
Insette in die produksieproses P
‘n Bedrag geld wat deur die regering toegestaan word om ‘n nywerheid of besigheid te help. S
‘n Bedrag geld wat die regering vir ‘n bepaalde doel betaal, bv. Aan pensioentrekkers. T
n Verpligte betaling aan die regering waarvoor niks regstreeks in ruil ontvang word nie. B
Belasting wat gehef word op die lone en salarisse wat huishoudings verdien. I
Belasting wat gehef word wanneer goedere en dienste gekoop en verbruik word. V
Belasting wat op items gehef word om die verbruik daarvan te ontmoedig. Aksynsbelasting
Iemand wat in ‘n staatsdepartement werk. S
Die verskaffers van goedere en dienste. Besighede
Fisiese hulpbronne soos paaie, hawens, ‘n vervoerstelsel en openbare vervoer. Infrastruktuur
‘n Bedrag geld wat die regering aan ‘n besigheid betaal om ‘n bepaalde soort ekonomiese aktiwiteit aan te moedig. Aansporing
Die belasting wat ‘n maatskappy aan die regering betaal wat as ‘n persentasie van die besigheid se wins bereken word. Maatskappybelasting

Entrepreneursdag Crossword

Type
Crossword
Description

-uitgawes is die koste wat in die daaglikse verloop van die sakeonderneming voorkom Bedryfs
Twee soorte winste in n sakeonderneming is........ wins en netto wins Bruto
Iets wat jy beoog of beplan om te bereik Doelwit
Inkomste wat verdien is minus die uitgawes Wins
Die koste om geld te leen Rente
Daardie koste wat wel verander Veranderlike
N sakeman of - vrou wat n sakeonderneming oprig en die risiko's daaraan verbonde, aanvaar Entrepreneur
Daardie koste wat nie verander nie Vaste
Iets buite ons beheer wat deel van n SWOT - analise vorm Bedreigings
N beraming van die verwagte inkomste en die verwagte uitgawes Begroting
Dinge waarsonder verbruikers nie kan lewe nie Behoefte
Koerante en die internet is twee soorte..... media Advertensie

Rekeningkundige begrippe Word Search

Type
Word Search
Description

Transaksies
Finansiele rekords
Banksake
Spaargeld
Begrotings
Verlies
Wins
Uitgawes
Inkomste
Bates
Kapitaal

Die kruppel engel Hoofstuk 5 Crossword

Type
Crossword
Description

Wie dra altyd die juffrou se tas? Andries
Vir wie verduidelik Andries hoe om 'n geleentheid te kry om vir die naweek huis toe te gaan? Tina
Waar moet Tina gaan wag om vir 'n geleentheid huis toe te vra by die boere? kooperasie
Voltooi die volgende. Tina moet nie 'n tas vol _______________ saamvat as sy vir 'n geleentheid gaan vra nie. wasgoed
Tina kan by ______________ en Ant Ketlin gaan bly as sy nie 'n geleentheid huis toe kry nie. David
Wie kom tot Tina se redding by die kooperasie? Stefaans
Stefaans Marais word kwaad as Tina hom ____________ noem. meneer
Vul die ontbrekende woord in. Tina sit __ Stefaans in die bakkie en nie agter op nie. langs
Hoe voel Tina daaroor dat mense oor haar praat met die dat haar pa wit is? naar
Wanneer Tina by ant Ketlin-hulle is en weet dat daar nie genoeg is om te eet nie maak sy verskoning en se sy moet na __________ gaan. Loisie
Watter skoolwerk gaan sy by haar vriendin in Marta se Kris doen? Wiskunde
Haar vriendin bly by haar __________________. tannie
Wie het haar vriendin by haar tannie in Marta se Kris geplaas? welsyn
Sy is in die sorg van haar tannie geplaas omdat die omstandighede by die huis nie ________________________ vir studie is nie. bevorderlik
Waarmee sukkel Loisie as dit by Wiskunde kom? tafels
Aan watter sanger word Tina blootgestel deur Loisie? Eminem
Die sanger praat baie lelik en __________________ in sy liedjies. vloek
Wat het Tina vir aandete gehad daardie Vrydagaand in Marta-se-Kris? Dit kos net 50c. skyfies

Woordsoorte Crossword

Type
Crossword
Description

Sonder my kan jy nie 'n sin maak nie werkwoord
Alles wat jy kan sien, aan vat en kan voel selfstandige naamwoord
Ek help die "doenwoord" bywoord
Jy het woordsoorte nodig om 'n ____ te maak sin
Die baba-woordsoort lidwoord
Ek is mooi, warm, slim of klein byvoeglike naamwoord
Hoeveel familielede in die storie? vyf
Wat is die van (surname) van die familie? woord
Die seuns (boys) het almal _______ name kort
Die meisies (girls) het ______ name lang

General ledger Crossword

Type
Crossword
Description

Vir elke debiet is daar 'n krediet. Dit word genoem die ___________inskrywings reel dubbel
Die afdeling in die Algemene grootboek waar inkomste- en uitgawe rekening geopen word is die __________afdeling. Nominaal
Uitgawes vermeerder/ verminder Eienaarsbelang Verminder
Die twee rekeninge wat geaffekteer word indien die voorskot bedrag herstel word is Bank en _____________ Kleinkas
Wanneer die KKJ oorgeboek word na die Algemene grootboek word die Kleinkas rekening ge________ Krediteer
Die afdeling in die Algemene grootboek waar Kapitaal en Bate rekeninge geopen word, is die ___________afdeling. Balansstaat
Wanneer uitgawes vermeerder word dit aan die __________ kant te boek gestel. Debiet
As die besigheid meer geld spandeer op uitgawes, word die uitgawe rekeninge _____________ Meer
Wanneer Totale betalings (KBJ) oorgeboek word, word Bank gekrediteer en __________rekeninge gedebiteer Kontra
Kapitaal bydrae vermeerder of verminder Eienaarsbelang Vermeerder
Hoeveel rekeninge word geaffekteer met verkope? vier
Wanneer goedere verkoop word, word Handelsvoorraad rekening ge __________ gekrediteer
Die bykomende reël wanneer die KOJ na die Algemene grootboek oorgeboek word is dat Handelsvoorraad gekrediteer word en Koste van verkope word ge__________ debiteer
Die twee rekeninge wat geaffekteer word wanneer herstelwerk betaal word is Herstelwerk en ___________ bank

Voltooi die blokkiesraaisel deur die ontbrekende definisies in te vul Crossword

Type
Crossword
Description

Akteurs en akrtises in 'n toneelstuk word .... genoem. Karakters
Spasie waar die toneel afspeel ruimte
Onvoorbereide opvoering Improvisasie
'n Ander woord vir drama oefen repeteer
Dramatiese spanning is die belangrike gebeure wat lei tot die? Klimaks
Die klimaks is die .... van 'n storie hoogtepunt
Die tempo van 'n hartseer toneel is ...? stadig
As jy gedig ontleed doen jy... teksontleding
Dit gee meer betekenis aan die toneel rekwisiete
Wanneer jy projekteer praat jy deur jou .... gebruik Diafragma